Yrityspalveluseteli

Uuraislainen yrittäjä

Uuraisten kunnassa on käytössä yrityspalveluseteli, mikä on tarkoitettu Uuraisten kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus.

Sen avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa.

Yrityspalveluseteli alkoi kokeiluna vuonna 2017. Talousarviossa on yrityspalvelusetelille varattu määrärahat vuodelle 2024.

Hakuohjeet

Tuki on tarkoitettu Uuraisten kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus.  Yrityspalvelusetelijärjestelmän avulla tuetaan pk-yritysten asiantuntija- ja muiden palveluiden/toimenpiteiden käyttöä päämääränä aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

1. Yleiset myöntöperusteet

Tukea voi saada:

 • yritykset ja elinkeinon- ja ammatinharjoittajat
 • yrityksen kotipaikka ja/tai kiinteä toimipaikka on oltava Uuraisten kunnan alueella vähintään tukivuoden loppuun saakka.

Mihin myönnetään:

 • hankittavan asiantuntijapalvelun on liityttävä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen
 • toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset
 • työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin

Tukea EI voi saada:

 • asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet, Business Finlandin tuet)
 • asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikä muihin normaalitoiminnan menoihin
 • julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin
 • erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan (tulo alle YEL-vakuutuksen alaraja)
 • jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista (verottaja ja työeläkevakuutusmaksut)
 • jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimia
 • kone- ja laiteinvestointeihin

Tuki voidaan evätä, jos katsotaan, että hakijalla on mahdollisuus saada edullisempi tuki muusta julkisesta palvelusta.

Palveluntuottaja (asiantuntija) on yritys, jolla on y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa (liittynyt tilaajavastuujärjestelmään).

2. Tukikohteet

Tukea voidaan myöntää mm:

Palvelujen hankinta

 • selvitysten laatimiseen (investointitarpeet; viranomaisvaatimukset, IPR/patentit ja mallisuojat, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen);
 • teknisiin ja tuotantoon liittyviin palveluihin ja kehittämistyöhön;
 • taloushallinnon asiantuntijapalveluihin (esim. controller –palvelu oman kirjapidon syvälliseen tarkasteluun)
 • yrityksen arvon määritykseen
 • kustannusanalyysiin
 • hankesuunnitelman laadintaan

Markkinointi, myynnin edistäminen ja myyntimessut

 • markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin
 • isompiin, kertaluontoisiin mainoskampanjoihin (markkinointisuunnitelma) tienvarsimainontaan, opaskyltteihin (viranomaisen hyväksyntä)
 • messuosaston kustannuksiin

Peruskoulutuksen jälkeen hankittava ammatillinen lisäkoulutus, joka liittyy yrityksen liiketoimintaan

Tukea voidaan myöntää ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:

 • hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus
 • hakija täyttää muuta näissä kriteereissä asetetut ehdot

Esim. hakijayrittäjällä on toimiva sähköasennusyritys. Hakija on koulutukseltaan sähköasentaja. Hakija aikoo hankkia sähköturvallisuuteen liittyvää lisäkoulutusta, joka mahdollistaa esim. tietyn standardin mukaiset asennustyöt koulutuksen jälkeen. Tällöin koulutus on tukikelpoinen.

Yrittäjän tai yrityksen vastuuhenkilön koulutus, johon ei ole saatavissa ja/tai kohdennu muuta julkista tukea

 • tukea voidaan myöntää varsinaiseen koulutukseen, ei esimerkiksi matkustus-/majoituskuluihin

3. Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan kunnanjohtajalta lomakkeella, joka löytyy ohesta.

Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Jos ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt, voidaan liitteeksi hyväksyä hakuhetken tuloslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma.

Lomakkeeseen tulee kuvata yrityksen toimintaa lyhyesti ja yrityssetelin käyttötarkoitus (tavoitteet, sisältö, aikataulu, asiantuntija, asiantuntijan ajankäytön työmäärä sekä arvio yrityksen osallistumisesta selvitystyöhön).

4. Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus

Tukea myönnetään määrärahan puitteissa. Tuki on 75 % hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys vuosina 2021-2024. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Vuosina 2017-2020 myönnetty tuki/yritys ei enää vaikuta jatkossa annettavan tuen määrään.

Tuki on harkinnanvaraista. Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja kunnanjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen tuen myöntämisestä.

5. Muut ehdot

Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle (asiantuntijalle). Tuen maksamiseksi on asiantuntijan toimitettava kopiot tositteista (laskuista, kopio yrityksen suorittamasta omarahoitusosuuden maksukuitista) sekä raportin tehdyistä toimenpiteistä. Asiantuntijan toimittama raportti pitää olla yrityksen hyväksymä. Arvonlisävero eli lyhyemmin alv on kulutusvero, jonka maksaa aina palvelun ostaja eli tässä tapauksessa tuen saanut yritys.

Aineiston saavuttua kuntaan on yrityksen annettava sähköisesti asteikolla 1-5 asiantuntijapalvelusta arvio. Arvioinnin tulos laitetaan julkisesti esille kunnan verkkosivuilla ja palveluntuottajan on hyväksyttävä julkinen arviointi. Arvioivan yrityksen nimi ei tule julkisuuteen, ellei yritys sitä itse halua.

Maksettavan tuen vähimmäismäärä on 350 €.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet; tuen ehtoja ei ole noudatettu; tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.

Kunnanjohtaja hyväksyy käytettävän asiantuntijan. Käytettävän asiantuntijayrityksen tulee toimittaa tarvittaessa/pyydettäessä Tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit kunnanjohtajalle.

Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa. Kunta ei ole sopimusosapuoli.

Erimielisyydet ja reklamaatiot toimeksiannosta tai muista tähän rinnastettavista asioista selvitetään Yrityspalvelusetelin saajan ja palveluntuottajan kesken.

Tuen vastaanottavan yrityksen on itse huolehdittava EU:n de minimis tukea koskevan säännön toteutumisesta. De minimis sääntö koskee valtion tukea yrityksille ja sallii julkisista varoista tukea yksittäistä yritystä vastikkeettomasti 200 000 eurolla kolmen vuoden aikana. Ko. yrityspalveluseteli on de minimis säännön piiriin kuuluva tuki.

Laskutus esimerkki:

Palvelutuottaja laskuttaa

1)      yrittäjältä:

Esim.
1000,-
240,-         Alv 24 %
1240,-
– 750,-      Alv 0% (max. 75 % tuki)
490,-

2)      kunnalta:

750,-         Alv 0%

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue