Rakentamisen luvat

Rakennushankkeen aloittamista suunnittelevan tai jo olemassaolevaa rakennusta laajennettaessa tai muutostöitä tehtäessä on syytä tutustua rakentamisen ohjeistuksiin sekä kunnassa voimassa olevaan rakennusjärjestykseen

 

Rakennuslupa vaaditaan esimerkiksi

 • Uuden rakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen
 • Rakennuksen peruskorjaukseen tai muuhun vähäistä suurempaan muutos- tai korjaystyöhön
 • Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen

 

Toimenpideluvan varaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • Rakennuksen jätevesijärjestelmän kunnostaminen tai uudistaminen
 • Maalämpökaivon poraaminen
 • Lantalan rakentaminen
 • Rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen tai kattomuodon muuttaminen

Katso myös rakennusjärjestyksen sivun 4-5 taulukko “Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus”.

 

Jatkoajan hakeminen

 • Rakennusluvan varaisen hankkeen aloittamiselle on haettava jatkoaikaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
 • Rakennusluvan varaisen hankkeen valmistumiselle on haettava jatkoaikaa viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, ennen luvan vanhenemista. Luvan viimeinen voimassaolopäivä löytyy lupapäätöksestä.
 • Toimenpideluvan tai -ilmoituksen varaiset hankkeet tulee aloittaa ja saattaa valmiiksi kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Näiden aloittamiseen tai valmistumiseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Luvan viimeinen voimassaolopäivä aloittamiselle tai valmistumiselle löytyy lupapäätöksestä.

 

Rakennuksen purkaminen

 • Purkamislupa haettava tai -ilmoitus tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen suunniteltua purkamisajankohtaa
 • Rakennuksen fyysinen poistuminen ilmoitettava lisäksi erikseen RK9 -lomakkeella (ks. rakennusvalvonnan lomakkeet)
 • Em. asiakirjojen perusteella kunta toimittaa tiedon rakennuksen poistumasta Digi- ja väestötietovirastolle, jolloin mm. kiinteistöverovelvoite poistuu.
 • Purkutyön pikaopas ja rakennuksen purkaminen ymparisto.fi sivustolla

 

Rakentamisen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa rakennusvalvontaan. Mikäli ilmoitusta ei tehdä kolmen vuoden kuluessa, lupa raukeaa.

Toimenpideilmoituksen varaisissa hankkeissa töiden on valmistuttava kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen hyväksymisestä, ja valmistumispäivä on ilmoitettava rakennusvalvontaan. Muutoin toimenpideilmoitus vanhenee.

 

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Mikäli rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, tulee ennen rakennuslupaa käsitellä suunnittelutarveratkaisu.

Poikkeamislupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun poiketaan rakennusjärjestyksen määräyksestä tai oikeusvaikutteisesta kaavasta (yleis- tai asemakaava).

Poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kun myönteinen päätös on saanut lainvoiman. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

 

Kiinteistönomistajan velvollisuutena on huolehtia, että kiinteistöverotuksessa on tiedot oikein kaikista kiinteistön rakennuksista ja rakennelmista, joiden pinta-ala on yli 5 m2. Kunta ilmoittaa tiedot vain rakennusluvan varaisista hankkeista. Jos rakennuksen tai rakennelman pinta-ala on enintään 5 m2, sitä ei tarvitse ilmoittaa kiinteistöverotukseen.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue