VAALIT

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi


Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

 

vuonna 2019 toimitettavat vaalit


EDUSKUNTAVAALIT su 14.4.2019 klo 9.00-20.00

AIKATAULUT  
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen 2.4.2019 klo 16.00 mennessä
Laitosäänestys 3.4.2019 klo 13.00 alkaen
Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 välisenä aikana
Ennakkoäänestys ulkomailla 3.-6.4.2019 välisenä aikana
Vaalipäivä 14.4.2019
   
ÄÄNESTYSPAIKAT  
Ennakkoäänestys Uuraisten kunnanvirasto
  Palvelukeskus Kuukankoti
   (yhtenä tai kahtena päivänä vaali-
  toimikunnan määräämiä aikoina)
Vaalipäivän äänestys Uuraisten kunnanvirasto

Kuulutus vuoden 2019 eduskuntavaaleista


1. Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Uuraisten kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. 

Ilmoitus tulee tehdä osoitteella:
Uuraisten kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 4
41230 Uurainen 

tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Helena Vuopionperälle, p. 014 267 2610. 

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kunnantalon neuvonnasta tai kunnan kotisivuilta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.


2. Laitosäänestys

Laitosäänestykseen saavat osallistua äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat asukkaina tai hoidettavana Ruskolassa, Rinteelässä, Koivulassa ja Uurastuvalla.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään esimerkiksi virallisella henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Tarvittaessa henkilökunta auttaa henkilöllisyyden toteamisessa.

Keski-Suomen ehdokaslistojen yhdistelmä toimitetaan nähtäville ennen laitosäänestyspäivää.

Uuraisten kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta järjestää eduskuntavaalien 2019 laitosäänestyksen keskiviikkona 3.4.2019 klo 13.00 palvelukeskus Kuukankodilla.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Lisätietoja laitosäänestyksestä
vaalitoimikunnan puheenjohtaja Jouko Nykänen, p. 014 267 2640
keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Vuopionperä, p. 014 267 2610

Kuulutus laitosäänestyksestä


3. Ennakkoäänestys

Uuraisten kunnan alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
ke 3.4.2019 – pe 5.4.2019 klo 10.00-15.00
la 6.4.2019 - su 7.4.2019 klo 10.00-14.00
ma 8.4.2019 - ti 9.4.2019 klo 10.00-18.00

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Kuukankodissa järjestetään yhtenä tai kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan
väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten presidentinvaalissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.


4. Yleistä tietoa eduskuntavaaleista

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto (hallitus).

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Lisätietoja eduskuntavaaleista: 
https://vaalit.fi/eduskuntavaalit 


EUROPARLAMENTTIVAALIT su 26.5.2019

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. – 18.5.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 8.5.2019.

Lisätietoja europarlamenttivaaleista: 
https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit