Uuraisten kiinteistökartoituksen maastokäynnit alkavat

01.04.2021 | Uutinen

Uuraisten kunnassa on käynnistetty kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke syksyllä 2020. Hankkeen tärkeimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle, jotta oikeat tiedot saadaan ohjattua myös Digi- ja väestötietoviraston järjestelmään eri viranomaisten saataville.

– Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu on yksi kunnan toiminnan pääperiaatteista. Rekisteritietojen virheiden tai puutteellisuuden vuoksi kiinteistönomistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, voivat olla eriarvoisessa asemassa esimerkiksi kiinteistöverotuksen suhteen ja tämä on syytä korjata, toteaa kunnanjohtaja Juha Valkama.
– Rekisterien virheet voivat olla kaikkea kokonaan puuttuvien rakennusten ja kaksinkertaisten rakennusten väliltä. Samalla rakennuksella voi olla kaksi eri rakennustunnusta ja poikkeavat tiedot. Esimerkiksi laajennusten myötä rakennukselle on voinut tulla vahingossa toinen rakennustunnus, jolloin toinen tunnus täytyy poistaa ja tiedot yhdistää, sekä niiden oikeellisuus tarkistaa, kertoo palveluinsinööri Essi Jokinen. Hän tarkentaa, että nämä ovat ääritapauksia ja oletuksena on, että suurin osa epäselvyyksistä on todennäköisesti vain eri rekisterien eroavaisuuksia pinta-alatiedoissa, osoitteessa ja sijaintitarkkuudessa.
– Selvityshankkeen käynnistämisestä päätettiin toimielimessä ja hanke käynnistettiin eri rekisterien vertailulla, jonka suoritti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Vertailussa ilmeni, että poikkeavuuksia on niin merkittävästi, että hankkeen käynnistäminen katsottiin tarpeelliseksi, kertoo tekninen johtaja Janne Koskenkorva. Projektin toisen vaiheen käynnistämistä varten varattiin talousarviossa määrärahat vuodelle 2021. Määrärahat koostuivat sekä konsulttipalveluna ostettavaan kartoitustyön käynnistämiseen että kuntaan palkattavan projektityöntekijän kustannuksista. Projektityöntekijänä toimii Sirpa Forsberg. – Ensi viikolla lähdetään liikkeelle keskustan alueelta. Keräämme kiinteistöiltä tiedot ja syötämme ne järjestelmään, hän kertoo.

Viitteelliset toteutusaikataulut löytyvät Kuntalaisen karttapalvelusta osoitteesta kartta.uurainen.fi.
– Keskustan alueella asutus on tiiviimpää, joten kartoituksia ehditään tekemään nopeasti ja kustannustehokkaasti. Me Essin kanssa olemme apuna, minkä omilta töiltämme ehdimme. Kaikkien kunnan kiinteistöjen läpikäynti ei onnistu vuodessa ja työn kokonaiskesto on riippuvainen siihen käytettävästä henkilöstöresurssista. Arvioimme tilannetta tänä vuonna työn edetessä ja teemme päättäjille tarkemman arvion kokonaisaikataulusta ja tulevista resurssitarpeista. Loppupelissä projektiin käytettävissä oleva resurssi tulee päätetyksi jokavuotisen talousarvion käsittelyn yhteydessä, Koskenkorva kertoo.
– Koen, että tällaiseen selvitystyöhön sitoutuminen useammaksi vuodeksi olisi tarpeen niin kuntalaisten edun kuin rakennusrekisterin ylläpitäjän näkökulmasta, jatkaa Essi Jokinen.
– Meillä on sikäli myös hyvä tilanne, että Vesalan Jouni, joka toimii nykyään myös Uuraisten rakennustarkastajana, on vetänyt saman homman läpi Saarijärvellä ja hänen kokemuksensa on meillä käytettävissä.

Kysymyksiä kiinteistöjen omistajissa herättänee mahdollinen luvaton rakentaminen ja niistä aiheutuvat seuraamukset. Ensisijaisena tarkoituksena ei kuitenkaan ole luvattomaan rakentamiseen puuttuminen, vaan sähköisten rekisterien saattaminen ajan tasalle. Luvanvaraisten rakennusten luvittaminen tulisi nähdä tärkeänä ennen kaikkea kiinteistönomistajien näkökulmasta esimerkiksi vakuutusasiat huomioiden, Koskenkorva painottaa.
– Luvanvaraisuuden varmistaminen ja asioiden kuntoon saattaminen ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Kartoituksia ja rekisterin korjauksia tekevät henkilöt eivät tarkastele asioita rakennusvalvonnan näkökulmasta eivätkä myöskään vastaa kiinteistönomistajien lupatiedusteluihin. Mikäli kiinteistönomistajaa arveluttaa kiinteistöllä jo olevien rakennusten luvantarve, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä rakennustarkastaja Jouni Vesalaan asian selvittämiseksi.

Myös kiinteistön tietojen korjaaminen verottajalle on ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla. On ilmennyt tapauksia, joissa kunnan ja valtion järjestelmissä tieto on oikein, mutta rakennus puuttuu silti verottajan toimittamasta kiinteistöveropäätöksestä. Samoin, vaikka rakennus ei olisi ikänsä puolesta tarvinnut rakennuslupaa ja puuttuu täten myös kunnan sähköisestä rekisteristä, on kiinteistön omistajan vastuulla ollut ilmoittaa se verottajalle. Näitä puutteita tulee projektin myötä korjattua myös kunnan toimesta.

Ensi viikolla alkavilla maastokäynneillä aineistoanalyysissa todetut poikkeamat rakennustiedoissa kartoitetaan kiinteistöillä. Rakennusten tarkastelu tapahtuu ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä tai niihin pääsyä ei pyydetä. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti inventointityötä varten. Maastokäynnin jälkeen aineistot kootaan ja tiedot korjataan järjestelmiin.
Kartoituksista tiedotetaan kullakin alueella aina etukäteen ja kiinteistökäynnit tehdään ilmoitettuna ajankohtana. Käynnit tapahtuvat virka-aikaan ja käynnistä jätetään kiinteistölle kirje. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Janne Koskenkorva, janne.koskenkorva@uurainen.fi, p. 0400 643 890
palveluinsinööri Essi Jokinen, essi.jokinen@uurainen.fi, p. 050 562 8139
projektityöntekijä Sirpa Forsberg, rekisteritiedot@uurainen.fi, p. 040 158 0395
rakennustarkastaja Jouni Vesala, jouni.vesala@saarijarvi.fi,  p.044 459 8319

Sirpa Forsberg, Essi Jokinen, Juha Valkama ja Janne Koskenkorva pitävät kiinteistötietojen ajan tasalle saamista ennen kaikkea kiinteistönomistajien etujen kannalta tärkeänä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue