Keski-Suomen hyvinvointialue osallistuu Kestävän kasvun -ohjelmaan

28.09.2022 | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue
27.9.2022

Keski-Suomen kestävän kasvun -ohjelmalle haetaan nyt auki olevassa valtionosuushaussa noin 11,7 miljoonaa euroa. Aluehallitus päätti kokouksessaan  27.9. EU-rahoitteiseen kestävän kasvun -ohjelmaan osallistumisesta.

Keski-Suomen kestävän kasvun -ohjelman keskeinen tavoite on purkaa koronasta aiheutunutta hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota.

Ohjelman kohderyhminä ovat hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan osalta:

  • työikäiset mielenterveyden häiriöihin sairastuneet henkilöt sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.
  • henkilöt, joilla on haasteita hakeutua aktiivisesti palveluiden piiriin tai heidän hoitoon pääsynsä on viivästynyt.
  • pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden riskissä olevat henkilöt, tunnistamatta tai hoitamatta jääneet pitkäaikaissairaudet tai tunnistamatta ja kuntouttamatta jääneet mielenterveys- ja päihdeongelmat.
  • lapset, nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja, vakavia ja tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä, psyykkistä kuormittuneisuutta sekä Covid-19 pandemian ja etäkoulun vuoksi lisääntyneitä ahdistushäiriöitä ja tutkimatta jääneitä oppimisen vaikeuksia.
  • työttömät, jotka ovat jääneet esim. työttömien terveystarkastusten ja/tai työllistymistä tukevien toimenpiteiden ulkopuolelle.

 

Ohjelman tavoitteena on lisäksi, että väestö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti ja kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti. Kansallisesti Kestävän kasvun -ohjelmalle on asetettu tavoitteeksi, että hankkeen päätymiseen mennessä 35 prosenttia kontakteista hoidetaan etänä, sähköisin välinein. Digitaalisten asiointimahdollisuuksien laajentaminen lisää palvelujärjestelmän tehokkuutta, ja tukee muuta palvelutuotantoa vapauttamalla sieltä voimavaroja tutkimukseen, pidempiaikaisiin hoitosuhteisiin ja hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen.

Rahoitus ohjelmaan tulee Suomelle EU:n ns. elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Aluehallitus hyväksyi osaltaan alustavan investointisuunnitelman

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy alustavan investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelun jatkamisen alustavan investointisuunnitelmaesityksen pohjalta. Aluehallitus totesi myös, että investointisuunnitelmaa on vielä todennäköisesti tarkasteltava talousarviovalmistelun edetessä. Tällä hetkellä suunnitellut investoinnit ovat vuosille 2023-2027 enintään 155 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle investoinnit ovat enintään 49 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus vuodeksi 2023 nolla euroa, joten esitettyjen investointien rahoitus on osoitettava tulorahoituksesta tai muista rahoituseristä.

Investointisuunnitelma sisältää yhteenveto-osan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmat. Sosiaali- ja terveystoimeen alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa sädehoidon lineaarikiihdytin ja koko hyvinvointialueen suun terveydenhuollon laitteiden ajanmukaistaminen sekä toimintakykyä mittaava RAI-järjestelmä ja sosiaalihuollon Kanta-liityntä. Pelastustoimen osalta alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa turvallisuusverkon käytön ja yhteyksien laajentaminen ja paloasemat.

Investoinnilla tarkoitetaan hyvinvointialueen omaan taseeseen kirjattavia maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintaa tai niiden perusparantamista. Investointeja ovat myös muut pitkävaikutteiset menot, kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta tai osallistuminen toisen yhteisön investoinnin rahoittamiseen, silloin kun osallistumisesta on hyötyä myös hyvinvointialueen toiminnassa.

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys tulee toimittaa hyväksyttäväksi kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Lisäksi aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisiä tarkistuksia, vähäisiä muutoksia ja lisäyksiä alustavaan investointisuunnitelmaesitykseen.

Hallintosääntöön täydennyksiä johtoryhmien osalta

Hallintosääntöön on tarkoitus tehdä lisäys, jonka mukaan henkilöstöjärjestöillä on oikeus nimetä edustaja hyvinvointialueen johtoryhmään. Henkilöstöjärjestöt voivat valita myös muihin hyvinvointialueen vastaaviin johtoryhmiin ryhmiin edustajansa. Samoin hallintosääntöön on tarkoitus lisätä oma pykälänsä, joka koskee professio-ohjausta eli vastaava lääkäriä, hoitotieteen vastaava viranhaltijaa ja sosiaalihuollon vastaavaa viranhaltijaa.

Ns.  professiojohtajat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuksesta. Ammatillisten johtajien tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Aluehallitus päätti ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy lisäyksenä professio-ohjausta ja henkilöstön edustusta koskevat pykälät hallintosääntöön muutettuna siten, että vastaava lääkäri johtaa terveydenhuoltolain 57 pykälän edellyttämän toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa sekä lääketieteellistä tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa ja vastaa lääketieteellisestä hoidosta ja sen asianmukaisuudesta. Aluehallitus ehdottaa lisäksi aluevaltuustolle, että lääketieteen-, sosiaalihuollon ja hoitotyön johtavat viranhaltijat sijoittuvat henkilöstöorganisaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtajan alaisuuteen. Professiojohtajat valitsee aluehallitus.

Ateriakuljetukset kilpailutetaan

Aluehallitus päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin suunnittelemaan ateriakuljetusten kilpailutuksen, laatimaan tarjouspyynnöt liitteineen, valmistelemaan hankintapäätökset, tekemään tarvittavat ilmoitukset kilpailutuksista sekä hoitamaan kilpailutusprosesseja kokonaisuudessaan. Lisäksi aluehallitus valtuutti Jyväskylän kaupungin laatimaan vastauksen mahdollisiin markkinaoikeudelle tehtäviin valituksiin sekä valmistelemaan mahdollisten hankintaoikaisuvaatimusten ratkaisut tai hankintaoikaisut.

Jyväskylän kaupungille maksetaan kilpailuttamisesta hinnaston mukainen maksu. Hankintaa koskevat päätökset tekee hallintosäännön mukaisesti joko Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus erillisestä esityksestä tai hyvinvointialuejohtaja.

Hankinta on tarpeen kilpailuttaa, koska Jyväskylän kaupungin nykyinen sopimus on päättymässä 28.2.2023 sekä Konneveden ja Hankasalmen alueilla valmistavan keittiön alueellinen siirtyminen aiheuttaa tarpeen kuljetuspalveluille 1.1.2023 lukien. Hankinta ylittää hankintalaissa määritellyt kynnysarvot ja on siten kilpailutettava hankintalain mukaan.

Kilpailutettaviin kotiin toimitettavien aterioiden- ja laitosruoan kuljetuspalveluihin kuuluu kaksi kokonaisuutta.

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten kuntien alueella hankinnan kohteena on kotiin toimitettavien aterioiden kuljetuspalvelut. Sopimuskauden suunnitellaan olevan määräaikainen 31.12.2025 saakka, jonka jälkeen jatkuen toistaiseksi voimassaolevanana, mikä mahdollistaa ruokapalvelun kehittämisen myötä sopimusten joustavan uudelleen arvioinnin. Hankinnan ennakoitu arvo on 1,8 miljoona euroa, joka on laskettu 48 kuukauden mukaisen arvon mukaan.

Konneveden ja Hankasalmen kuntien alueilla hankinnan kohteena on sekä kotiin toimitettavien aterioiden että ruoankuljetukset pitkäaikaishoivan yksiköihin. Sopimuskauden suunnitellaan olevan määräaikainen 1.1.2023 – 31.12.2023, jonka jälkeen on 1 vuoden optiomahdollisuus. Hankinnan ennakoitu arvo on 250 000 euroa, joka on laskettu 24 kuukauden mukaisen arvon mukaan.

Kotiin toimitettavat ateriat ovat palveluntarpeen arvioinnin perusteella hyvinvointialueen asukkaalle myönnetty palvelu, joka toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, ruokapalvelun, kotihoidon ja kuljetuspalvelua tuottavan yrityksen kanssa. Laitosruoan kuljetukset kattavat ruoankuljetukset pitkäaikaishoivan yksiköihin​. Ruoka kuljetetaan lämpimänä tai kylmänä ja lisäksi toimitetaan elintarvikkeita.

Psykologipalvelut kilpailutetaan

Aluehallitus päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin suunnittelemaan psykologipalveluja koskevan kilpailutuksen, laatimaan tarjouspyynnön liitteineen, valmistelemaan hankintapäätöksen, tekemään tarvittavat ilmoitukset kilpailutuksesta sekä muutoinkin hoitamaan kilpailutusprosessia kokonaisuudessaan. Aluehallitus päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin laatimaan vastauksen mahdollisiin markkinaoikeudelle tehtäviin valituksiin sekä valmistelemaan mahdollisten hankintaoikaisuvaatimusten ratkaisut tai hankintaoikaisut.Hankintaa koskevan päätöksen tekee Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus erillisestä esityksestä. Kilpailutukselle varmistetaan psykologipalvelujen jatkuvuus. Osa kunnissa tehdyistä sopimuksista on päättymässä 31.12.2022 ja osa vuoden 2023 puolella. Näiden sopimusten arvo on yhteensä 2,2 miljoona euroa, mikä on tällä hetkellä 12 prosenttia psykologityön kokonaiskustannuksista hyvinvointialueella. Kilpailutuksen tavoitteena on turvata asiakastyön jatkuvuus, psykologipalveluiden alueellinen ja yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.Hankinnan arvo 4 vuodelle laskettuna on noin 3,2 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena on psykologin ja neuropsykologin palvelut sekä psykologin tutkimukset. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023. Kilpailutettaviin palveluihin kuuluu kolme erillistä osakokonaisuutta:

  • Psykologipalvelut, joissa hankitaan psykologin työpäiviä
  • Neuropsykologipalvelut, joissa hankitaan neuropsykologin työpäiviä
  • Psykologin tutkimukset, joissa hankitaan 5-7 psykologin käyntiä ja lausunnon sisältävä arviointijakso.

Tällä hetkellä Keski-Suomen kunnissa psykologipalvelua lapsille ja nuorille tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluna. Ostopalvelu toimii täydentävänä palveluna siinä tilanteessa, jos rekrytointi ei onnistu tai palvelut ruuhkautuvat. Ostopalvelua tarvitaan ensisijaisesti opiskeluhuollon psykologipalveluissa, lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perheneuvolapalveluissa.

Psykologipalvelu on terveyden- ja sosiaalihuollon perustason palvelua, jossa varhaisella arvioinnilla ja tuella pyritään ehkäisemään ongelmien vaikeutuminen sekä tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen. Perustason psykologipalvelua tuotetaan muun muassa osana opiskeluhuollon, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelua. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi psykologin ja neuropsykologin tutkimukset, hoito, kuntoutus sekä psykologin tukikäynnit ja verkostotyö.

Aluehallitus hyväksyi vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostojen toimintasäännöt. Nuorisovaltuusto on tarkoitus olla hyvinvointialueen ja Keski-Suomen liiton kanssa yhteinen. Siksi aluehallitus pyysi Keski-Suomen liittoa hyväksymään nuorisovaltuuston toimintasäännön osaltaan.

Kaikkiin vaikuttamistoimielimiin nimetään aluehallituksen edustaja siinä vaiheessa kun toimielinrakenteen kokonaisuudesta on päätetty.

Aluehallitus päätti myös antaa aluevaltuustolle tiedoksi vastauksen koskien ehdotusta lastensuojelussa olevien nuorten kiintiöpaikasta nuorisovaltuustossa ja ehdottaa, että aluevaltuusto toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vastauksessa todetaan, että nuorisovaltuuston ehdotuksessa toimintasäännöksi asia on otettu huomioon hyödyntämällä mahdollisuutta nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon myös muita jäseniä kuin kuntien nuorisovaltuustojen ehdotuksesta nimettäviä. Toimintasäännössä on varattu tähän tarkoitukseen 6 paikkaa nuorisovaltuuston kokoonpanossa. Näitä paikkoja ei leimautumisen välttämiseksi ole kiintiöity. Sen sijaan kohdennus tehdään markkinoimalla avointen paikkojen mahdollisuutta erityisesti sellaisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta, jotka tavoittavat tyypillisesti nuorisovaltuustoissa aliedustettuja ryhmiä.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen logon

Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen logon, joka otetaan käyttöön 1.1.2023 ja antoi evästyksen brändityön jatkolle. Keski-Suomen hyvinvointialueen brändityössä lähtökohtana on ollut valmisteluajan visuaalinen ilme. Ilmeessä perustana ovat saavutettavuus ja selkeys. Logoa ja visuaalista ilmettä on jatkotyöstetty ja sitä on peilattu Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen logo ja ilme kuvastavat Keski-Suomen hyvinvointialueen monimuotoisuutta sekä palveluiden yhteensovittamista, yhdenvertaisuutta ja jatkuvuutta. Se ilmentää kumppanuutta ja yhteistyötä sekä luo suuntaa tulevaisuuteen, toiminnan vaikuttavuuteen, kestävyyteen ja kehittämiseen. Suunnitellussa visuaalisessa ilmeessä tulee esiin ihmisten välinen kohtaaminen ja ihmislähtöisyys. Teemoista kiteytyvät hyvinvointialueen perusta: hyvinvointi, terveys ja turvallisuus.

Brändin jatkotyössä täsmennetään muun muassa arvolupauksia eri kohderyhmille ja äänensävyä sekä ydinviestejä, bränditarinaa, brändihierarkia ja visuaalista ilmettä. Brändityön lopputuloksena valmistuu brändikäsikirja, jolla varmistetaan yhdenmukainen näkyminen.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan valinta etenee

Hyvinvointialuejohtaja antoi aluehallitukselle katsauksen konsernipalvelujen toimialajohtajan valinnasta. Konsernipalvelujen toimialajohtajan valinnassa on edetty vaiheeseen, jossa kahdeksasta esihaastatteluun valitusta kaksi on valittu henkilöarviointeihin. Henkilöarviointeihin ovat edenneet talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä Jyväskylän kaupungilta ja valmistelujohtaja Jorma Haapanen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Aluehallituksesta on muodostettu oma haastatteluryhmänsä. Lisäksi haastatteluihin ovat osallistuneet hyvinvointialuejohtajan lisäksi jo valitut toimialajohtajat. Aluehallituksen on tarkoitus valita konsernipalvelujen toimialajohtaja 11.10. kokouksessaan. Hyvinvointialuejohtajan esitys valinnasta on tarkoitus olla valmiina 5.10.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan virka ja tehtävä on täysin uusi hyvinvointialueella. Konsernipalvelujen toimialajohtajan tehtävässä edellytetään monen alan, kuten strategisen kehittämisen ja järjestämisen sekä johtamisjärjestelmien kehittämisen, hallinnon ja palvelutuotannon tukipalvelujen laaja-alaista ja monipuolista osaamista.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman 1.1.-31.8.2022 ja päivitetyn suunnitelman valmistelurahoituksen käytöstä. Valtuustoryhmien tukemiseen käytettävä raha on pienempi kuin päätetyssä talousarviossa ennakoitiin. Tämä osuus kohdennetaan henkilöstön hyvinvointialueelle tiimiytymisen tukemiseen. Rahan määrä on noin 200 000 euroa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnon koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=543). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
hyvinvointialuejohtaja Jan-Johannes Tollet, p. 050 400 0073

Ilmasta otettu kuva järven rantaviivasta, jossa tiheä kuusimetsä rannassa.
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue