Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. 

Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja ja/tai erityislastentarhanopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa.

Uuraisilla työskentelee konsultoiva erityislastentarhanopettaja (KELTO), jonka tehtävänä on konsultoida, ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja arvioi, suunnittelee, toteuttaa ja kehittää lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyviä toimintatapoja ja antaa niihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja Johanna Vääräsmäki p. (014) 267 2781, 040 707 3551, toimisto on Uuraisten koulukeskuksella, os. Kuukantie 18.

 

Erityislastentarhanopettaja
040 707 3551
Varhaiskasvatusjohtaja
Sanna Satosaari
0400 796 553