Kunnanvaltuuston kokous ma 13.12.2021: keskeisimmät päätöskohdat

15.12.2021 | Uutisia Uuraisilta

Tulos kirjataan miinukselle 462 150 euroon

Uuraisten kunnan talousarvioesityksen 2021 mukainen toimintakate on yhteensä -22,6 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun aikana toimialueet ovat käsitelleet asiaa useita eri kertoja, joten määrärahaesitykset on mietitty ja perusteltu kattavasti. Toimintakate kasvaa noin neljä prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen vuoteen. Verotuloarvio ensi vuodelle on 12,5 miljoonaa euroa. Veroprosentteja ei korotettu. Verotulojen kasvu edelliseen talousarvioon verrattuna on kolme prosenttia.

Valtionosuuksien arvioidaan vuonna 2022 olevan yhteensä 10 676 800 euroa. Uuraisten kunnan nettoinvestointimenot ovat ensi vuonna noin 885 000 euroa. Investointeja kohdennetaan muun muassa kadunrakennukseen, vesi- ja viemärilaitokseen ja liikuntapuiston tekonurmipintaisen jalkapallokentän loppuun rakentamiseen. Lainaa ensi vuonna joudutaan nostamaan arviolta 6 000 000 euroa.

Tilikauden tulos olisi talousarvion mukaisesti 488 900 euroa alijäämäinen.

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion ja -suunnitelman ja päätti päivittää muutaman kohdan ennen valtuustolle esittämistä. Talousarviotekstiä päivitettiin sivistystoimen kohdalle urheilukentän poistosuunnitelman muutoksen takia. Investointiosassa opetus- ja kulttuuritoimeen varataan valaistun ladun suunnitteluun 10 000 euron määräraha vuodelle 2022. Suunnittelun perusteella hankkeelle haetaan valtionavustusta 30 % kustannuksista, mikä on hankkeen toteuttamisen ehtona. Ladun toteuttamiseen varataan 120 000 euron määräraha suunnitelmavuodelle 2023 ja tulopuolelle vastaava valtionavustus. Investointiosaan esitetään myös 25 000 euron määrärahaa kirkonkylän kiertoliittymän keskelle tehtävään monumenttiin.

Kunnanhallitus edellytti lisäksi tekniseltä lautakunnalta 10 000 euron tuloarvion lisäystä vesi- ja viemärilaitoksen osalta sekä päätti yksimielisesti poistaa teknisen toimen talousarviossa olleen yksityistien perusparannusavustuksen 15 000 euroa.

Valtuusto päätti maanantain kokouksessaan myös hyväksyä hallituksen jo siunaamat määrärahamuutokset talousarvioon tälle vuodelle. Muutosten jälkeen Uuraisten kunnan nettoinvestointimenot ovat vuonna 2021 noin 828 000 euroa. Tilikauden tulos on päivitetyn talousarvion mukaisesti 462 150 euroa alijäämäinen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Uuraisten kunnan talousarvion ensi vuodelle ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 hallituksen esityksen mukaisena.

Rakennusvalvontayhteistyötä jatketaan

Uuraisten kunta on valmis jatkamaan ympäryskuntien kanssa ylikunnallista toimintamallia rakennustarkastajan viranomaistehtävissä. Rakennustarkastajan tehtävien ostopalvelu Toivakan kunnalta oli käytössä Uuraisilla vuoden 2020 loppuun asti. Järjestely on ollut toimiva, mutta se jouduttiin lopettamaan Toivakan rakennustarkastajan tehtävien uudelleenjärjestelyjen takia.

Pidempiaikaista rakennusvalvonnan yhteistyömallia on etsitty ja erityisesti Saarijärvi on osoittanut sellaiseen mukaan lähtemiseen mielenkiintoa. Uurainen ja Saarijärvi tekevät yhteistyötä jo ennestään aluearkkitehtipalveluiden osalta ja nyt myös rakennusvalvonnan yhteistyötä on tehty vuoden verran Toivakan sopimuksen päätyttyä.

Saarijärven rakennusvalvonnan puolesta yhteistyö Uuraisten kunnan kanssa nähdään positiivisena mahdollisuutena kehittää alueellisesti ja taloudellisesti järkevää yhteistoimintaa ja saada rakennusvalvonnan poikkeustilanteisiin vararesurssia.

Uuraisten ja Toivakan ostopalvelusopimus on osoittanut, että rakennustarkastajan tehtävien työkuorma Uuraisilla on noin kaksi päivää viikossa. Uuraisten kunnassa rakennustarkastukseen liittyvät lupavalmistelijan tehtävät on toteuttanut palveluinsinööri, mutta nyt kyseinen henkilö on irtisanoutunut kunnan palveluksesta ja Saarijärveltä haettiin apua myös tämän tehtävän hoitoon.

Lupavalmistelijan viikoittainen työkuorma on lupatilanteesta riippuen päivästä kolmeen päivään viikossa. Käsiteltävien lupien ohella merkittävä työkuorma muodostuu rakennusvalvonnan kehittämistehtävistä.

Uuraisten kunnan osalta yhteistyön yhtenä merkittävänä tavoitteena on saattaa rakennusvalvonnan lupahistoria ajan tasalle sähköisessä lupapalvelussa ja käynnistää lain edellyttämä sähköinen arkistointi. Lisäksi yhteistyön avulla on löydetty ammattitaitoa ja kokemusta rakennusrekisterihankkeen edistämiseksi, jota jatketaan vuoden 2022 aikana.

Näiden suuritöisten hankkeiden takia vuoden 2022 ajaksi on tarpeen hankkia lupavalmistelijan työpanosta kolme työpäivää viikossa. Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että Uuraisten kunta ostaa entiseen tapaan rakennustarkastajan sekä nyt myös lupavalmistelijan työpanoksen Saarijärveltä.

Uuraisten valtuusto päätti ostaa rakennustarkastajan viranomaistehtävät ja lupavalmistelijan työtehtävät ensi vuonna Saarijärven kaupungilta erillisen sopimuksen mukaisesti.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue