Sisäilma-asiaa

01.11.2021 | Tiedote

On paikallaan tiedottaa ja muistuttaa kunnan sisäilmastotyöryhmän toiminnasta. Kunnassa toimii kyseinen moniammatillinen työryhmä, jossa on edustettuna työterveys, työsuojelu, kouluterveydenhoito, ympäristöterveystarkastaja, luottamushenkilöitä ja kunnan esimiehiä.

Sisäilmastotyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Työryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmallisuuteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön työsuojelun, kiinteistönhoidon, terveydenhuollon ja kiinteistöjen käyttäjien kesken.  Tiedot epäillystä sisäilmaongelmasta tulevat työryhmälle yleisimmin tekniselle toimelle tehdyn suoran palautteen, terveydenhuollon tai työsuojelun kautta.

On siis tärkeää, että mikäli sinä (tai esim. lapsesi) koet Uuraisten kunnan julkisissa tiloissa mahdollisesti sisäilmasta johtuvaa oirehdintaa, otat yhteyttä oireiden osalta terveydenhuollon puoleen (työterveys/kouluterveydenhoito). Terveydenhoidon ammattilaiset tekevät tarvittavat selvitykset ja mikäli syy-yhteysepäily kohteen sisäilmaan on olemassa, he ilmoittavat asiasta työsuojelulle ja sisäilmastotyöryhmälle. Poikkeavista sisäilmahavainnoista informoidaan lähintä esimiestä (oppilailla opettajaa), joka välittää tiedon tekniselle toimelle. Tekninen toimi tekee ensivaiheessa kohteessa aistinvaraiset, pintapuoliset ja talotekniset tarkastukset, ja mikäli syytä ei löydy, viedään asia työsuojelun tietoon ja sisäilmastotyöryhmän käsittelyyn.

Moniammatillisessa työryhmässä jokainen jäsen tuo oman ammattitaitonsa mukaan työskentelyyn. Terveydenhuollon ammattilainen tutkii/tulkitsee yksilöiden oireita, talotekninen asiantuntija selvittää laitteistojen kunnon, kuntotutkija tulkitsee näytetuloksia ja tästä kokonaisuutena edistetään tarpeelliset korjaustyöt, joiden onnistumista seurataan. Rakennusterveysasiantuntijana ympäristöterveystarkastaja on ryhmässä toimivaltaisena viranomaisena. Tarvittavien rakennetutkimuksien osalta kohteisiin valitaan riittävän kokenut kuntotutkija, joka on mukana prosessissa alusta loppuun. Tutkimustuloksien perusteella suunnitellaan sopivat korjausmenetelmät. Korjaustöiden jälkeen tilannetta seurataan, jotta korjaustöiden vaikutukset voidaan arvioida.

Sisäilmaongelmista keskusteltaessa tiedottamisen tulee olla aina ajantasaista, jotta olemassa olevaa tilannetta ei sekoiteta esim. vanhoihin tutkimuksiin tai jo korjattuihin ongelmiin.

Työskentely sisäilma-asioiden parissa ei pysähdy tai katoa. Kunnassa on koko ajan meneillään sisäilman laatuun liittyvää seurantaa, selvityksiä, korjaustöitä ja tiedon vaihtoa ammattiryhmien kesken. Kiinteistön ikä, korjaushistoria tai automatiikan taso eivät kulje käsikädessä käyttäjien oireilujen kanssa, vaan joudumme jatkuvasti miettimään myös yksilökohtaisia ratkaisuja kiinteistöjen käyttäjille. Jokainen kiinteistönkäyttäjä on yksilö, jonka elimistö reagoi eri tavalla eri altisteille. Systemaattista tietoa haittatekijöistä ja niiden yleisyydestä kohteissa selvitetään kaikille suunnatuilla sisäilmakyselyillä. Yksilöön kohdistuvan turvan takia on tärkeää, että jokainen ottaa oireidensa osalta yhteyttä terveydenhoidon puoleen, josta asia etenee oikein eteenpäin.

Koulukeskuksen ”kivikoulun” tilanne

Kivikoulu on peruskorjattu vuonna 2004. Tämän jälkeen kivikoulussa on tehty pohjakerroksen osalta peruskorjausluontoisia töitä vaiheittain vuosina 2013 (alakäytävän lattioiden uusiminen), 2015 (hissiaulan lattioiden uusiminen), 2019 (auditorion ja varaston lattioiden ja liittyvien rakenteiden uusiminen). Vuonna 2004 nämä rakenteet oli korjattu osittain koneellisesti tuulettuvilla ratkaisuilla, joiden toiminnan epävarmuustekijät on poistettu ko. korjauksilla. Rakennuksen talotekniset laitteistot ovat nykyaikaisia ja sisäilmaolosuhteita voidaan säätää hyvin talotekniikan avulla.

Viimeisimpänä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveysyksikkö toteutti Uuraisten ala- ja yläkouluissa oppilaille suunnatut sisäilmakyselyt, joiden avulla selvitettiin koulun sisäympäristön koettua laatua ja oppilaiden oireilua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely on työväline koulujen sisäilmaongelmien hallintaan Suomessa. Ensimmäinen kysely koulukeskuksella on tehty vuonna 2019 ja uusintakysely 2020. Kyselyn vastaukset purettiin yleisessä tilaisuudessa kunnanvirastolla ja tuloksista tiedotettiin kiinteistön käyttäjille.

Vuoden 2020 vastauksissa oireilu oli kokonaisuudessaan tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin yläkouluihin. Kyselyllä haluttiin seurata sisäilmatilanteen kehittymistä vuoden 2019 aikana tehtyjen laajojen remonttien jälkeen. Korjaustöiden ja niitä seuranneiden kyselytuloksien mukaan kivikoulun sisäilmatilanne oli normaali vuonna 2020.

Tämän jälkeen kivikoulun osalta tekniselle toimelle on tullut 7.10.2021 yhteydenottokysely luokkatilan ilmanlaadusta. Yhteydenoton jälkeen tekniset laitteistot ja tilat on tarkastettu, ja nykytilanteesta on tehty läpikäyntiä kouluterveydenhoidon sekä ympäristöterveystarkastajan kanssa. Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.11.2021, jolloin työryhmä käy kivikoululla ja tekee tilannearvion. Etenemisestä ja tilanteesta tullaan tiedottamaan. Uusien kiinteistökäyttäjien osalta olemme jatkuvasti uudessa tilanteessa ja teemme työtä sen eteen, että julkisissa rakennuksissa voidaan taata terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Tämä tiivistetty kivikoulun läpikäynti toivottavasti osoittaa, että kohteessa on tehty tutkimuksia, korjaustoimenpiteitä, tilannetta seurataan ja tilanteeseen reagoidaan heti, jos pienikään viite ongelmista ilmenee. Samoin menettelemme kaikkien kunnan kiinteistöjen osalta.

Sisäilmatutkimuksissa ja -arvioissa työryhmän ja viranomaisen on nojauduttava virallisesti käytössä oleviin tutkimusmenetelmiin. Suomi on varsin kehittynyt maa sisäilmatutkimuksien saralla ja käytettävät menetelmät on hyväksytty asumisterveysasetuksessa. Sisäilmasto-ongelmien havaitseminen ja hoito vaatii onnistuakseen eri osapuolten hyvää yhteistyötä. Erityisen tärkeää olisi, että kaikki tilojen käyttäjät etenevät oireiden osalta terveydenhoidon kautta ja ammattilaiset tulkitsevat tilanteen yksilötasolla, sekä kokonaisuutena.

Lisätietoja sisäilmastotyöryhmän työskentelystä antaa tekninen johtaja Janne Koskenkorva.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue