Uuraisten kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-24. Kunnanhallituksen esitys valtuustolle.

15.11.2021 | Tiedote

Uuraisten kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-24.

Kunnanhallituksen esitys 15.11.2021 valtuustolle:

Talousarvion 2022 toimintatuotot ovat 6.750.820 euroa. Toimintakulut ovat – 29.319.410 euroa. Näiden erotus, toimintakate on -22.568.590 euroa. Toimintakatteen kasvu vuodesta 2021 vuoteen 2022 on 4,3 %:a.

Vuoden 2022 kunnallisveron tuotoksi Uuraisilla arvioidaan 12.501.000 euroa. Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton veroennusteeseen. Verotulot kasvavat kuluvasta vuodesta 3%.

Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuudet pienenevät 37.117 euroa vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen. Valtionosuudet ovat 10.677.000 euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 77.300 euroa.

Vuosikate on positiivinen 686.510 euroa ja poistojen jälkeen alijäämää muodostuu -463.900 €. Vuosikate toisin sanoen tulorahoitus osaltaan kattaa rahoitustarvetta, joka koostuu investointien netosta ja lainojen lyhennyksistä. Investointien netto on 828 000 euroa; Panostamme muun muassa uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen, jotta voimme tarjota vetovoimaisia asuintontteja nykyisille ja uusille kuntalaisille. Lainojen lyhennykset ovat n. 5,0 miljoonaa euroa ja n. 6,0 Meu otetaan uutta lainaa. Kunnan sijoituksista on mahdollista kotiuttaa talousarviovuoden aikana enimmillään 1,0 milj. euroa. Kotiutettuja sijoituksia käytetään kunnanhallituksen hyväksymän ohjeellisen käyttösuunnitelman mukaisesti investointien rahoittamiseen.

Vuonna 2022 Uuraisten kunta panostaa varhaiskasvatukseen, johon palkataan uutta henkilökuntaa. Esimerkiksi vuoden 2022 talousarvioon on varattu varhaiskasvatuksen opettajanresurssia niin, että jokaisessa ryhmässä työskentelisi vähintään kaksi opettajaa.  Hirvasen Päiväkoti alotti tänä vuonna uusissa tiloissa koulun kupeessa. Taustalla on yksityisen päiväkodin lakkautus ja siirtyminen kunnan vastuulle, mikä mahdollisti toimintojen yhdistämisen ja mikä tärkeintä, jatkossa voimme entistä paremmin tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kunnan uuden strategia 2030:n laatiminen on edennyt hyvin ja siinä on haettu kirkasta ja vaikuttavaa mallia. Vision ideana on päästä takaisin kestävälle kasvu-uralle.  Tärkeintä on uuden strategian toteuttaminen. Sekä henkilöstö että asukkaat osallistetaan ideoimaan keinoja. Ja ideoimaan tavoitteita ja toimenpiteitä. Toteutukseen satsataan nyt, ettei strategia jää vain paperiksi tai julkilausumaksi.

Sekä talousarvio 2022 ja ts 2022-24 että strategia 2030 on valtuuston hyväksyttävänä 13.12.2021.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Juha Valkama 040 5525 703
talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen 040 7728 545

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue