Maa-aineslupa kuulutus 31.5.2017

31.05.2017

KUULUTUS                    

31.5.2017

                                                             Dnro 265/522/2017

 

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4§ mukaista maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen, sekä maisemoinnin suorittamiseen Uuraisten ympäristölautakunnalta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu Uuraisten kunnan alueella sijaitsevalle tilalle Köntyssora (892-405-4-49) Nykyinen kiinteistö on muodostettu 24.10.2011 yhdistämällä kiinteistö 892-405-4-39 Köntyssora ja määräala 892 405-4-40 –M602 kiinteistöstä 892-405-4-40 Riihimäki. Alueella on aikaisempi, voimassa oleva maa-aineslupa tilalla Köntyssora 18.7.2017 asti ja tilalla Riihimäki 6.5.2020 asti. Nyt tarkoituksena on hakea näistä yhdistetylle tilalle yksi yhteinen maa-aineslupa.

Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, josta on valitettu ja asian käsittely on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 3.5.2017 välitetty tieto, että aluetta tullaan rajaamaan tämän suunnitelman mukaiseksi ja murskaustoiminta tultaisiin tekemään tämän uuden ottoalueen sisäpuolella. Tehdyn pohjavesiselvityksen perusteella on määritelty 500 metrin lähisuojavyöhyke vedenottamolle, jota lähempänä suunniteltuakaan vedenottamoa ei ole ottotoimintaa.

Alue sijoittuu Köntyskangas (0918052) I-luokan pohjavesialueelle. Alue sijoittuu Uuraisten kunnan rantayleiskaavan (Uuraisten kunnanvaltuusto 19.4.2010 § 4) mukaiseen PV alueen rajaukseen, liite 3. Ympäristöministeriön 14.4.2009 vahvistamassa Keski-Suomen maakuntakaavassa alueella on pohjavesialuerajaus merkintä, liite 4.

Tila rajoittuu etelä- ja lounaisreunaltaan Köntysjokeen. Nykyisen ottoalueen rajalta noin 100 metrin etäisyydellä luoteessa sijaitsee Köntysmyllyn luonnonsuojelualue.

Lupaa soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi 300 000 kiinto–m3:lle. Ottamisalueen pinta-ala 4,5 ha (aikaisempi haettu ottoalue oli n. 7,3 ha). Alin ottotaso +148,5(N2000) ja lopullinen ottotaso vaihtelee +148,5 – +149,2 (N2000) välillä.

Ottamistoiminta aloitetaan heti luvan myöntämisen jälkeen, ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman ja pyritään saattamaan loppuun nyt haettavan lupakauden aikana.

Kulku alueelle hoidetaan Luonetjärventieltä tulevaa tieyhteyttä pitkin. Alueen välittämässä läheisyydessä ei ole asuin – tai vapaa-ajan kiinteistöjä. Lähin talo sijaitsee n. 500 m etäisyydellä lounaassa Rantayleiskaavassa on merkattu RA ja AP rakennuspaikat Rummakkolammen rannalle 500-600 metrin päähän alueen lounaispuolelle ja yksi RA rakennuspaikka Riihilammen rannalle noin 400 metrin päähän alueen pohjoispuolelle.

Jälkihoidossa ottoalueelle varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Luiskat luiskataan jyrkimmillään 1:3. Alueen metsitys tehdään istuttamalla ja voimassaolevien lupamääräysten mukaisesti.

Maa-aineslupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat kuulutusaikana 31.5 – 30.6.2017 yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan ilmoitustaululla Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 30.6.2017 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Uuraisten kunnan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. 014-267 2624.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Takaisin »