Uuraisten kunnanhallituksen 29.1.2024 keskeiset päätökset

01.02.2024 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten Vuokratalot Oy:n lainan takaaminen 2024

Uuraisten Vuokratalot Oy:n (UVT) kohteessa Iltala, Rinnetie 1, on tarve käyttövesiputkisaneeraukselle. Yhtiö on tehnyt kunnan kanssa suunnitelman ja kustannusarvion putkiremontista siten, että putket vedetään pintavetona koko rakennukseen kunnan ja UVT:n omana työnä käyttäen apuna kilpailutettujen yritysten palveluita. Kyseessä on siis hätätyö, joka on pakko aloittaa niin pian kuin mahdollista.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen 100 %:n takauksen omistamalleen Uuraisten Vuokrataloyhtiölle Kuntarahoituksesta otettavalle 50 000 euron lainalle Takauksen voimassaoloaika on 15 vuotta. Lainan takauksen yksilöinti annetaan hallinto- ja HR-asiantuntijan tehtäväksi.

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Uuraisten kunnanhallitus hyväksyi lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Keski-Suomen hyvinvointialueen ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan hakemukseen, jolla haetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkua. 

Vuokrasopimuksen jatkaminen ja käyttöoikeussopimuksen päivittäminen

Kunnanhallitus päätti vuokrata Jari Kedolle noin 4,5 hehtaarin hevosten laidunalueen Rajala -tilasta kymmeneksi vuodeksi 18.6.2024 alkaen. Vuokra on sopimuksen alkaessa, indeksitarkistuksen jälkeen, 238 euroa/vuosi. Sopimus on jatkoa päättyvälle 10 vuoden vuokrasopimukselle.

Uuraisten kunnan ja Ari Paanalan välillä on ulkoilureitin käyttöoikeussopimus. Ulkoilureitti on tarkoitettu hiihtäen tapahtuvaa liikkumista varten. Kyseinen reitti sijaitsee Teimu-tilalla. Reitin vuosikorvaus on ollut sopimuksen tekohetkellä (22.12.1988) 100 markkaa. Maanomistajan kanssa on neuvoteltu asiasta ja sovittu vuosikorvaukseksi 100 euroa vuodesta 2023 alkaen ja se sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päivityksiä ja täsmennyksiä

Kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn ja täsmennetyn etätyöohjeen kunnan työntekijöille.

Uuden ohjeen mukaan etätyötä tehdään satunnaisesti yksittäisinä työpäivinä tai säännöllisesti siten, että työntekijä on 1-2 päivää viikossa etätyössä ja muuten normaalisti työpaikalla. Etätyöpäivien määrä kuukaudessa voi olla enintään kahdeksan työpäivää ja peräkkäisten etätyöpäivien määrä olla enintään kaksi. Etätyötä voi perustellusta ja painavasta syystä tehdä myös erikseen sovitun ajan kertaluonteisesti, jolloin edellä mainituista viikkokohtaisesta etätyöpäivien määrästä ja niiden peräkkäisyydestä voidaan poiketa. Lähtökohtana etätyöhön ovat aina työstä johtuvat tarpeet. Etätyötä käyttöönotettaessa sovitaan myös siitä, miten työntekijän työpanos määritellään ja miten sitä seurataan.

Kunnanhallitus hyväksyi myös muutamat täsmennykset Uuraisten kunnan henkilöstöohjelmaan ja työterveyshuollon palvelusopimuksen.

Vuokrasopimus bussipysäkki alue

Kunnanhallitus hyväksyi kertaalleen uuteen valmisteluun palautetun vuokrasopimuksen bussipysäkki alueesta toistaiseksi voimassa olevana.

Asian uudelleen valmistelussa on kartoitettu erilaisia olemassa olevia ja uusia vaihtoehtoja bussipysäkiksi. On tullut ilmi, että nopealla aikajänteellä on haastavaa toteuttaa korvaavaa bussipysäkkiä. Kyseessä ei ole vain fyysinen pysäkki, siihen liittyy olennaisesti kuntalaisten informoiminen ja opastaminen muutostilanteessa. Raimo ja Helena Hurskaisen kanssa on neuvoteltu uusi vuokrasopimus, jossa on huomioitu kunnanhallituksen evästykset valmisteluun mm. vastuukysymysten selkeyttämisen osalta. Myös vuosivuokra on aiempaa pienempi. Vuokranantajina Hurskaiset ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä liitteenä olevan päivitetyn vuokrasopimuksen.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan yksin bussipysäkki alueen vuokrasopimuksen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue