Tietopalvelu

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

 • henkilötietojen käsittelyn ja lainmukaisuuden painottaminen
 • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
 • avoimen informoinnin lisääminen

Kunnalla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Uuraisten kunnassa rekisteritiedot syntyvät pääsääntöisesti kunnan tuottaessa lakisääteisiä palveluja. Henkilörekisteritietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tai edunvalvojaltaan.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla on hänestä
 • tietää miten ja mihin tarkoitukseen hänen henkilötietojaan käsitellään
 • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista
 • pyytää henkilötietojensa poistamista
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 • siirtää tietonsa toiselle organisaatiolle
 • olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tai huollossaan olevien henkilörekisteriin tallennettuja tietoja. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteri-/tietosuojaselosteessa näkyvälle vastuuhenkilölle henkilökohtaisesti. Tällöin tarkastuspyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue