VAALIT

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi


Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

 

vuonna 2019 toimitettavat vaalit

TOIMITETUT VAALIT VUONNA 2019
Eduskuntavaalit su 14.4.2019

 


EUROPARLAMENTTIVAALIT su 26.5.2019

AIKATAULUT  
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen 14.5.2019 klo 16.00 mennessä
Laitosäänestys 15.5.2019 klo 12.00-13.00
Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019 välisenä aikana
Ennakkoäänestys ulkomailla 15.-18.5.2019 välisenä aikana
Vaalipäivä 26.5.2019
   
ÄÄNESTYSPAIKAT  
Ennakkoäänestys Uuraisten kunnanvirasto
  Palvelukeskus Kuukankoti
   (yhtenä tai kahtena päivänä vaali-
  toimikunnan määräämiä aikoina)
Vaalipäivän äänestys Uuraisten kunnanvirasto

Kuulutus vuoden 2019 europarlamenttivaaleista


1. Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Uuraisten kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. 

Ilmoitus tulee tehdä osoitteella:
Uuraisten kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 4
41230 Uurainen 

tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Helena Vuopionperälle, p. 014 267 2610. 

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kunnantalon neuvonnasta tai kunnan kotisivuilta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.


2. Laitosäänestys 

Laitosäänestykseen saavat osallistua äänioikeutetut henkilöt, jotka ovat asukkaina tai hoidettavana Ruskolassa, Rinteelässä, Koivulassa ja Uurastuvalla.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään esimerkiksi virallisella henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Tarvittaessa henkilökunta auttaa henkilöllisyyden toteamisessa.

Uuraisten kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta järjestää europarlamenttivaalien 2019 laitosäänestyksen keskiviikkona 15.5.2019 klo 12.00 palvelukeskus Kuukankodilla.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.


3. Ennakkoäänestys

Uuraisten kunnan alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
ke 15.5.2019 – pe 17.5.2019 klo 10.00-15.00
la 18.5.2019 - su 19.5.2019 klo 10.00-14.00
ma 20.5.2019 - ti 21.5.2019 klo 10.00-18.00

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Kuukankodissa järjestetään yhtenä tai kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan väestörekisteri-keskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle europarlamenttivaaleissa äänestämistä varten ja on voimassa ennakkoäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän ajan. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.


4. Yleistä tietoa europarlamenttivaaleista

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14. 

Lisätietoja europarlamenttivaaleista: 
https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit