Uutisia Uuraisilta uudistuu

09.06.2021 | Uutinen

Uutisia Uuraisilta uudistuu. Jatkossa uutiskirje keskittyy Uuraisten kunnan keskeisten päätöselinten kuten kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen olennaisten päätösten uutisointiin.

Uuraisten kunnanhallitus 7.6.2021: Keskeiset päätökset

Uurainen jatkaa matkailuyhteistyötä Visit Jyväskylä Regionin kanssa

Kunnanhallitus päätti hyväksyä matkailuyhteistyön sopimuksen Visit Jyväskylä Region -palveluyksikön kanssa vuosille 2022-24, ja esittää sille varattavaksi tarvittavat määrärahat talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2024.

Uuraisten kunta on ollut mukana Keski-Suomen matkailun yhteisessä DMO-toiminnassa, josta vastaa Jyväskylän kaupungin alainen Visit Jyväskylä Region -palveluyksikkö. Palveluyksikkö on osa konsernihallinnon Elinkeino ja työllisyys -palvelualuetta. Visit Jyväskylä Regionin DMO-toiminta perustuu sopimuskaudella Keski-Suomen matkailustrategian 2021–2025 mukaisiin sisältöihin, painopisteisiin, tavoitteisiin ja mittareihin.

Näkyvyydet tuotetaan toiminnan ja kanavien mukaisten sisältölinjausten mukaisesti, jotka käydään läpi vuosittain matkailun ohjausryhmässä. Kunnan alueen yritysten oma aktiivisuus ja sisällön laadukkuus vaikuttavat myös näkyvyyden laajuuteen. Yhteistyösopimuksen myötä Visit Jyväskylä Region nimeää Uuraisten kunnalle oman kuntakummin, jonka kunta jakaa yhdessä neljän muun yhteistyökunnan kanssa.

Sopimushinta muodostuu operatiivisiin markkinointitoimiin suunnattavasta perusmaksusta ja henkilöstöosuudesta. Perusmaksu määräytyy kunnan asukasluvun ja kunnan matkailullisen vetovoiman, eli sopimuksen hyödynnettävyyden mukaan. Sopimuksen tekohetkellä Uuraisten kunnan asukasluku on 3 680 ja vetovoimakerroin 0,8. Henkilöstökulun osuus on 7 500 €/vuodessa, joka on 1/5 yhden työntekijän vuosikustannuksista.

Uuraisten kunnan matkailuyhteistyön sopimuksen hinnaksi edellä mainituin perustein on sovittu vuoden 2022 osalta 10 444 €/vuosi (alv 0 %).

Puukauppatarjoukset

Uuraisten kunta on pyytänyt 12.5.2021 puukauppatarjouksia Mäkelä ja Karhukangas -tiloilla sijaitsevista harvennushakkuista yht. 20,9 hehtaaria. Metsätyöryhmä käsitteli viittä saatua tarjousta kokouksessaan 2.6.2021 ja esitti Versowood Oy:n tarjouksen, 47 992,00 euroa, hyväksymistä. Myös kunnanhallitus puolsi hyväksymistä.

Positiivinen osavuosikatsaus 1-3/2021

Uuraisten kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta maaliskuun loppuun 2021.

Alkuvuoden kehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa hieman suunniteltua paremmin.

Verotulot ovat kehittyneet talousarviossa arvioitua paremmin ja toteuma on 27,9 %, kun sen tasaisen kehityksen mukaan pitäisi olla 25,0 %. Kunnallisveron tuotossa on pientä kasvua, mutta erityisesti yhteisöverotuotot ovat kehittyneet arvioitua paremmin. Valtio tosin tukee kuntia vuonna 2021 yhteisöveron jako-osuuden korotuksella.

Valtionosuudet ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti (24,74 %). Valtionosuuksien määrään voi tulla vielä vuoden kuluessa tarkennuksia koronapandemiasta johtuen. Toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran talousarviossa arvioitua pienempinä toteuman ollessa 22,55 %. Henkilöstökulut ovat alhaisemmat kuin talousarviossa (22,88 %). Tässä on syytä huomioida palkankorotukset, jotka tulevat voimaan 1.4.2021 (yleiskorotus 1 % ja järjestelyerä 0,8 %).

Myös palvelujen ostoissa on alitusta verrattuna talousarvioon toteuman ollessa 22,62 %.

Toimintatuottojen kertymisessä on viivettä, joten niiden kertymää 23,43 % voidaan pitää varsin kohtuullisena. Toimialojen omien arvioiden mukaisesti toimintatuotot ovat kertymässä pääasiassa talousarvion mukaisesti.

Kunnan talous on maaliskuun lopussa noin 1 044 412 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutos. Investointeja on vuoden alussa toteutettu vähän ja menot ovat 7 517 euroa.

Täyttölupa varhaiskasvatuksen opettajan toimeen

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan toimeen Hirvasen päiväkodille sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. 1.1.2030 alkaen vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Hirvasen päiväkodin vakituinen varhaiskasvatuksen opettaja on irtisanoutunut 1.6.2021 allekirjoitetulla irtisanomisilmoituksella. Jotta lain asettamat vaatimukset varhaiskasvatuksessa ja henkilöstörakenteessa voidaan täyttää ja varautua siirtymäajan jälkeiseen vaatimukseen, tulee Hirvasen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan toimi täyttää 2.8.2021 alkaen.

Koko kunnanhallituksen pöytäkirja löytyy täältä.

Puinen soutuvene aurinkoisella hiekkarannalla
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue