Uuraisten kunnanhallituksen kokouksen 5.9.2022 keskeiset päätökset

06.09.2022 | Uutisia Uuraisilta

Kauppakorttelin asemakaavamuutos etenee valtuustoon

Uuraisten kunnanhallitus hyväksyi keskustan Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheessa saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon tehdyt muutokset ja esittää edelleen, että kunnanvaltuusto hyväksyy ne myös.

Kaavamuutoksessa eteläiselle suunnittelualueelle osoitetaan asemakaavassa uusi, Kuukantien ja maantien yhdistävä katualue, joka kaavassa nimetään Keskisenraitiksi. Kadun sisämutkaan osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolla on 1800 kerrosneliön rakennusoikeus. Korttelialueen eteläpuolitse osoitetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten varattu katualue.

Pohjoisnurkkaan jää urheilu- ja virkistyspalvelualuetta. Asemakaavamuutoksessa pohjoiselle suunnittelualueelle osoitetaan urheilukenttää palveleva yleinen paikoitusalue ja Haukimäentien katualue poistuu. Rakennettu ajoreitti osoitetaan kaavassa huoltoajolle sallittuna ajoyhteytenä, joka palvelee jatkossa kunnan lämpökeskusaluetta. Kisatietä laajennetaan kaavassa hieman länteen ja sen itäpuolelle osoitetaan kaksi erillispientalotonttia jo lohkottujen tilojen mukaisesti.

Nähtävillä olon jälkeen kaavakartalle määriteltiin mainostornin sijainti ja rajattiin sen korkeus alle 16 metriin.  Lisäksi täydennettiin selostuksen lukua koskien asemakaavan toteuttamista, korjattiin seututie-nimitykset yhdysteiksi ja muokattiin sähköautojen latauspisteiden rakentamista koskeva määräys viittaukseksi ao. lakiin. Lisäksi lisättiin kaavakartalle puuttuvat merkintöjen selitykset, määriteltiin KL-korttelialueelle oma uusi korttelinumero ja lisättiin kaavaselostukseen tiivistelmä hulevesiselvityksen yhteenvedosta.

Päivitys 7.9.2022: Muutettu Kuukanpolku Kuukantieksi.

Lisätietoja kunnanjohtaja Juha Valkama

Seuraava vaihe kiinteistökartoituksissa

Uuraisilla aloitettiin kiinteistökartoitukset huhtikuussa 2021. Myös kiinteistöveroselvitys Uuraisten kunnan alueella aloitettiin viime vuonna. FCG Oy on tehnyt tarjouksen Uuraisten kunnalle kiinteistöveroselvityksen seuraavasta vaiheesta.

Kiinteistövero on kunnalle turvallinen, vakaa ja ennakoitavissa oleva tulonlähde, jonka merkitys on jatkuvasti kasvanut. Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Tämä puolestaan merkitsee huomattavia taloudellisia menetyksiä kuntien taloudelle. Lisäksi rekisteritietojen ongelmien vuoksi kiinteistön omistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Noin 15-20 prosentin lisäys kunnan kiinteistöverotuottoon on realistinen.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä FCG Oy:n tekemän tarjouksen Kiinteistöverotus 2.0 – maasto- ja tietotyöt hintaan 27.600 euroa (alv 0). Valtuustolle esitetään kyseisen määrärahan lisäämistä vuoden 2022 talousarvioon. Analyysin ja sen avulla kohdennettujen maastoselvitysten ja tietojen päivitystöiden kustannusten takaisinmaksuaika on kasvaneiden kiinteistövero-tuottojen myötä noin 2-4 vuotta.

Lisätietoja tekninen johtaja Janne Koskenkorva

 

Valtio-osuuksiin korotuksia

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 8.7.2022 ilmoittanut kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2022. Valtion lisätalousarvion mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien laskennallisia kustannuksia lisätään vuodelle 146.000 euroa ja verotulomenetysten korvauksin lisätään 101.000.000 euroa kuluvalle vuodelle.

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys liittyy perusopetuslain muuttamiseen. Verotulomenetysten korvauksen korottaminen johtuu matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022 ja sen arvioidusta vaikutuksesta kuntien verotuloihin.

Uuraisten kunnan osalta muutosten vaikutus on noin +145.360 euroa Valtiovarainministeriön 30.12.2021 tekemään päätökseen verrattuna. Päätöksen mukaiset muutokset huomioidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien vuoden 2022 elokuun maksuerästä lähtien.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue