Vapautukset vesihuoltoverkostoista

HAKEMUS KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTOVERKOSTOON TAI VIEMÄRIIN

 1.HAKEMUKSEN LIITTEET:

 • Haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä on hakemukseen liitettävä tutkimustulos talousveden laadusta:
  • tutkimustulos ei saa olla vuotta vanhempi
  • näytteen tulee sisältää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen 2 mukaiset määritykset
  • lisätietoja Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastajalta
 • Haettaessa vapautusta viemäriverkostoon liittymisestä on hakemukseen liitettävä:
  • Selvitys jätevesijärjestelmästä
  • Asemapiirros
 • Hakemus on aina perusteltava

 

Vesihuoltolain muutoksen (681/2014) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

 

2. TOIMINTA-ALUEELLA, TAAJAMAN ULKOPUOLISET KIINTEISTÖT

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja

2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

 

3. HAETUN VAPAUTUKSEN MYÖNTÖPERUSTEET

Vesihuoltolain muutoksen 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää määrätyin perustein hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapautuksesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

 

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy, ja
 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
 3. sekä lisäksi:
  1. vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
  2. jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

 

 4. VAPAUTUSHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja riittävällä asiantuntemuksella, jotta hakemus voidaan käsitellä.

Hakemus toimitetaan liitteineen Uuraisten kunnan ympäristöviranomaiselle, jona toimii ympäristöjaosto.

  

Osoitteeseen:

Uuraisten kunta

Kirjaamo

(Ympäristöjaosto)

Virastotie 4

41230 Uurainen

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristösihteeri Marianne Ojanperä, puh: 040 729 2167, etunimi.sukunimi@uurainen.fi

 

VAPAUTUSHAKEMUSLOMAKE:
linkki