Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke

Uuraisten kunnassa on käynnissä kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke

Hankkeen tärkeimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle, jotta oikeat tiedot saadaan ohjattua myös Digi- ja väestötietoviraston järjestelmään eri viranomaisten saataville. Rekisteritietojen virheiden tai puutteellisuuden vuoksi kiinteistönomistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Tällä hetkellä rekisteritiedoista voi puuttua jopa kokonaisia rakennuksia tai purettuja rakennuksia on jäänyt rekisteriin. Eri rekistereissä voi olla myös eroavaisuuksia mm. pinta-alatiedoissa, osoitteissa ja sijainneissa.

Selvityshanke on käynnistynyt syksyllä 2020. Selvityshankkeen vetäjäksi valittiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Uuraisten kunta selvittää yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, Digi- ja väestöviraston rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy vertaili eri rekisterien sisältämiä rakennustietoja. Toisessa vaiheessa keväällä 2021, aloitettiin osin maastossa suoritettava selvitystyö. Keväällä 2022 työ jatkui Hirvaskankaan asemakaava-alueella, Kangashäkissa ja kunnan keskustaajamassa. Marraskuussa 2022 maastossa tehtävä selvitystyö siirtyi Kyynämöinen -järven ympäristöön. Marraskuussa 2023 maastossa tapahtuva selvitystyö jatkuu Höytiän ja Jokihaaran alueilla.

Selvitystyö etenee siis vaiheittain kunnan eri osissa. Selvitystyössä käytetään apuna Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja, ortokuvia sekä tarvittaessa kunnan arkistossa olevia rakennuslupakuvia. Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti inventointityötä varten.

Maastokäynneillä aineistoanalyysissa todetut poikkeamat rakennustiedoissa kartoitetaan kiinteistöillä. Rakennusten tarkastelu tapahtuu ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä tai niihin pääsyä ei pyydetä. Maastokäynnin jälkeen aineistot kootaan ja tiedot korjataan järjestelmiin.

Kiinteistöillä tapahtuvista kartoituksista tiedotetaan kullakin alueella aina etukäteen ja kiinteistökäynnit tehdään ilmoitettuna ajankohtana. Käynnit tapahtuvat virka-aikaan ja käynnistä jätetään kiinteistölle kirje. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti.

Mikäli et salli kartoituskäyntiä kiinteistölläsi hankkeen puitteissa, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian. Tällöin tarkastuskäynnin kiinteistöllä suorittaa rakennusvalvontaviranomainen maankäyttö- ja rakennuslain 183 § mukaisesti.

 

Maastokartoitukset valmistuneet 1.-3. osa-alueilla

Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen 1.-3. osa-alueen maastokartoitukset ovat päättyneet ja tietojen koostaminen on alkanut. Koostamisen jälkeen virheelliset tiedot korjataan kunnan järjestelmään, josta ne siirretään Digi- ja väestötietoviraston rekisteriin muiden viranomaisten saataville.

Kartoitustyön tuloksista ei toimiteta kiinteistöjen omistajille erillisiä selvityksiä. Mikäli epäilet kiinteistösi tiedoissa olleen virheitä tai haluat muuten tiedon kartoitustyön tuloksista, niin lähetäthän tiedustelun sähköpostilla rekisteritiedot@uurainen.fi. Viestistä tulee ilmetä tiedustelua koskevan kiinteistön kiinteistötunnus. Tiedusteluihin vastataan, kun tulosten koonti valmistuu.

Oman kiinteistön sijoittumisen alueelle ja kiinteistötunnuksen voi tarvittaessa tarkistaa Kuntalaisen karttapalvelusta. Kartoitettu alue näkyy kartalla vihreällä.

Kiitos vielä kiinteistöjen omistajille tähänastisesta yhteistyöstä!

 

Maastokartoituksen neljäs vaihe käynnistyy marraskuussa 2023

Päivitys 18.3.2024: Kiinteistörekisterihankkeen maastotyöt jatkuvat keskustan, Höytiän ja Jokihaaran alueilla

Päivitys 1.11.2023: Kiinteistökartoituksen maastokäynnit jatkuvat Höytiän ja Jokihaaran alueilla

Maastokartoituksen kolmas vaihe käynnistyy marraskuussa 2022

Päivitys 22.11.2022: Kiinteistökartoituksen maastokäynnit jatkuvat Kyynämöisillä

Maastokartoituksen toinen vaihe käynnistyy talvella 2022

 

Aluerajauksiin ja aikatauluihin pääset tutustumaan Kuntalaisen karttapalvelussa kartta.uurainen.fi. Vuonna 2021 aloitetaan alueiden kartoitus karttapalvelussa ilmoitetussa järjestyksessä. Kartoitus käynnistetään kartassa keltaisella näkyvällä alueella. Punaisella on merkitty ne alueet, jotka ovat tulossa käsittelyvuoroon. Valmiit alueet on merkitty vihreällä värillä.

Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen työntekijät eivät vastaa kiinteistönomistajien lupatiedusteluihin. Mikäli luvaton rakentaminen ilmenee viranomaisen taholta, voidaan luvatta tai luvan vastaisesti tehdyn ja jälkikäteen luvitettavan toimenpiteen lupamaksuun tehdä korotus voimassa olevan taksan mukaisesti.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

projektityöntekijä Sirpa Forsberg, rekisteritiedot@uurainen.fi, p. 040 158 0395

Hankkeen vaikutus kiinteistöverotukseen

Kiinteistönomistajan tulee aina itse tarkistaa kiinteistöverotiedot verottajan vuosittain tekemästä kiinteistöveropäätöksestä ja ilmoittaa verottajalle muuttuneet tiedot, kuten puretut tai päätöksestä puuttuvat rakennukset. Kiinteistöjen tiedot voivat olla verottajalla oikein, vaikka ne olisivat olleet kunnan rekisterissä väärin.

Verohallinnossa on vireillä kiinteistöverouudistus, jossa kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi kuitenkin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Uuraisten kunta on käynnistänyt selvitystyön, jossa tarkistetaan, että rakennusten tiedot ovat rekistereissä oikein, jotta kiinteistöverouudistuksen jälkeen verot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla kiinteistövero voi tämän vuoksi nousta ja toisilla puolestaan alentua. Rakennusrekisterin tietojen tarkistamisen tavoitteena on myös kiinteistöjenomistajien tasapuolisen kohtelun turvaaminen, mikä on yksi kunnan toiminnan pääperiaatteista.

Hankkeen vaikutus luvattomiin rakennuksiin

Rakentamisen luvanvaraisuuden varmistaminen rakentamisajankohtana on hankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Puuttuvien rakennus- ja toimenpidelupien osalta vastuu luvan hakemisesta on kiinteistön omistajalla. Kiinteistön nykyisen omistajan velvollisuutena on varmistaa, että kaikilla kiinteistön rakennuksilla on asianmukaiset luvat.

Rakennusten luvantarve riippuu osin rakentamisajankohdasta.  Pääsääntöisesti kaikki yli 15 m2:n suuruiset rakennukset ja rakennelmat tarvitsevat luvan. Toivomme kiinteistöjen haltijoiden oma-aloitteisesti hoitamaan mahdolliset puutteelliset lupa-asiat kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Mikäli rakennuksen luvanvaraisuus askarruttaa, tarkemmat tiedot luvanvaraisuudesta selviää kunnan rakennusjärjestyksestä tai rakennusvalvonnasta. Uuraisten kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen löydät täältä: https://uurainen.fi/wp-content/uploads/2019/08/Uuraisten-kunnan-rakennusj%C3%A4rjestys.pdf Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat sen voimassaoloaikana tapahtuvaa rakentamista.

Rakentamisen luvanvaraisuus ja viranomaiskatselmukset:

rakennustarkastaja Jouni Vesala, jouni.vesala@saarijarvi.fi, p. 044 4598 319

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue