Tiedote Koulukeskuksen välituntitapahtumasta

02.02.2021 | Tiedote

Keskustelu kiusaamisesta ja lehtijutusta
Keskustelu on ollut monipuolista ja todella tärkeästä asiasta. Kiusaamista ei tule sallia missään muodossa. Kiusaaminen voi olla hyvin monimuotoista ja olla niin henkistä kuin fyysistäkin. Kiusaamiseen tulee olla ehdoton nollatoleranssi. Ohjeistus kiusaamiseen puuttumiseen koskee koko koulun henkilökuntaa ja tilanteet on ratkottava sovitulla tavalla ja mahdollisimman pikaisesti.
Koulukeskuksella sattuneesta välikohtauksesta liikkuu paljon ristiriitaista tietoa.
Koulu on selvittänyt välittömästi tilannetta. Nyt on tärkeä selvittää poliisin tutkinnan kautta kaikki yksityiskohdat ja päästä selvyyteen tapahtumien todellisesta kulusta, jotta tarvittaviin jatkotoimiin voidaan ryhtyä.
Yksittäisten kiusaamistapausten ja jopa fyysisen väkivallan asteelle johtaneiden tapausten selvittely tulee tapahtua viranomaisten toimesta, jotta riittävä selvyys asian kaikista puolista saadaan selville. Toivon, että keskustelu kiusaamisen estämisestä ja keinoista siihen jatkuisi edelleen. Alla Uuraisten koulukeskuksen ohjeet kiusaamiseen puuttumiseen:

KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISEMINEN
Tavoitteena sellaisen toimintaympäristön luominen, joka estää kiusaamisen syntymistä.

A. Luokanvalvojan tunnit
Luokanvalvojan tunneille mietitään työskentelytapoja ja teemoja, joilla pyritään luokan yhteishengen lisäämiseen. Tavoitteena on tietoisuuden herättäminen — meidänkin koulussamme tai luokassa voi esiintyä kiusaamista. Tärkeää on saada oppilaat tietoiseksi ryhmän merkityksestä kiusaamisen ehkäisemisessä. Myös oppilailla on velvollisuus kertoa kiusaamisesta.

Tehdään erilaisia ryhmätöitä aiheesta ja vaihdellaan ryhmäkokoonpanoja riittävän usein, jotta oppilaat oppivat olemaan ja toimimaan kaikkien luokkakavereiden kanssa. Erilaiset draamaharjoitukset sopivat myös asian käsittelyyn. Voidaan myös laatia ryhmätöinä erilaisia kiusaamisenvastaisia julisteita.

Käydään läpi kiusaamisen erimuotoja a) hiljainen (esim. ryhmästä eristäminen), b) sanallinen (nimittely, pilkkaaminen, naurunalaiseksi tekeminen) sekä c) fyysinen kiusaaminen). Oppilaille annetaan tietoa kiusaamiseen liittyvästä lainsäädännöstä

B. Kyselyt
Luokanvalvojan tunneilla tehdään kartoittavia kyselyjä aiheesta ainakin kahdesti lukukaudessa; syksyllä ennen syyslomaa/keväällä arviointien yhteydessä.

C. Aamunavaukset, teemapäivät
Sekä oppilaat (esim. tukarit) että opettajat pitävät aamunavauksia aiheesta. Koulun yhteishenkeä pyritään lisäämään järjestämällä erilaisia tapahtumia, joihin voivat osallistua kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta. Kulttuuripäivä toukokuun alussa ja ystävänpäivän vietto helmikuussa ovat esimerkkejä koko koulun tapahtumista. Myös erilaiset urheilutapahtumat — sählyturnaus, pesäpalloturnaus ym. yhdistävät eri luokkatasoja ja luovat me-henkeä.

D. Tukioppilaat, VERSO
Tukioppilaat toimivat alempien luokkien kummioppilaina. Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä luokkatasojen välistä yhteishenkeä. Tukioppilailla on tärkeä osuus 7-luokan aluksi järjestettävän ryhmäytymispäivän järjestelyissä. Päivän aikana uudet 7-luokkalaiset tutustuvat luokkakavereihinsa erilaisten yhteistoiminnallisten leikkien ja pelien kautta. Oppilaita pyritään muistuttamaan tukioppilaiden roolista välituntitilanteissa — heille voi kertoa kiusaamistilanteista ja heiltä voi saada tukea, jos kynnys lähestyä opettajaa on vielä liian korkea. Opettajat perehdytetään VERSO-toimintaan. Oppilaille järjestetään asiasta koulutusta. Pyritään ratkaisemaan kiusaamistilanteita Verson avulla.

E. Kiusaamattomuussuunnitelma, järjestyssäännöt, normit
Välituntivalvonnassa kiinnitetään huomiota sääntöjen noudattamiseen ja turvallisuuteen oppilaiden välisissä leikeissä. Välituntivalvojan on tärkeää tulla ajoissa paikalle. Välituntien järjestyssääntöjen läpikäynti joka lukukauden alussa tarpeen vaatiessa useamminkin.

F. Oppilashuolto
Luokanvalvojat ovat kiusaamistapauksissa yhteydessä oppilashuoltoryhmään tai osaan sen henkilöistä.

G. Kodin ja koulun yhteistyö
Säännöllinen yhteydenpito koulun ja kodin välillä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä. Järjestetään arviointikeskusteluja ja vanhempainiltoja, joissa aihetta voidaan käsitellä. Vanhempaintoimikunnan toiminta tukee koulun ja kodin yhteistyötä. Toimikunta on mukana järjestämässä tapahtumia, joissa myös vanhemmilla vastuuta järjestelyissä.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN
toimenpiteet kiusaamistapauksissa

1. KESKUSTELU KIUSATUN KANSSA
-selvitetään tapahtumien kulku. Kirjataan tapahtuma lomakkeeseen
-pohditaan, miten asiassa edetään
-vaaditaan, että kiusattu tulee heti kertomaan, jos kiusaaminen jatkuu, yhteydenotto kotiin

2. KESKUSTELU KIUSAAJAN KANSSA
-selvitetään tapahtumien kulku keskustellen. Kirjataan se ylös.
-pyritään siihen, että kiusaaja itse ehdottaa, mitä hän voisi tehdä kiusaamisen lopettamiseksi
-tarjotaan tarvittaessa avuksi esim. keskustelukäyntejä koulukuraattorilla. Vaaditaan, että kiusaaminen loppuu heti ja tilannetta seurataan tarkasti. Yhteydenotto kotiin.

3. YHTEINEN TAPAAMINEN
-keskustelussa pohditaan molempien osapuolten näkemyksiä tilanteesta ja kootaan kokonaiskuva tilanteesta. Rehtori vaikeammissa tapauksissa mukana.
-sovitaan kiusaamisen lopettamisesta, mahdollisista rangaistuksista ja korvauksista. Sovitaan seuranta-aikataulusta — ja -tavoista. Kootaan tapaamisesta muistio, joka lähetetään molempien osapuolten koteihin.

KIUSAAMISEN SEURANTA
-pidetään seurantakeskustelut sekä kiusatun että kiusaajan kanssa erikseen
-jos kiusaamistilanne jatkuu toimenpiteistä huolimatta, kutsutaan osapuolet vanhempineen koululle tapaamiseen. Tapaamisesta kirjataan uusi muistio. Tapaamiseen osallistuu molempien osapuolten luokanvalvojat tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä.
-jos vanhempien tapaaminen ei ole auttanut, kutsutaan heidät sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijä koululle uuteen tapaamiseen. Vakavissa tapauksissa myös poliisi. Tällöin asia siirtyy sosiaaliviranomaisille tai poliisin hoidettavaksi. Sovitaan, miten koulu seuraa tilannetta.

Uuraisilla 2.2.2021

Jouko Nykänen
peruspalvelujohtaja

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue