Uuraisten kunnanhallituksen 9.8.2021 päätösluettelon keskeiset päätökset

10.08.2021 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunnanhallitus päätti jatkaa etätyösuositusta oman henkilökunnan osalta 01.10.2021 saakka kaikissa niissä työtehtävissä, joissa etätöiden tekeminen on mahdollista. Etätyön tekemisestä sovitaan aina esimiehen kanssa. Lähitöissä voidaan olla, jos se tukee työntekijän jaksamista ja työtehtävien hoitamista. Samalla suositellaan maskin käyttöä asiakastapaamisissa ja -kokouksissa sekä taukotiloissa tulee käydä porrastetusti turvavälejä noudattaen. Myös toimielinten ja työryhmien kokoukset suositellaan järjestettävän syksyn ajan pääsääntöisesti etäkokouksina. Mikäli lähikokouksia järjestetään, niissä tulee noudattaa turvaväliä ja käyttää maskeja.

Kaavakuva Akonniemen mahdollisesta asuinalueesta

Akonniemen kaava etenee

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta on valmistunut yleiskaavan ehdotusaineisto nähtäville asettamista varten.

Uuraisten kunnanhallitus päätti hyväksyä Uuraisten vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen Akonniemen alueella luonnosvaiheeseen laaditut täydennykset ja muutokset sekä luonnoksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa Uuraisten vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen aineiston yleisesti nähtäville.

Yleiskaavatyössä maankäytön kehittämistarpeet kohdistuvat Akonniemen kehittämiseen. Suunnittelutyö koskee Akonniemen alueella noin 19,5 hehtaarin suuruista aluetta, josta noin 1,5 hehtaaria on yleiskaavan laajennusaluetta. Rantayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen mitoitusperusteisiin ei ole tehty muutoksia suhteessa lainvoimaiseen kaavaan, joten nyt laadittavalla yleiskaavalla ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Kaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä seitsemän pientalon rakennuspaikkaa, joista neljä on rakentumatonta. Yksi AP-paikoista on entinen leirikeskuksen päärakennus pihapiireineen. Akonniemen alue on yleiskaavassa osoitettu pääosin asemakaavoitettavaksi alueeksi. Asumisen ulkopuoliset alueet osoitetaan kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Yleiskaavan laajennusalueelle on osoitettu Marjoniementien uusi, ohjeellinen linjaus ja liittymän paikka Multiantielle nykyistä liittymää hieman lännemmäksi.

Kaavaluonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä 28.5.-13.8.2020. Aineistosta jättivät lausunnon Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen museo. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja Metsähallitus kommentoivat, ettei heillä ole lausuttavaa kaavaluonnokseen. Lisäksi luonnoksesta saapui yksi yksityisen henkilön antama mielipide.

Neliö eurolla Rinteelästä

Kunnan omistamien Salmi-Kuukan ja Rinteelän alueiden tonttien hintoja laskusta päätettiin vuonna 2017. Hinnoiksi päätettiin tuolloin Salmi-Kuukan alueella kuivanmaan tonttien osalta ovat kolme ja rantatonttien osalta neljä euroa neliöltä. Rinteelän alueella maapohjan osalta uusi hinta on 1 €/m2 + 8 €/rakennusoikeus kem2 (450 kem2). Nyt päätös saatettiin koskemaan vielä yhtä vuokratonttia, jonka vuokraaja on kiinnostunut ostamaan tontin.

Entinen Osuuspankin toimitila kunnan omistukseen?

Kunnanhallitus teki myönteisen, ehdollisen, päätöksen Kiinteistöosakeyhtiö Uuraisten Virastotalon huoneiston nro 1 osakkeiden ostamisesta, jos ne tulevat ulosoton tai konkurssin kautta myyntiin.

Täyttölupa Hirvasen koululle

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Hirvasen koulu, 13.9.2021 alkaen.

Valtuusto järjestäytyy 16.8.2021

Lisäksi Uuraisten kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seuraavassa kokouksessa puheenjohtajiston, uuden kunnanhallituksen, lautakuntien jäsenet ja valtuuston edustajat eri toimielimiin.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan:

https://uurainen.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1989

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue