Blogit

Viime vuonna kunnan väestö kasvoi 47 henkilöllä! Ja muuta faktaa kunnan tilinpäätöksestä 2016

( 22.10.2019 )

Vuoden 2016 tilinpäätöksen vuosikate muodostui noin 1,3 miljoonaa euroa positiiviseksi. Se on parisataa tuhatta euroa enemmän kuin arvioitiin. Siihen vaikutti se, että kokonaisuudessaan toimintakuluissa ja -tuotoissa pysyttiin budjetissa. Näin etenkin kunnan oman toiminnan osalta. Terveystoimen osalta ylitykset olivat parin sadan tuhannen euron suuruisia, ja näin ollen varsin maltillisia. Toteutunut toimintakate on 18 865 000 euroa. Asetetut palvelutavoitteet on kyetty toteuttamaan. Tämä kertoo oikeasta budjetoinnista, jonka takana on koko kuntaorganisaation osaaminen ja ammattitaito työntekijästä valtuutettuun. Verotulot kehittyivät suotuisammin kuin arvioimme. Kunnan tuloverokertymän oli 9,35 miljoonaa euroa, joka on noin 30.000 euroa ennakoitua parempi. Ja kunnan osuus yhteisöverokertymästä noin 521.000 euroa oli 76.354 euroa ennakoitua parempi. Kiin-teistöverot toteutuivat arvioidun mukaan. Tiedoksi nykyisille ja lukuisille uusille kiinteistön omistajille, että Uurainen on Keski-Suomen maltillisimpia kiinteistöverottajia. Korkokulut tippuivat vuoden 2015 tilinpää-töksestä yli 50.000 euroa onnistuneiden lainajärjestelyiden takia. Myös tällaisilla kohteilla on merkitystä, ja joka sektorilla pitää aika ajoin tarkistaa, mistä on mahdollista saada kustannussäästöjä. Vääristä paikoista ei kuitenkaan kannattaisi säästää, mikä johtaa pahimmillaan heikkoon palveluun tai osaamatto-maan palveluhankintaan. Tilinpäätöksen ylijäämäinen tulos on 242.000 euroa.

 

Yli miljoonan vuosikate mahdollisti tulorahoituksen, jolla osaltaan kyettiin kattamaan kunnan investointeja. Jo talousarviovaiheessa tiedostettiin, että rahoitustarve on mittava. Investoinnit toteutuivat melkein budjetoidun mukaisesti. investointimenot olivat noin 2,6 miljoonaa euroa ja investointitulot yli puolimiljoonaa euroa. Investointien nettomenot alittuivat noin 165.000 euroa. Investointien kattamiseen otettiin valtuuston hyväksymä määrä velkaa. Kunnan velkamäärä/asukas kohosi vuodesta 2015 viime vuoden tilinpäätökseen 309 euroa ja on tilinpäätöksessä 3314 euroa/asukas. Hirvasen uuden koulun rakentamisen käynnistäminen oli vuoden 2016 investointikohteista aivan keskeinen. Uuden koulun tarve syntyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, jolloin alueen väkiluku kasvoi huomattavasti. Ja sitä on suunniteltu vuosia, ainakin kohde on ollut suunnittelussa sen ajan – kuusi vuotta – mitä itse olen Uuraisilla kunnanjohtajana ollut. Suunnittelu jäntevöityi muutama vuosi sitten, kun hanketta lähdettiin määrätietoisesti valmistelemaan Uuraisten kunnan omana hankkeena. Tämä näkyy kohteen toteutuksessa, jonka valvonta pyritään pitämään tilaajan näpeissä. Vuoden 2016 investoinnin toteuman valossa kustannukset ovat pysyneet arvioidussa. Olemme ylpeitä kaikista kohteistamme, mitä saimme aikaiseksi vuonna 2016. Erityisen ylpeitä olemme kuitenkin tästä vuonna 2017 valmistuvasta koulusta, joka omistamme sata vuotta täyttävälle itsenäiselle isänmaallemme.

 

Vuonna 2016 Jykes Oy:n omistajakunnat, etunenässä Jyväskylän kaupunki, tekivät päätöksen Jykes Oy:n lakkauttamisesta. Jykes tarjosi Uuraisille käytännössä yhden henkilön työpanosta noin 80.000 eu-ron kuntamaksuosuudella. Päätös ei herättänyt intohimoja puoleen jos toiseen. Uuden toimintamallin suunnittelu käynnistyi välittömästi.

 

Paikkakunnan elinvoimalla on monta merkitystä. Joillekin se voi tarkoittaa sitä, että on paljon yksityisiä palveluita ja kauppoja, toisille taas kasvavaa ja nuorekasta väestöä sekä hyviä julkisia peruspalveluita esim. kouluja. Uuraisten elinvoima on sitä, että ihmisillä on viihtyisä asuinympäristö, peruspalvelut kun-nossa, yhteisöllisyys vahvistuu edelleen ja paikkakunnalla on vireää pientä ja keskisuurta yritystoimintaa, joka osaltaan tarjoaa ihmisille palveluita ja toimeentuloa. Kunnassa elinvoima koostuu siitä, että kaavoitetaan vetovoimaisia tontteja, harrastusmahdollisuudet ovat kunnossa ja työllisyydestä pidetään huolta. Viime vuonna kunnan väestö kasvoi 47 henkilöllä.

Uuraisten kunnan uusi strategia 2017–22 laadittiin vuoden 2016 aikana pidetyissä seminaareissa päättä-jien, kunnan henkilöstön, yrittäjien ja muiden kesken. Kuntalaisia kuunneltiin. Tasapainoisesti kasvava ja kehittyvä maaseutukunta - ajan hermolla! Näin se alkaa – nimittäin strategian visio eli tavoitetila. Tavoitteena on, että Uurainen kasvaa niin, että ihmisille kyetään käytettävissä olevilla resursseillamme tarjoamaan palveluita. Vetovoimaa on siinä, että Uurainen on maaseutua kasvukaupungin läheisyydessä. Ajan hermolla on oltava ja aistittava uusia tuulia. Sähköiset palvelut lisääntyvät ja joitakin palveluita saa vain netin kautta. Uuraisilla palveluihin pääsy ei jää kiinni tietoliikenneyhteyksistä, joita aktiivisesti myös tarjo-taan, yhtenä osoituksena kunnan vuokrataloyhtiön asuntoihin tulevat kiinteät yhteydet. Semmoista ei kannata vision laittaa mitä ei olla ja miksi ei ole realistista tulla. Uuraisilla ei ole, eikä tule olemaan palveluita joka lähtöön. Kaupungin valoja ja kaupunkimaista palvelutarjontaa löytyy 20-40 km säteeltä. Ja visio jatkuu: Uurainen tarjoaa kylämäisen ja luonnonläheisen asuinympäristön. Uuraisilla toisista pidetään huolta. Vahvuudet löytyvät kylistämme mukaan lukien kirkonkylä, Kuukka. Luonto on lähellä, keskellämme ja siitä huolehtiminen on sydämenasia. Toiset ihmiset ovat myös lähellä arjessa, juhlassa ja elämän vastoinkäymisissä. Visio päättyy seuraavasti: Kunta palvelee joustavasti kuntalaisia, joiden ulottuville ovat toimivat omat peruspalvelut. Koulut ja päiväkodit ovat ihmisten ulottuvilla, vaikkeivät sijaitsekaan ihan naapurissa. Me tulemme myös taistelemaan sen puolesta, että Uuraisilla on jatkossakin ihmisläheisiä terveys-, vanhus- ja erityisryhmien palveluita, vaikkei kunta niitä enää jatkossa järjestäisi ja rahoittaisikaan. Itsenäisyytemme 100 juhlavuoden tunnuslause Yhdessä istuu hyvin kunnan strategiaan.

Juha Valkama 

-