Uuraisten kunnanhallitus 21.6.2021: Olennaiset päätökset

22.06.2021 | Uutisia Uuraisilta

Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen

Uuraisilla käynnistettiin rakennusrekisterien ajantasaistamishankkeen ensimmäinen maastovaihe keväällä 2021 ja se saatiin päätökseen kesäkuun alussa 2021. Ensimmäiseksi mittausalueeksi valittiin keskustaajaman tiheästi rakennettu alue, jossa työn tehokkuus saatiin mittaustyöryhmälle hyväksi ilman pitkiä siirtymiä. Ensimmäisen maastotyövaiheen tulokset osoittavat kiistattomasti, että rekisteritietojen selvityshanketta on syytä jatkaa rekisterien puutteiden korjaamiseksi koko kunnan alueelle. Kiinteistövero on kunnalle turvallinen, vakaa ja ennakoitavissa oleva tulolähde. Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Yksi syy on, että kunnan vanhan rakennusjärjestyksen mukaisesti erityyppisille rakennuksille ei ole tarvinnut hakea rakennuslupaa ja näin ollen ne ovat mahdollisesti jääneet pois rekistereistä. Tällaiset kiinteistöt eivät maksa silloin kiinteistöveroa. Samoin kiinteistöjen neliömäärätiedot voivat olla virheellisiä. Vain pinta-alaltaan pienet, enintään viiden neliön rakennukset voi jättää ilmoittamatta kiinteistöverotukseen.

Rekisteritietojen virheiden tai puutteellisuuden vuoksi kiinteistön omistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen ja kunnalla voi jäädä saamatta huomattava määrä kiinteistöveroa. Konsultin tekemän arvion mukaan koko Uuraisten kunnan alueen osalla on nähtävissä noin 15-20 % kiinteistöverolisäys kokonaismääriin. Alustavasti laskettuna tämä tarkoittaa noin 70 000–110 000 euron vuotuista lisäystä kiinteistöverotuloihin.

Kunnan vakituisessa henkilöstössä ei ole vapaana resursseja suorittamaan selvitystyön maastotyövaiheita. Työ voidaan saattaa loppuun vaiheittain käyttämällä osittain konsultteja sekä määräaikaisesti palkattavaa henkilökuntaa. Työnohjausta voidaan tehdä teknisen toimen henkilöstön avulla. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Uuraisten kunta jatkaa rekisterihankkeen ajantasaistamisprojektia maantieteellisesti koko kunnan alueelle. Tavoitteena pidetään mallia, jossa hanketta edistetään yhtäjaksoisesti vuosittain sille varattavan määrärahan turvin. Jatkovaiheiden osalta toteutusmallit ja tarvittavat määrärahat käsitellään vaiheittain ja niistä tehdään erilliset päätökset.

Kiinteistönhuoltoa lähipalveluna

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vakituisen kiinteistönhoitajan toimen perustamisen 1.11.2021 alkaen kiinteistönhoitopalvelujen tuottamiseksi Uuraisten vuokratalot Oy:lle. Perustettava toimi sidotaan UVT Oy:n kiinteistönhoitopalvelujen tuottamiseen. Palvelun laskennallinen hinta 44 500 euroa vuodessa on samaa luokkaa kuin ulkopuoliselta toimijalta ostettu.

Taustalla ovat negatiiviset kiinteistönhoitokokemukset suuremmista, valtakunnallisista yhteistyökumppaneista. Reagointiherkkyys ja asiakaspalvelu on ollut heikkoa, kohteiden ylläpitoon ei sitouduta, pitkät etäisyydet kohteiden ja toimipisteiden välillä aiheuttavat merkittäviä lisälaskuja ja tekniselle isännöitsijälle kertyy ylimääräistä työkuormaa. Toiminnassa on vallinnut tyytymättömyyden henki tilaajan ja asiakkaiden puolelta. Vastaavasti paikallisesti tuotetusta kiinteistönhoidosta kokemukset ovat olleet hyviä. Viimeksi Uuraisten kunta tuotti kiinteistönhoidon UVT Oy:lle vuosina 2012-2016.

Uuraisten kunta halukas ostamaan Osuuspankin tilan

Uuraisten Virastotalo Kiinteistöosakeyhtiö Uuraisten Virastotalon hallitus on kokouksessaan toukokuussa päättänyt esittää Uuraisten kunnalle ehdollisen päätöksen tekemistä huoneiston nro 1, eli entisen Osuuspankin kiinteistön osakkeiden ostamisesta, jos ne tulevat ulosoton tai konkurssin kautta myyntiin. Ehdotus päätettiin kuitenkin jättää pöydälle, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen.

Jatkuvien ICT hankintojen vuokraus

Uuraisten kunta on Kuntien Tiera Oy:n osakas ja näin ollen sillä on myös mahdollisuus käyttää Tieran verkkokaupan palveluja ICT-hankinnoissa. Uuraisten kunta ja Tiera-verkkokauppapalvelua toteuttava Atea ovat solmineet jatkuvien ICT hankintojen vuokraussopimuksen sekä määritelleet yhdessä asiakasrakennetta tukevan konseptin. Puitesopimukselle määritellään hankintojen limiitti eli rahoituksen yläraja ja sovitut rahoituskaudet. Limiitin summaksi määriteltiin 150 000 euroa. Annettua summaa käytetään luottopäätöksen hakutekijänä. Puitesopimuksen limiitti ei sido tai pakota kuitenkaan hankintoihin. Puitesopimuksen luottopäätös on toistaiseksi voimassa oleva.

Sote-uudistuksen loppusuora häämöttää

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta määrää, että hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.

Keski-Suomessa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta sovittiin 3.6.2021 pidetyssä kuntakokouksessa yksimielisesti. Sopimuksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Porrasmaa Jari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Leikkola Päivi, shp), Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame), Koivisto Tuija, Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni), Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa), Mensala Ville, pelastustoimi (Nurminen Pauli, pelastustoimi), Suntioinen Aija, shp (Leppä Lasse, Jyväskylä), Mäenpää Pauliina, shp (Okkeri Kaisa, Jyväskylä), Hallberg Riitta, Saarikka (Aarnio Eeva, shp), Kinnunen Juha, shp (Lundgren-Laine Heljä, shp), Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, Jyväskylä), Nykänen Jouko, Uurainen (Palonen Unto, Jämsä) ja Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi).

Valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Kati Kallimo. Puheenjohtaja toimii vastuuvalmistelijana Keski-Suomessa. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Hanna Helaste, toinen varapuheenjohtaja Tuija Koivisto ja kolmas varapuheenjohtaja Juha Kinnunen.

Asia tuotiin Uuraisten kunnanhallitukselle tiedoksi.

Fysioterapeuttia tarvitaan

Uuraisten vanhuspalveluissa vakinaisessa toimessa toimiva fysioterapeutti on irtisanoutunut 3.5.2021 lähtien. Vanhuspalvelut haki täyttölupaa fysioterapeutin toimeen, jonka kunnanhallitus yksimielisesti myönsi. Vanhustyön fysioterapeutti toimii pääsääntöisesti kotihoidon, sekä ennaltaehkäisevien toimintojen parissa. Toiminta-alueeseen kuuluu myös Kuukankodin palvelukeskuksen yksiköt. Työ sisältää asiakastyötä, sekä henkilöstön ohjausta kuntoutukseen ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa. Fysioterapeutin toimen täyttäminen on erittäin merkityksellistä, jotta kuntouttavaa toimintaa pystytään toteuttamaan ja mahdollistamaan iäkkäiden asiakkaiden osallisuus elämäänsä sekä turvata mahdollisimman pitkään omassa kodissa asuminen.

Koko kunnanhallituksen pöytäkirja löytyy täältä.

Uuraisten kunnanhallituksen jäsenet 21.6.2021 vasemmalta oikealle Pasi Lievonen, Liisa Stenman-Kässi, Olli Humalajoki, Sari Rimmi, Harri Palonen, Juha Valkama, Susanna Kettunen, Veli-Matti Arponen, Veli Hytönen

Kuvassa vasemmalta oikealle Pasi Lievonen, Liisa Stenman-Kässi, Olli Humalajoki, Sari Rimmi, Harri Palonen, Juha Valkama, Susanna Kettunen, Veli-Matti Arponen ja Veli Hytönen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue