Uuraisten kunnanhallituksen kokouksen 4.9.2023 keskeiset päätökset

06.09.2023 | Uutisia Uuraisilta

Fysioterapeutti Viivi Rautiainen mittasi kunnanjohtaja Juha Valkaman puristusvoimaa Hyvinvointi-illassa tiistaina.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 -2026 laadintaohjeet

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 laadintaohjeet lautakunnille.

Uuraisten kunnan talousarviovuoden 2024 tavoiteltavan skenaarion toimintakate ei kasva, eli kunta tavoittelee nollatulosta.  Vuoden 2024 talousarvion toimintakatearviossa on lähdetty siitä, että toteutetaan sopeutustoimia ja lisätään toimintatuottoja. Kunta-alan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti palkat kasvavat vuonna 2024 keskimäärin 3 %. Korkokulut ovat kasvaneet  huomattavasti. Sopeutustoimet tarkoittavat n. 300 000 euroa vuonna 2024. Sopeutustarpeesta huolimatta talousarviovuoden tulos muodostuu kuitenkin alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosina toimintakatteen kasvu on n. 1 %. Tilinpäätösarvio on vuonna 2026 hieman ylijäämäinen, ja kunnan taseessa oleva ylijäämäisyys säilyy.

Vuonna 2023 alkoi kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut poistuivat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyivät hyvinvointialueille. Rahoitusmalli päätettiin rakentaa vanhan päälle, eli leikata kuntien veroja ja valtionosuuksia hyvinvointialueelle muuttamatta rahoitusjärjestelmää. Kuntien tuleviin valtionosuuksiin vaikuttavat sosiaali- ja terveys-, sekä pelastustoimesta syntyneet kustannukset vuosilta 2021 ja 2022, jolloin edesmenneen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kustannukset karkasivat täysin käsistä – lopputulos onkin Keski-Suomen kunnille karmaiseva. Hyvinvointialueuudistukseen rakennettu laskentamekanismi leikkaa kuntien valtionosuuksia, ja siirtää rahoitusta vuodesta 2024 eteenpäin Hyvinvointialueelle. Miksei sairaanhoitopiirin johto tehnyt aikoinaan kuntien edellyttämiä sopeutustoimia, vaikka uudistuksen mekanismi oli hyvin tiedossa? Noh, kuka itseltään ja tulevaisuudestaan säästäisi? Onneksi Uuraisten kunnan oma sosiaalitoimi ja Jyväskylän kaupungin järjestämä perusterveydenhoito pysyivät budjeteissaan vuosina 2021-2022. Tuoreimman ennakollisen valtionosuuslaskelman (valtiovarainministeriö 31.8.2023) mukaan vuonna 2024 Uuraisten kunta saisi vajaa 6,5 miljoonaa euroa valtionosuuksia, mikä tarkoittaa sitä, etteivät valtionosuudet kasva juuri ollenkaan.

Vuoden 2024 verotuloennuste perustuu Kuntaliiton viimeisimpään veroennustekehikkoon (23.8.2023) verotulojen kehityksestä lisättynä arviolla kunnan kiinteistöverotuoton ja kunnallisverotuoton kehityksestä. Verotuloennusteemme 2024 on 7,2 milj €, mikä on n. 300 000 enemmän kuin Kuntaliiton ennusteessa.

Muutokset eivät pääty tähän, vaan seuraava odottaa vuonna 2025, jolloin työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Muutos lisää kuntatalouden menoja vajaalla miljardilla eurolla vuoden 2025 tasolla, mutta kuntien valtionosuuksia lisätään siirtyviä kustannuksia vastaavasti.

Uuraisten vuoden 2022 tilinpäätös oli 768.089 euroa alijäämäinen. Uuraisten kunnan taseessa on aiemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 1.244.190 euroa. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet pääsääntöisesti ylijäämäisiä viime vuotta lukuun ottamatta, joten taseeseen on kertynyt em. 3 ylijäämä. Se antaa vähän liikkumavaraa kunnan talouteen, vaikka yleinen taloustilanne näyttääkin heikkenemisen merkkejä. Vuonna 2023 verotulojen kasvu on ollut vahvaa ja valtionosuudet pysyneet suhteellisen vakaina.

Kunnanjohtaja Juha Valkama esittelee talousarvio 2024 laadintaohjetta ja kertoo sen taustoista. Katso ja kuuntele https://youtu.be/lcJgSq2eics?si=XAUvUUrqL0aLc8lB

Kuntien yhteinen ilmastokoordinaattorihanke ilmastosuunnitelman laatimiseksi – Uurainen sopimuskuntana

Keuruun kaupunki, ja Multian, Petäjäveden ja Uuraisten kunnat ovat hakeneet 26.5.2023 ympäristöministeriöltä avustusta ilmastolain mukaisen kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun. Päähakijana toimivana sopimuskuntana toimii Uuraisten kunta. Ympäristöministeriö on päättänyt myöntää avustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen 100 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 180 000 euroa ja kuitenkin enintään 45 000 euroa per kunta. Avustusta saa käyttää hankkeen keston ajan 1.8.2023 – 30.6.2025 toteuttamisesta aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin. Ilmastosuunnitelman laatimiseksi hankkeelle palkataan kuntien yhteinen ilmastokoordinaattori, jonka työpanos jakautuu 25 % per kunta. Hankkeen kokonaiskustannukset ja saatavat avustukset jakautuvat hankkeeseen osallistuvien kuntien suhteen tasaosuuksin, 25 % per kunta. Hankkeen ensimmäinen avustuserä maksetaan väliraportin hyväksymisen jälkeen. Väliraportti tulee toimittaa ympäristöministeriöön 1.8.2024 mennessä. Ensimmäinen avustuserä on suuruudeltaan 30 % myönnetystä avustuksesta. Viimeinen avustuserä, suuruudeltaan 70 % myönnetystä avustuksesta, maksetaan ilmastosuunnitelman valmistumisen ja maksatushakemuksen hyväksymisen jälkeen vuonna 2025.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Uuraisten kunnan osalta ilmastokoordinaattorihanke / ilmastosuunnitelman laatiminen ja valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Kunnanhallitus nimesi hankkeen ohjausryhmään Matleena Kivelän ja Juha Valkaman.

Tonttialennuskampanja 2023

Maankäyttötyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 18.8.2023 tonttialennuskampanjaa 2023. Samalla käytiin läpi Uuraisten kunnan myynnissä olevien kaavoitettujen tonttien hinnoittelua. Alueilla, joilla tontteja on mennyt kaupaksi tonttikampanja 2020 jälkeen sovelletaan esim. aluearkkitehtipalveluissa tehtyä vertailua, jonka perusteella keskustan rakentamattomien kuivanmaantonttien myyntihinnat ovat olleet 2000-luvulla 7,50-15 €/m². Vastaavasti omarantaisten tonttien hinnat ovat olleet 14,50- 21 €/m². Näiden alueiden osalta €/m² hinnat pysyvät nykyisellään.

Muiden kaavoitettujen alueiden osalta esitetään siirryttäväksi ns. Rinteelän mallin mukaiseen hinnoitteluun. Siinä hinnoittelun peruste on seuraava: 1€/maapinta-ala-m² + 8€/kaavan rak.oik. m². Sarkolan omarantaisille tonteille laaditaan oma hinnoittelu 31.12.2023 mennessä. Sarkolan ns. kuivanmaan tonttien hinnoittelussa noudatetaan Rinteelän mallia. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitettujen tonttien hinnoittelun ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Tarkennus yritystonttien luovutusperiaatteisiin

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tarkennuksen yritystonttien luovutusperiaatteisiin. Ostohakemuksessa selvitettäviä asioita ovat: -Haettava tontti (kiinteistötunnus tai korttelin/tontin numero), yleissuunnitelma tontille toteuttavasta rakennuksesta, rakentamisaikataulu, sekä tiedot yritystoiminnasta ja toiminnan työllistävästä vaikutuksesta. Tarkennus koskee viimeistä kohtaa, tiedot yritystoiminnasta ja toiminnan työllistävästä vaikutuksesta eivät ole pakollisia TY-1 kaavamerkinnän tonteilta, jonne voi toteuttaa kaavan mukaisen asuinrakennuksen. TY-1 on teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksiin

Keski-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt kaikilta sidosryhmiltään lausuntoja ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten vaikutuksista. Keski-Suomen hyvinvointialue on valmistellut järjestämisen linjauksia tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön kanssa kevään 2022 aikana. Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen linjaukset kuuluvat Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaan ja ”ihmislähtöiset palvelut” menestystekijään. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää ja konkretisoi hyvinvointialueen strategian tavoitteita ja sanoittaa keinoja strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Lausuntoja ja vaikutusten arviointeja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten jatkotyössä. Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen linjausten käsittely jatkuu Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielimissä sekä viranhaltijavalmistelussa syyskuussa, jonka jälkeen asiakirjat siirtyvät aluehallitukseen ja siitä edelleen aluevaltuuston päätettäviksi 1.12.2023 mennessä. Tavoitteena on, että linjaukset ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.

Uuraisten kunta halusi korostaa lausunnossaan joitakin kohtia, kuten että Hyvinvointialueen asukkailla ja heidän omaisillaan on halutessaan mahdollisuus valita ympärivuorokautisen asumisen paikka kuntarajoista riippumatta ja että väestön tulotaso, vaihtoehtoisten palvelujen saatavuus, etäisyydet palveluihin ja julkisen liikenteen käyttömahdollisuus on huomioitava palveluja järjestettäessä. Kunta myös toivoo, että huomioidaan ihmisten mahdollisuudet saada vaihtoehtoisia palveluja, niin etäisyyden kuin sosioekonomisen aseman näkökulmasta.

Hoidon ja palvelun tuottamistapaan Uurainen halusi lisätä, että ympärivuorokautista palveluasumista kehitettäessä otetaan huomioon asiakasnäkökulma ja siinä erityisesti asiakkaan kyky selviytyä arjessa, eikä pelkästään sokeasti noudateta 7 prosentin tavoitetta. Kaikille tosiasiassa ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville on oltava tarpeen mukainen hoitopaikka. On varmistettava, että päivystyksistä ei jonoteta ympärivuorokautisiin palveluihin.

Lopuksi Uuraisten kunta vielä toteaa, että hoito- ja palveluketjut on johdettava siten, että yksikään ihminen ei jonota päivystyspalveluista muihin palveluihin. Kannusteeksi peruspalveluissa otetaan käyttöön palkitsemismalli. Palveluketjujen tulee muodostaa myös tosiasiassa kokonaisuus, joka ylittää sektorirajat myös hyvinvointialueen sisällä ja jollakin tulee olla omistajuus näihin prosesseihin ja tosiasiallinen mahdollisuus tehdä päätöksiä yli sektorirajojen.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue