Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset

28.06.2017

Julkipano


Julkipanoilmoitus

28.06.2017

28.6.2017

Uuraisten kunnan ympäristöviranomainen on 28.6.2017 antanut viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Päätös koskee poikkeuksellista tilannetta luvanvaraisessa toiminnassa.

Päätöksen antopäivä: 29.6.2017

Valitusaika: 29.6. – 20.7.2017

Päätös on yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan kirjastossa, Topintie 2, 41230 Uurainen 29.6.- 20.7.2017 välisenä aikana.

Kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Uuraisten kunnan ympäristöjaostoon 21 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää ei oteta lukuun. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Uuraisten kunnan ympäristöjaosto, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

UURAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI

Tämä ilmoitus on julkipantu Uuraisten kunnan ilmoitustaululla 28.6.2017

Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan.


Omaishoidon lomittaja

27.06.2017

Omaishoidon lomittaja


Kuulutus

27.06.2017

Lemminkäinen Infra Oy hakee lupaa soran ottamiseen Uuraisten kunnan Kangashäkin kylässä.

Kuulutus


Kuulutus

27.06.2017

Lemminkäinen infra Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa

Kuulutus


Kuulutus

22.06.2017

KUULUTUS

 

21.6.2017

Dnrot 320/527/2017 (kulttuuritoimi)

          321/527/2017 (vapaa-aikatoimi)

Uuraisten kunta on jättänyt 21.6.2017 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§ mukaiset ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen mukaiset toiminnot liittyvät Uuraisten viikon ohjelmallisiin tapahtumiin.

Toinen ilmoitetusta toiminnasta sijoittuu Uuraisten kunnan torialueelle, Virastotie 2-4, Uurainen. Toiminta liittyy Uuraisten viikon toritapahtumaan.

Toritapahtuman ajankohta on lauantaina 22.7.2017 klo 9.00 – 14.00. Tilapäistä melua aiheuttavat tapahtuma-alueelle sijoitettavat äänentoisto- ja musiikkilaitteet.

Lähimpien vakituisten asutuksien etäisyys kohteesta on 48 - 73 m.

Uuraisten kunnan vapaa-aikatoimen jättämä ilmoitus koskee maanantaina 17.7.2017 vietettävää Kyläiltaa Jokihaaran kylän Paunetin kenttäalueella klo 17.00 -22.00.

Melua aiheuttavat tapahtuma-alueelle tilapäisesti asennetut äänentoisto- ja musiikkilaitteet.

YSL 118§:n mukaiset ilmoitushakemukset on nähtävillä ovat kuulutusaikana 22.6– 6.7.2017 yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan nettisivuilla ja kunnan kirjastossa aukioloaikoina Topintie 1, 41230 Uurainen.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 6.7.2017 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Uuraisten kunnan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. (014) 267 2624

Ympäristösihteeri, Mia Rahinantti

Ilmoitus on nähtävillä Uuraisten kunnan ilmoitustaululla koko kuulutusajan 22.6 – 6.7.2017

 


Lastentarhanopettaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee osa-aikaista (30h/vko) lastentarhanopettajaa esiopetukseen ajalle 10.8.2017 - 31.5.2018 Koulukeskukseen.

Kuulutus


Lastentarhanopettaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lastentarhanopettajaa yksiryhmäiseen Jokilaivan päiväkotiin, joka aloittaa toimintansa elokuussa 2017. Työ alkaa 7.8.2017.

Kuulutus 


Lastentarhanopettaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lasstentarhanopettajaa Höytiän esiopetukseen ajalle 16.8.-31.12.2017.

Kuulutus


Lastentarhanopettaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lastentarhanopettajaa yksiryhmäiseen Hirvasen päiväkotiin ajalle 7.8.2017 - 31.5.2018.

Kuulutus


Lähihoitaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lähihoitajaa esiopetukseen ajalle 16.8. - 31.12.2017 Koulukeskukselle.

Kuulutus


Lähihoitaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lähihoitajaa yksiryhmäiseen Jokilaivan päiväkotiin.

Kuulutus


Lähihoitaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee lähihoitajaa Höytiän esiopetukseen ajalle 16.8. - 31.12.2017.

Kuulutus


Erityisavustaja

21.06.2017

Uuraisten kunnan päivähoito hakee erityisavustajaa Höytiän esiopetukseen ajalle 16.8.2017 - 31.5.2018.

Kuulutus


Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset

21.06.2017

Rakennustarkastajan julkipano 22.6.-10.7.2017


Kuulutus kokousajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävänä

20.06.2017

Kuulutus


Julkipanoilmoitus

20.06.2017

Rakennustarkastajan julkipanoilmoitus 20.6.-7.7.2017


Kutsuntakuulutus

16.06.2017

Puolustusvoimat Keski-Suomen aluetoimisto

Kutsuntakuulutus


Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset

16.06.2017

Rakennustarkastajan julkipano 16.6.-5.7.2017


Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset

15.06.2017

Rakennustarkastajan julkipano 15.6.-3.7.2017


Kuulutus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

15.06.2017

Kuulutus KESELY/797/2017


Kuulutus

14.06.2017

Dnro 313/52/2017

Ala-Niinimäen tila Oy on jättänyt 13.6.2017 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 § mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa. Toiminta sijoittuu Uuraisten kunnan Kangashäkin alueella sijaitseville tiloille Rinteelä (892-403-22-93), Ala-Niinimäki (892-403-22-91) ja Kallioinen (892-403-22-112), Kallioinen tuotantoalue. Tiloille on myönnetty ympäristölupa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen 6.6.2016 Dnro 96/521/2016 ja ympäristöluvan muutos 27.4.2017.

Nykyisessä luvassa toiminta-aika on määritelty kallion louhinnalle, poraukselle ja murskaukselle 1.9 -15.5 väliselle ajalle.

Poikkeusta haetaan porausajan aikaistamiseen 1.8 alkaen ja louhinta-ajan aikaistamiseen 8.8 alkaen ja murskausajan aikaistamista 9.8. alkaen. Todennäköisemmin murskaus alkaa 15.8.

Poikkeusluvan hakeminen johtuu kesän 2017 päällysteurakasta lähellä toiminta-aluetta. Keski-Suomen ELY-keskus on jättänyt 9.6 tarjouspyynnön 25 000 tn asfalttikiven toimittamisesta. Päällysteurakat ovat ratkenneet niin myöhään, ettei kiviaineksen murskaamista voida suorittaa ympäristöluvan sallimassa aikataulussa.

Asfalttiasema sijaitsee Kallioinen tuotantoalueella, mutta on eri toiminnanharjoittajan toimintaa.

Ilmoituksessa on ilmoitettu, että melua ja pölyä ehkäistään kasojen sijoittelulla, kastelulla, murskaamon sijoittamisella alimpaan kohtaan mikä mahdollista.

Muita muutoksia ei haeta ja poikkeuksellinen toiminta koskee vain vuotta 2017. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa ympäristölupaa.

YSL 123§:n mukainen ilmoitushakemus on nähtävillä ovat kuulutusaikana 14.6– 28.6.2017 yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan ilmoitustaululla Virastotie 4, 41230 Uurainen, sekä kunnan nettisivuilla.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 28.6.2017 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Uuraisten kunnan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. (014) 267 2624

Ympäristösihteeri, Mia Rahinantti


Kuulutus

14.06.2017

Kuulutus rakennuslupahakemuksen vireilletulosta


Julkipanoilmoitus

31.05.2017

Kuulutus 4

Kuulutus 5


Julkipanoilmoitus

31.05.2017

Julkipanopäivä 31.5.2017

YSL 84 §
                                                                          Dnro 2/521/2017 § 33

Uuraisten kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 30.5.2017 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta ympäristöluvasta eläinsuojalle, joka koskee olemassa olevan toiminnan olennaista muuttamista, sekä ympäristönsuojelulain 46 § mukaisesti eri toimintojen lupa-asioiden samanaikaista käsittelyä, jolloin päätös koskee myös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista päätöstä betonijätteen hyödyntämistä eläinsuojan perustuksen rakentamisessa. Toimiala Uuraisten kunnassa, Kangashäkin kylässä tilalla Laurila (892-402-1-428). Annettava päätös kumoaa Ympäristölautakunnan 9.1.2003 antaman ympäristölupapäätöksen. Lupa on voimassa toistaiseksi, poislukien betonijätteen hyödyntämisen lupaa, joka voimassa viisi vuotta lainvoimaisesta päätöksestä lukien.

 

Päätöksen antopäivä:                       1.6.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika:                                           1.6.–3.7.2017

Päätös on yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan kirjastossa, Topintie 1, 41230 Uurainen 1.6.- 3.7.2017 välisenä aikana.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.

Valitus toimitetaan valitusviranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeus

www.oikeus.fi/hao/vaasa
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
(PL 204, 65101 Vaasa)
029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
vaasa.hao(at)oikeus.fi

UURAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERI 

Tämä ilmoitus on julkipantu Uuraisten kunnan ilmoitustaululla 31.5.2017

Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan.

Julkipanoilmoitus


Maa-aineslupa kuulutus 31.5.2017

31.05.2017

KUULUTUS                    

31.5.2017

                                                             Dnro 265/522/2017

 

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4§ mukaista maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen, sekä maisemoinnin suorittamiseen Uuraisten ympäristölautakunnalta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu Uuraisten kunnan alueella sijaitsevalle tilalle Köntyssora (892-405-4-49) Nykyinen kiinteistö on muodostettu 24.10.2011 yhdistämällä kiinteistö 892-405-4-39 Köntyssora ja määräala 892 405-4-40 –M602 kiinteistöstä 892-405-4-40 Riihimäki. Alueella on aikaisempi, voimassa oleva maa-aineslupa tilalla Köntyssora 18.7.2017 asti ja tilalla Riihimäki 6.5.2020 asti. Nyt tarkoituksena on hakea näistä yhdistetylle tilalle yksi yhteinen maa-aineslupa.

Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, josta on valitettu ja asian käsittely on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 3.5.2017 välitetty tieto, että aluetta tullaan rajaamaan tämän suunnitelman mukaiseksi ja murskaustoiminta tultaisiin tekemään tämän uuden ottoalueen sisäpuolella. Tehdyn pohjavesiselvityksen perusteella on määritelty 500 metrin lähisuojavyöhyke vedenottamolle, jota lähempänä suunniteltuakaan vedenottamoa ei ole ottotoimintaa.

Alue sijoittuu Köntyskangas (0918052) I-luokan pohjavesialueelle. Alue sijoittuu Uuraisten kunnan rantayleiskaavan (Uuraisten kunnanvaltuusto 19.4.2010 § 4) mukaiseen PV alueen rajaukseen, liite 3. Ympäristöministeriön 14.4.2009 vahvistamassa Keski-Suomen maakuntakaavassa alueella on pohjavesialuerajaus merkintä, liite 4.

Tila rajoittuu etelä- ja lounaisreunaltaan Köntysjokeen. Nykyisen ottoalueen rajalta noin 100 metrin etäisyydellä luoteessa sijaitsee Köntysmyllyn luonnonsuojelualue.

Lupaa soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi 300 000 kiinto–m3:lle. Ottamisalueen pinta-ala 4,5 ha (aikaisempi haettu ottoalue oli n. 7,3 ha). Alin ottotaso +148,5(N2000) ja lopullinen ottotaso vaihtelee +148,5 – +149,2 (N2000) välillä.

Ottamistoiminta aloitetaan heti luvan myöntämisen jälkeen, ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman ja pyritään saattamaan loppuun nyt haettavan lupakauden aikana.

Kulku alueelle hoidetaan Luonetjärventieltä tulevaa tieyhteyttä pitkin. Alueen välittämässä läheisyydessä ei ole asuin – tai vapaa-ajan kiinteistöjä. Lähin talo sijaitsee n. 500 m etäisyydellä lounaassa Rantayleiskaavassa on merkattu RA ja AP rakennuspaikat Rummakkolammen rannalle 500-600 metrin päähän alueen lounaispuolelle ja yksi RA rakennuspaikka Riihilammen rannalle noin 400 metrin päähän alueen pohjoispuolelle.

Jälkihoidossa ottoalueelle varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Luiskat luiskataan jyrkimmillään 1:3. Alueen metsitys tehdään istuttamalla ja voimassaolevien lupamääräysten mukaisesti.

Maa-aineslupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat kuulutusaikana 31.5 – 30.6.2017 yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan ilmoitustaululla Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 30.6.2017 mennessä ennen virka-ajan päättymistä Uuraisten kunnan ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen. Tiedustelut ympäristösihteeri Mia Rahinantti puh. 014-267 2624.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Kunnanvaltuuston kokous ma 29.5.2017

22.05.2017

Uuraisten kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuustosalissa ma 29.5.2017

Kuulutus nro 77/2017 


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa, luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään

13.04.2017

Kuulutus nro 42/2017


Kunnallisvaalien 2017 tulos Uuraisten kunnassa

12.04.2017

Kuulutus nro 41/2017


Takaisin »