Kunnanhallituksen kokouksen 19.12.2022 keskeiset asiat

21.12.2022 | Uutisia Uuraisilta

Hallinnon työtehtävien uudelleenjärjestelyillä ja toiminnan uudelleenorganisoinnilla lisätään sujuvuutta ja saadaan kustannussäästöjä huonontamatta palvelutasoa

Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja merkittävä osa kunnan tehtävistä siirtyy niille. Tämä aiheuttaa muutoksia ja järjestelyjä joidenkin kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden työnkuvissa. Kuntaan jäävien hallinnon työtehtävien uudelleenjärjestelyillä ja toiminnan uudelleenorganisoinnilla on mahdollista saada aikaan toiminnan sujuvuutta ja kustannussäästöjä huonontamatta palvelutasoa. Kunnassa on myös tehty päätös taloushallinnon ulkoistamisesta, millä on myös vaikutusta kuntaan jääviin palveluihin, erityisesti hallinto- ja tukipalveluihin.

Uuraisten kunnassa käytiin 8.9.-1.11.2022 yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähentämisestä. Tämän yhteistoimintamenettelyn piiriin kuului Uuraisten kunnan koko se hallintohenkilöstö, joka ei siirry hyvinvointialueelle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä 19.12.2022 käsittelyssä olleet virka- ja työtehtävien muutokset. Tavoitteena on sujuvoittaa ja uudistaa johtamisorganisaatiota ja selkeyttää tehtävänkuvia vastaamaan tulevia tarpeita.

Keskushallinnon ja HR-hallinnon tehtävistä vastaavalle viranhaltijalle luodaan selkeämpi tehtäväkuva. Taloudellisista ja työnantajan tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä talous- ja hallintopäällikön virkasuhde päättyy ja virka lakkautetaan. Talous- ja hallintopäällikkö siirtyy hallinto- ja HR-asiantuntijan virkaan, joka tullaan perustamaan.

Peruspalvelujohtajan virkatehtävät vähenevät olennaisesti hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Peruspalvelujohtaja on edelleen sivistystoimen toimialajohtaja. Sivistystoimen palvelut – perusopetus, varhaiskasvatus, vapaa-aikatoimi – ovat uuden kunnan keskiössä olevia palveluja, joiden sujuvaan toimintaan ja kestävällä pohjalla olevaan talouteen tulee kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota ja ohjausta. Peruspalvelujohtajan virkatehtäviin lisätään taloustoimen johtotehtäviä, yhteyshenkilönä ja tilaajan edustajana toiminen ulkoistetussa talouspalveluissa ja yhteisöllisen asumisen kehittämistä. Virkatehtävät muuttuvat 1.4.2023 lähtien. Konsernipalveluiden toimialajohtajana toimii huhtikuun alusta kunnanjohtaja, joka muodostaa peruspalvelujohtajan ja teknisen johtajan kanssa kunnan johtoryhmän.

Niin ikään 1.4. alkaen laskentasihteerin työtehtävät vähenevät taloushallinnon ulkoistamisen johdosta, ja laskentasihteerin työtehtäviin lisätään teknisen toimen tilapalveluiden ja varhaiskasvatuksen taloushallinnon tehtäviä. Uuraisten kunta työnantajana yksipuolisesti muuttaa asianhallinta- ja palvelusihteerin työsuhteen osa-aikaiseksi taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen. Muut työtehtävien muutokset hoidetaan työjohto-oikeuden perusteella.

Siirtymävaiheessa tarvitaan yhteistyötä

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen vuodenvaihteen siirtymävaiheen yhteistyöstä HyvaKS:n ja Uuraisten kunnan välillä. Kunnanjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan ko. sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on sopijapuolten hyvällä yhteistyöllä varmistaa se, että kunnassa tilikaudelta 2022 laadittavan tilinpäätöksen välttämättömät valmistelutehtävät sekä muut siirtymävaiheen taloushallinnon tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi myös siltä osin, kuin on kyse hyvinvointialueelle siirtyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuuseen kuuluvista palveluista. Sopimuksessa sovitaan myös, miten ja missä laajuudessa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työpanosta voidaan ohjata kunnan käyttöön tätä valmistelutehtävää varten sekä tehtävän edellyttämistä käytännön järjestelyistä.

Uuraisten kunta vastaa edelleen postin lajitteluun ja kuljettamiseen tarvittavista toiminnoista hyvinvointialueen postin osalta 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan siirtymäaika entisin käytännöin, kunnes toisin sovitaan. Kunta ei laskuta hyvinvointialuetta siirtymäajalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja toimipisteiden postiliikenteen turvaaminen siirtymäkauden vuoden 2023 aikana. Keski-Suomen hyvinvointialue tulee tukeutumaan kunnan postitoimintoihin, jotta turvallinen siirtymä varmistetaan. Hyvinvointialueelle ei siirry kunnista postinkäsittelyyn osallistuvaa henkilöstöä. Postin käsittely- ja jakelupalvelujen tuottamisesta järjestetään kilpailutus Keski-Suomen hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana.

Vuokrasopimus tarkastelussa

Uuraisten kunnan ja SF-Caravan Keski-Suomi ry:n välille on solmittu vuokrasopimus 25.6.2020. SF-Caravan Keski-Suomi Oy on vuokrannut Uuraisten kunnalta pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella maata Hietasaaren matkailuajoneuvoalueelta. Sopimus on vastikään uusittu 20 vuodeksi. Sopimuksessa on pykälä, joka estää vuokralaista vuokraamaan edelleen kunnalta vuokrattua maata: ”Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumusta.” SF-Caravan pyytää, että tämä kielto poistetaan tai kunta antaa kirjallisen suostumuksen vuokraoikeuden siirtämiseen. Yhdistyksellä on aikomus muuntaa kausipaikkasopimukset lähtökohtaisesti maanvuokrasopimuksiksi. Maanvuokraus ei ole alv:n alaista. Tällä olisi huomattava positiivinen vaikutus yhdistyksen talouteen. Kunnanhallituksen pohjaehdotuksena oli antaa Uuraisten kunnan suostumuksen vuokraoikeuden siirtämiseen ko. vuokrasopimuksessa, mutta kokouksessa asia päätettiin yksimielisesti jättää uudelleen valmisteluun.

Lahjoitus Uuraisten kunnalle

Uuraisten kunnanhallitukselle on osoitettu 27.11.2022 allekirjoitettu lahjakirja, jolla Uuraisten kunnalle lahjoitetaan Uuraisten kunnassa sijaitseva Kolmio-niminen tila. Tilan pinta-ala on 6 000 m2 ja se sijaitsee keskustan tuntumassa ja on maastotietokannan perusteella kosteaa. Tilalla ei sijaitse rakennuksia. Perintö- ja lahjaverolain mukaan kunnalle lahjoitetusta omaisuudesta ei mene lahjaveroa. Kunnanhallitus päätti hyväksyä lahjakirjan, ja Uuraisten kunta ottaa lahjan vastaan ja sitoutuu täyttämään lahjakirjan ehdot. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan lahjakirjan kunnan puolesta.

Aiesopimus vahvistettiin

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Uuraisten kunnanvirasto. Kunnanhallitus hyväksyi myös aiesopimuksen Uuraisten kunnan ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kesken. Uuraisten kunnanvaltuusto päätti 12.12.2022 hyväksyä yksimielisesti osakekaupan ja kauppakirjan, millä kunta hankkii koko Uuraisten Valokuituverkot Oy:n osakekannan omistukseensa.

Kunnanhallituksen pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue