Keski-Suomesta ihmislähtöinen hyvinvointialue

24.05.2022 | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue 23.5.2022

Ihmislähtöisyys on kantava teema Keski-Suomen hyvinvointialueen strategialuonnoksessa. Ihmislähtöisyys näkyy hyvinvointialueelle ehdotetuissa arvoissa ja se on ollut vahvasti esillä kun hyvinvointialueen strategiasta on käyty keskustelua.

Hyvinvointialueen arvoiksi on ehdolla kolme eri teemaa: ihmislähtöisyys ja yhdenvertaisuus, avoin yhteistyö sekä luotettavuus ja vastuullisuus myös tulevien sukupolvien kannalta.

– Ihmislähtöisyys on saanut paljon kannatusta ja luonnollisesti yhdenvertaisuus on tärkeää kun puhutaan palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Ihminen pitää olla hyvinvointialueen keskiössä, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

– Jotta voimme tarjota keskisuomalaisille parasta mahdollista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, on meidän tehtävä tiivistä yhteistyötä Keski-Suomessa eri kumppaneiden kanssa. Muun muassa kunnat, järjestöt, vapaaehtoiset, yritykset, seurakunnat, valtion viranomaiset, maakuntaliitto ja oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa. Yhteistyö ja kumppanuus edellyttävät avointa ja tiivistä vuorovaikutusta, Aula lisää.

Luotettavuutta ja vastuullisuutta myös tuleville sukupolville Aula luonnehtii tulevaisuuteen katsomiseksi.

– Se, miten hyvinvointialue toimii ja palvelee keskisuomalaisia, vaikuttaa monella tapaa keskisuomalaisten elämään ja myös tulevien keskisuomalaisten elämään. Hyvinvointialueelle on ladattu odotuksia ja ne odotukset meidän on lunastettava luottamusta herättävällä ja vastuullisella toiminnalla, Aula jatkaa.

Strategialuonnoksessa esiin nostetut arvot ovat nousseet henkilöstölle, keskisuomalaisille ja eri sidosryhmille kohdistetusta kyselystä. Arvoja on jatkopohdittu aluevaltuuston ryhmäpuheenvuoroissa. Arvokeskustelua on käyty myös henkilöstön parissa.

Kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta maan kärkeen

Strategialuonnoksessa hyvinvointialueen päämääräksi on nostettu se, että keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärjessä. Hyvinvointialueen tavoitteena on myös olla vetovoimainen, jotta myös hyvinvointialue ja sen palvelut vahvistaisivat Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Se, miten päämäärään eli visioon on tarkoitus päästä, on tiivistetty strategialuonnoksen menestystekijöihin.

Strategialuonnokseen on nostettu kuusi menestystekijää:

  1. Ihmislähtöiset ja kustannusvaikuttavat palvelut sekä saumaton palvelujen yhteensovittaminen
  2. Hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö
  3. Vankka tietopohja ja systemaattinen tiedon hyödyntäminen
  4. Sujuva ja saumaton kumppanuus
  5. Aktiiviset ja osallistuvat asukkaat sekä toimivat ennaltaehkäisevät palvelut
  6. Toiminnan tavoitteellinen kehittäminen ja uudistaminen

– Nämä menestystekijät ovat keihäänkärkiä hyvinvointialueen rakentamisessa ja toiminnassa. Näiden kautta tavoitellaan maan kärjessä olevaa kokemusta hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta eli hyvää ja sujuvaa keskisuomalaista arkea, Aula kertoo.

Strategiaa valmisteltu monivaiheisesti

Nyt julkaistua strategialuonnosta on valmisteltu kevään aikana aluevaltuuston työpajoissa ja aluevaltuuston kokousten ryhmäpuheenvuoroissa. Lisäksi aluevaltuusto on käynyt strategiakeskustelua sähköisellä Howspace-alustalla työpajojen välissä.

Strategiatyössä on kuultu monia sidosryhmiä. Maaliskuun lopulla hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä, keskisuomalaisia ja eri sidosryhmiä pyydettiin vastaamaan strategiakyselyyn. Lisäksi huhti-toukokuun vaihteessa käytiin strategiakeskustelua ja -kommentointia sähköisellä Howspace-alustalla. Keskusteluun pyydettiin mukaan hyvinvointialueella siirtyvät esihenkilöt ja heidän tiiminsä, yhteistoimintaelimen jäsenet, järjestöt, yritykset, sote- ja pela-johto, vaikuttamistoimielimet, kuntajohto ja seurakuntien johto.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kiittää kaikkia, jotka ovat tuoneet näkemyksiä strategiaan.

– Olemme saaneet runsaasti eri näkemyksiä. Näkemykset ovat rikastaneet strategiaa ja saatuja näkemyksiä ja kommentteja hyödynnämme myös jatkossa kun syksyn aikana valmistelemme palvelustrategiaa.

Seuraavaksi aluehallitus käsittelee strategialuonnosta iltakoulussaan 24.5. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuestrategiasta 14.6.

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
projektijohtaja Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

Liitteet:
Strategialuonnos: https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-05/Keski-Suomen%20hyvinvointialuestrategialuonnos.pdf
Yhteenveto Howspace-alustalla saaduista strategiakommenteista ja -keskustelusta: https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-05/Yhteenveto%20strategiakommenteista.pdf

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue