Kunnanvaltuuston kokouksen 12.12.2022 keskeiset päätökset

13.12.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunnanvaltuusto herkutteli ennen joululomalle jäämistään Teivaalan Tuvan jouluaterialla ja kokoontui iloiseen yhteiskuvaan. Kokouksessa ei kuitenkaan tonttuiltu, vaan päätettiin rivakasti isoista asioista.

Uuraisten kunnasta tulee Uuraisten Valokuituverkot Oy:n omistaja

Valokuitu on ollut yksi puhuttavimmista ja myös kuntataloutta horjuttavimmista asioista jo yli kymmenen vuoden ajan lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Uurainen on osin kulkenut omaa polkuaan verrattuna muihin kuntiin ja se polku on nyt johtamassa siihen, että kunta omistaa pian oman verkkonsa.

Omistussuhde tällä hetkellä on, että Verkko-osuuskunta Kuuskaista omistaa 999 osaketta eli noin 75 prosenttia Uuraisten Valokuituverkot Oy:n osakkeista ja Uuraisten kunta omistaa noin neljäsosan, eli 332 yhtiön osaketta. Yhtiön toimi-alana on laajakaista-liiketoiminta, johon kuuluu tietoliikenneverkkojen rakentaminen, omistaminen ja ylläpito sekä kokonaistietoliikennepalveluiden tuottaminen Uuraisten kunnan alueella sekä lähialueilla.

Yhtiö on ottanut lokakuussa 2015 Kuortaneen Osuuspankilta 2,8 miljoonan euron suuruisen lainan, jolla on toteutettu valokuituverkkoinfra Uuraisten kunnan ja lähiseudun alueille. Rahoituslainan vakuudeksi Uuraisten kunta on antanut pankille omavelkaisen takaussitoumuksen koko velan määrästä, jonka vakuudeksi Uuraisten Valokuituverkot Oy on luovuttanut Uuraisten kunnalle vastavakuudeksi yrityskiinnityksiä pääoma-arvoltaan kolmen miljoonan euron arvosta.

Uuraisten Valokuituverkot Oy:n perusliiketoiminta on kannattavaa käyttökatetasolla. Yhtiö pystyy kuitenkin nykyisellä tilaaja- ja palvelumäärällä suoriutumaan vain osasta rahoituskuluja. Se ei ole pystynyt maksamaan pankkilainan lyhennysohjelman mukaisia lainanlyhennyksiä, jolloin Uuraisten kunta on takaajana maksanut lainaeriä pankille. Yhtiöllä on lainaa jäljellä Kuortaneen Osuuspankille noin 1,8 miljonaa euroa.

Kuuskaista teki tarjouksen helmikuussa Uuraisten kunnalle Uuraisten Valokuituverkot Oy:n osakkeiden myymiseksi kokonaishintaan 204 739,30 euroa. Tarjottu kauppahinta vastasi Kuuskaistan taseessa olevaa osakkeiden hankintamenoarvoa. Toukokuussa Kuuskaistan hallitus päätti 5000 euron alennuksesta, jonka jälkeen osakekauppa jää merkityksellisenä pidetyn 200 000 euron de minimis -rajan alle.

Ennen päätöksentekoa Uuraisten kunta selvitti, liittyykö nyt suunniteltavana olevaan transaktioon ja erityisesti kauppahinnan määrään Kuuskaistalle valtiontukea vai onko transaktio markkinaehtoinen.

Kunta selvitti myös muita seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa kaupan laillisuuteen ja se teetti myös markkinataloustoimijatestin, jossa arvioitiin Uuraisten kunnan taloudellista asemaa kahdessa vaihtoehtoisessa skenaariossa: A-vaihtoehdossa yhtiö joutuu konkurssiin ja sen omaisuus realisoidaan velkojen kattamiseksi, B-vaihtoehdossa yhtiö taas jatkaa toimintaansa Uuraisten kunnan jatkaessa yhtiön rahoittamista. Markkinataloustestin perusteella molemmat vaihtoehdot tulisivat aiheuttamaan Uuraisten kunnalle tappiota ja arvioitavana on siten ollut, kummassa vaihtoehdossa tappiot ovat pienemmät. Suoritettujen laskelmien perusteella Uuraisten kunnan tappion määrä olisi vaihtoehdossa A noin 1,6 miljoonaa euroa ja vaihtoehdossa B noin 600 000 euroa.

Vaihtoehto B:ssä kunnan rahoituskulut jakautuvat usealle vuodelle pitkälle tulevaisuuteen ja lainaa lyhennetään tasaisesti. Pitkäaikaisen sijoittamisen tuloksena yhtiön omaisuus realisoidaan oletuksena, että osakkeet ovat kunnan omistuksessa. Vaihtoehdossa riskit jäävät kunnalle; kunnan on huolehdittava, että toimintaa jatketaan tehokkaasti sekä markkinaehtoisesti. Valtuuston osakkeiden kauppaa koskevan päätöksen saadessa lainvoiman, tulee Uuraisten kunnan välittömästi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, koska yhtiön oma pääoma on menetetty.

Maanantai iltana Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti osakekaupan ja kauppakirjan. Verkko-osuuskunta Kuuskaista hyväksyy sen tammikuussa 2023.  Valtuuston päätöksen saatua lainvoiman Verkko-osuuskunta Kuuskaista luovuttaa ja Uuraisten kunta saa omistus- ja hallintaoikeuden osakkeisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin allekirjoituspäivänä.

Tavoitteena on, että Uuraisten Valokuituverkot Oy:n palvelut jatkuvat keskeytymättä omistuksen muuttuessa. Jatkossakin Uuraisten Valokuituverkot Oy tarjoaa asiakkailleen kiinteitä valokuituyhteyksiä ja asiantuntevaa palvelua. Uuraisten kunnan omistuksessa yhtiön asiakaspalvelut siirtyvät uudelle tietoliikenneoperaattorille kahden kuukauden siirtymäkauden aikana.

Uurainen ostaa Saarijärvelta rakennustarkastajapalvelut

Uuraisten kunta ostaa jatkossakin rakennustarkastajan viranomaistehtävät ja lupavalmistelijan työtehtävät toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Saarijärven kaupungilta. Ostopalvelun kohteena olevien työtehtävien hoitamisesta allekirjoitetaan erillinen sopimus. Sopimuksella sovitaan viranomaistehtävän hoitamisesta siten, että Uuraisten kunta antaa sopimuksessa määritetyt rakennusvalvonnan tehtävät Saarijärven kaupungin viranhaltijan virkavastuulla hoidettavaksi. Sopimuksen mukaista työsisältöä voidaan jatkossa muuttaa molempien osapuolten yhteisellä päätöksellä.

Uurainen hyväksyi kuntien välisen sopimuksen koskien Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitosta

Kunnanvaltuusto hyväksyi sopimuksen koskien Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitosta. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus sekä hyväksymään sopimukseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy lainsäädännön nojalla kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sovittavia asioita ovat muun muassa Keski-Suomen Pelastuslaitos-liikelaitoksen, sen johtokunnan ja virkojen lakkauttaminen, sopijakuntien vastuu yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista ja muista mahdollisista maksuvelvoitteista, tilivuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuonna 2023 tehtävän taloudellisen loppuselvityksen käsittely sekä taloudellisen loppuselvityksen osoittaman yli- tai alijäämän jyvittäminen kuntien kesken. Lisäksi sovitaan yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamisen ja yhteistoimintasopimuksen voimassaolon päättymisestä huomioiden yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen perustuvien vastuiden ja velvoitteiden loppuun suorittaminen sopimuksessa tarkemmin määritellyn mukaisesti.

Lisäksi Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman, josta on tiedotettu eri tiedotteella.

 

Valtuuston kokouksen pöytäkirja luettavissa kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla Päätökset ja kuulutukset -osassa lähipäivinä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue