Uuraisten kunnanhallituksen keskeiset päätökset 20.9.2021

21.09.2021 | Uutisia Uuraisilta
Uuraisten kunnan viiri liehuu lipputangossa.

Uuraisten kunnan talous näyttää kehittyvän talousarviossa arvioitua paremmin

Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta kesäkuun loppuun 2021. Osavuosikatsauksien raportointiaikataulun mukaisesti raportoidaan vuonna 2021 maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen. Vuoden alkupuoliskon talouskehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutuneet suunniteltua paremmin.

Verotulot ovat kehittyneet selvästi talousarviota paremmin ja toteuma on 53,2 %. Kunnallisveron tuotossa on 6,6 %:n kasvu, yhteisöverossa ja kiinteistöverossa kasvu on vielä huomattavasti suurempaa. Valtio tukee kuntia vuonna 2021 yhteisöveron jako-osuuden korotuksella. Valtionosuudet ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti eli 49,5 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet selvästi talousarviota pienempinä toteuman ollessa 45,9 %. Henkilöstökulut ovat pysyneet kurissa (45,7 %). Lomarahat kirjataan vasta vuoden kolmannella neljänneksellä automaattisen talousraportoinnin takia. Myös palvelujen ostoissa on alitusta verrattuna talousarvioon toteuman ollessa 46,6 %. Toimintatuottojen kertymisessä on viivettä ja niiden kertymä on 45,1 %.

Kunnan talous on kesäkuun lopussa noin 1 378 888 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan jaksotetut suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutos.

Uuraisten ”fanituotteiden” ja kirjojen hinnat

Kunnanhallitus hyväksyi Uuraisten kunnanvirastossa myytävien tuotteiden hinnaston 1.10.2021 alkaen, Tuotteiden hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron:

Uuraisten viiri, 30,00 €, Postikortit, 1,00 €, Kaulanauha 4,00 €, Tuubihuivi, 4,00 €, Kestokassi, 3,50 € , Pipo, 15,00 € , Huppari, 30,00 € , Pinssit, 2,00 €, Käsidesi, 5,00 €, Autolaturi 4,00 €, Sukat, 7,00 €

Kirjat (sis. alv 10 %): Uuraisten kauppamuseo 20,00 €, Uuraisten historia, Kuukan kappelista nykypäivään 42,00 €, Kirkonkylän koulu, 10,00 € Vanhan Saarijärven historia, 13,50 € Uuraisten rintamamiehet ja lotat, veteraanimatrikkeli 1939-1944, 42,00 €, Luonnollisen kasvun Uurainen, 30,00 €

Vesihuoltotyöryhmä edistää kunnan vesihuoltolaitoksen taloustilannetta sekä kehittää koko kunnan vesihuollon toimivuutta

Vesihuoltotyöryhmässä on nimetyt edustajat teknisestä lautakunnasta, kunnanhallituksesta sekä työryhmään kuuluvat myös vesiosuuskuntien puheenjohtajat ja kunnan vesilaitoksen osalta tekninen johtaja ja vesihuoltoasiantuntija. Tekninen lautakunta nimesi aiemmin teknisen lautakunnan edustajiksi Juhani Öhmanin ja Petri Huutosen. Kunnanhallitus nimesi vesihuoltotyöryhmän jäseniksi Liisa Stenman-Kässin, Veli-Matti Arposen, Antti-Pekka Kotilaisen ja Veli Hytösen sekä kunnanjohtaja Juha Valkaman.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus vuorokausilevosta jaksotyössä

1.9.2021–28.2.2022 voimassa olevan SOTE-sopimuksen määräykset mahdollistavat (3 luku 9 § 5 mom.) jaksotyön lepoajan lyhentämisen 11 tunnista 9 tuntiin. Tämä on usein sekä työnantajan että työntekijän kannalta hyvä ratkaisu. Työntekijälle/viranhaltijalle on jaksotyössä annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta. Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin työaikalain 25 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Jaksotyössä voidaan sopia vuorokausilevon lyhentämisestä 9 tuntiin pääsopimuksen 13 §:n ja tämän sopimuksen 1 luvun 4 §:n mukaisesti. Paikallisen sopimuksen määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää lisäksi työntekijän/viranhaltijan suostumusta. Tästä edellytyksestä ei voida poiketa paikallisella sopimuksella. Uuraisten kunnan ja työntekijäjärjestöjen kanssa on neuvoteltu 10.9.2021 paikallisesta sopimuksesta vuorokausilevosta jaksotyössä. Neuvottelun tuloksena on syntynyt esitys, jonka kunnanhallitus hyväksyi.

Uuraisten kunnan päihdeohjelma päivitettiin

Kunnanhallitus hyväksyi Uuraisten kunnan päihdeohjelman maanantain kokouksessaan. Uuraisten kunnan päihdeohjelmaa oli edellisen kerran päivitetty vuonna 2015. Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Ohjelman tavoitteena on päihdehaitaton työpaikka ja se toimii toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja siten myös johtamisen tukena. Päihdeohjelma laaditaan yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Päihdeohjelmassa on ohjeet ja toimintamallit, kuinka työpaikalla toimitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti päihdeasioissa.

Kunnanhallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022 – 2023

Työnantajan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma, mikäli sen palveluksessa on vähintään 30 henkilöä. Suunnitelmasta on käytävä ilmi yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi työnantajan on tarkasteltava työpaikan yhdenvertaisuustilannetta määräajoin sekä tehtävä tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia edistämistoimenpiteisiin. Uuraisten kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa työnantajan henkilöstöpolitiikkaan liittyviä ohjeita ja täydentää henkilöstöohjelmaa. Lisäksi suunnitelmassa linjataan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimintatavat työnantajan ja kunnan palveluntarjoajan tehtävän näkökulmasta.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta tuli Suomessa voimaan 1986. Sen jälkeen sitä on päivitetty useita kertoja. Uusi laki naisten ja miesten tasa-arvosta on tullut voimaan vuoden 2015 alussa. Uusi yhdenvertaisuuslaki on tullut voimaan vuoden 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä työympäristössä että viranomaistoiminnassa.

Kuntatyönantajan velvollisuus on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sekä työnantajan että palveluntarjoajan näkökulmista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät perustuslaki ja työsopimuslaki. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty ja siinä on huomioitu uusimmat muutokset lainsäädännössä ja muissa säännöissä.

Täyttöluvat sairaanhoitajan toimeen Ruskolaan ja lähihoitajan toimeen varahenkilöstöön

Vanhus- ja erityisryhmien palvelut, Kuukankoti Ruskolan yksikkö Vanhus- ja erityisryhmien palvelut hakevat yhden henkilöstösuunnitelman mukaisen lähihoitajan toimen muuttamista sairaanhoitajan toimeksi. Lisäksi toimelle haetaan täyttölupaa. Aiemmin toimessa työskennellyt lähihoitaja on irtisanoutunut tehtävästä 6/2021. Toimen sijoituspaikkana on Kuukankoti, ensisijaisesti Ruskolan kuntoutusyksikkö. Sairaanhoitajien asiantuntijuutta hyödynnetään kuitenkin myös yli yksiköiden rajojen mm. viikonloppuisin ja silloin, kun yksiköissä ei ole omaa sairaanhoitajaa.

Ruskolan asukkaat ovat heikkokuntoisia, monisairaita ikäihmisiä, joista osa on kahden autettavia. Yksikössä toteutetaan myös saattohoitoa. Ruskolan yksikkö tulee syksyn 2021 aikana muuntumaan kuntoutusyksiköksi, jonka merkitys ikääntyvien asiakkaiden näkökulmasta on merkittävä. Kuntoutusyksikön tavoitteena on lyhentää sairaalahoidon tarvetta, mahdollistaa tavoitteellinen ja tehokas kotiin kuntoutuminen sairaalajaksojen jälkeen, turvata tarvittava intervallihoito kotona asuville ikääntyville sekä mahdollistaa kuntoutus- ja seurantajaksot, silloin kun kotona asuvan ikääntyvän voinnissa tapahtuu muutoksia. Ilman sairaanhoitajan lisäresurssia ei tavoitteisiin ole mahdollista päästä. Lisäksi Iv- hoidon toteuttaminen Kuukankodilla ei ole tällä hetkellä mahdollista, koska sairaanhoitaja ei ole saatavilla kaikissa tarvittavissa vuoroissa resurssin niukkuuden vuoksi.

Vanhus- ja erityisryhmien palveluihin haetaan täyttölupaa henkilöstösuunnitelman mukaiseen lähihoitajan toimeen, joka vapautui valitun työntekijän irtisanoutumisen vuoksi. Tehtävän sijoituspaikka on varahenkilöstö. Varahenkilöstö työskentelee vanhus- ja erityisryhmien palvelujen kaikissa yksiköissä sijaistaen äkillisiä henkilöstön poissaoloja. Varahenkilön paikan täyttäminen on edellytys lakisääteisen hoitajamitoituksen toteutumiselle.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioon vuodelle 2022

Pelastustoimen jatkuvaa menokasvua tulisi pystyä hillitsemään. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat sitovia ja niiden toteutumisesta on vastattava valtuustolle, ellei niiden sitovuudesta ole muuta päätetty. Tässä yhteydessä Uuraisten kunnanhallitus ilmoittaa etukäteen, ettei Uuraisten kunta pidä toivottavina mahdollisia lisätalousarvioesityksiä talousarviovuoden aikana. Jäsenkuntien antamien, taloutta ohjaavien lausuntojen tulee vaikuttaa talousarviokäsittelyyn niin kauan kuin toiminta on kuntien järjestämää ja rahoittamaa.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue