Uuraisten kunnanhallitus 29.11.2021 keskeiset päätökset

01.12.2021 | Uutisia Uuraisilta

Kolmannen kvartaalin jälkeen näyttää hyvältä

Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta syyskuun loppuun 2021. Osavuosikatsauksien raportointiaikataulun mukaisesti raportoidaan vuonna 2021 maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen. Tasaisen kehityksen mukaisesti toteuman pitäisi olla syyskuun lopussa 75 %.

Vuoden 2021 syyskuun lopun talouskehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutuneet suunniteltua paremmin. Verotulot ovat kehittyneet selvästi talousarviota paremmin ja toteuma on 78,2 %. Kunnallisveron tuotossa on 6,0 %:n kasvu, yhteisöverossa ja kiinteistöverossa kasvu on vielä huomattavasti suurempaa.

Valtio tukee kuntia vuonna 2021 yhteisöveron jako-osuuden korotuksella. Valtionosuuksia on kertynyt hieman arvioitua vähemmän eli 74,45 %. Toimintakulut ovat toteutuneet selvästi talousarviota pienempinä toteuman ollessa 70,13 %. Henkilöstökulut ovat pysyneet kurissa (72,05 %), lomarahojen kirjaamisesta huolimatta. Myös palvelujen ostoissa on huomattava alitus verrattuna talousarvioon toteuman ollessa 67,35 %. Toimintatuotot ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti kokonaisuutena, mutta maksutuottojen kertymisessä on ollut edelleen viivettä.

Kokonaisuutena toimintatuottojen toteuma on 74,14 %. Kunnan talous on syyskuun lopussa noin 1 743 353 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan jaksotetut suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutos. Investointimenot ovat olleet 1 486 000 euroa ja investointitulot 160 000 euroa. Ne liittyvät lähinnä Kiinteistö Oy Oikarinmäen ostoon tontteineen ja liittymineen sekä urheilukentän rakennuttamiseen. Syyskuun lopun tilanteen perusteella näyttää siltä, että kunnan talous kehittyy talousarviossa arvioitua paremmin.

Akonniemen kaava etenee

Akonniemen alueen asemakaavoituksen valmisteluvaihe ll on edennyt ja kunnanhallitus päätti hyväksyä valmisteluvaiheen palautteisiin laaditut vastineet ja niiden perusteella kaavaluonnokseen tehdyt korjaukset ja täydennykset, sekä asettaa asemakaavan ll valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä -asetuksen 30 §:n säännösten mukaisesti nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Akonniemen alueen asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa järvimaisemaan tukeutuva, luonnonläheinen pientaloalue, joka on helposti saavutettavissa.

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnalla myyntineuvottelut käynnissä

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta neuvottelee vesihuoltoverkostonsa liiketoimintakaupoista toisen vesihuoltolaitoksen kanssa ja pyysi Uuraisten kunnan lausuntoa kunnan myöntämiin avustuksiin siitä, miten ne tulisi huomioida mahdollisessa myyntitilanteessa.

Uuraisten kunta on myöntänyt Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnalle avustuksia v. 2007, 2008, 2013, 2014 ja 2015. Uuraisten kunta on aikaisempina vuosina tukenut vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista valtuuston 15.12.2008 § 61 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Rakentamisavustuspäätöksessä kunta on myöntänyt vesiosuuskunnille avustusta talousveden hankintaan ja johtamiseen sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn enintään 20 % hyväksyttävistä kustannusarvion mukaisista suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Jokaisesta hakemuksesta on päätetty erikseen kunnanhallituksessa, ja avustusta on tullut hakea kunnalta ennen rakennustöiden aloittamista.

Uuraisten kunnan myöntämien avustusten osalta todetaan samoin kuin Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan Keski-Suomen ELY-keskuksen antamassa lausunnossa, että avustussumma on käytetty aikanaan asianmukaisesti osuuskunnan verkoston rakentamiseen ja kun verkosto myydään vesihuoltolaitokselle, avustukseen myönnetyn verkoston käyttötarkoitus pysyy samana. Uuraisten kunnalla ei ole vaatimuksia tai huomautettavaa aiemmin myönnettyjen avustusten osalta kaupantekotilanteessa. Avustus on myönnetty vesihuollon toteuttamiseksi alueella. Kunta on yhteneväinen ELY-keskuksen kanssa myös näkemyksessä, että avustukset olisi huomioitava myyntihinnassa niin, että ylihintaa ei ostajalta niiltä osin pyydetä. Periaatteellisesti pidetään vääränä menettelynä sitä, että myyjäosapuoli osoittaisi rakennuskulujen tulleen heidän maksettavakseen täysimääräisenä.

Opetustoimen merkitys korostuu

Kuntien tehtävät vähenevät merkittävästi vuoden 2021 alusta, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Tämä merkitsee huomattavaa tulojen ja menojen vähenemistä myös Uuraisten kunnassa ja kunnan toimintoja tulee sopeuttaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kunnan ylivoimaisesti merkittävämmäksi hallintokunnaksi muodostuu sivistystoimi, jonka toiminta ja talous tulee vaikuttamaan keskeisesti koko kunnan elinvoimaan. Kunnan asukasluku on ollut kasvussa yli kolmenkymmenen vuoden ajan viime vuosia lukuun ottamatta. Viime vuosien kehitys ennusteiden mukaan on jatkumassa. Tämä suunta on saatava muutettua kunnan toimenpiteillä. Aleneva väestökehitys tulisi merkitsemään lapsimäärän laskua ja siten oppilasmäärän laskua. Yläkoulun osalta oppilasmäärä kasvaa vielä lähivuosien ajan, mutta alakoulujen oppilasmäärä on kääntynyt laskuun. Ikäryhmän koko alakouluilla vaihtelee tällä hetkellä 55:n ja 76:n välillä. Lukuvuonna 2024-2025 vaihteluväli on 33:n ja 74 välillä. Vuodesta 2021 vuoteen 2027 mennessä kokonaisoppilasmäärä vähenee ennusteen mukaan 592:a 492:een oppilaaseen. Laskeva oppilasmäärä tulee nostamaan oppilaskohtaisia kustannuksia, mikäli sopeutustoimiin ei ryhdytä, tai vaihtoehtoisesti pitää voida lisätä perusopetuksen rahoitusta. Rahoituksen lisäämismahdollisuus ei ole valitettavasti kovinkaan realistinen vaihtoehto kunnan taloudellisen liikkumavaran pienentyessä.

Sivistyslautakunta on päättänyt perustaa kouluverkkotyöryhmän ja nimetä edustajikseen kolme jäsentä: Jari Muhosen, Viktoria Rädyn ja Joni Leppäsen. Viranhaltijoista työryhmään valitaan peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, varhaiskasvatusjohtaja Sanna Satosaari, Hirvasen koulun rehtori Pekka Uljas, kunnanjohtaja Juha Valkama ja tekninen johtaja Janne Koskenkorva. Kunnanhallitus nimesi perusopetuksen kehittämistyöryhmään Antti-Pekka Kotilaisen, Olli Humalajoen, Liisa Stenman-Kässin ja Eerika Koskinen-Koiviston.

Uuraisten kouluverkko koostuu neljästä koulusta. Koulukeskuksen koulu on yhtenäiskoulu (319 oppilasta), jossa on luokkia esiopetuksesta yläkouluun, Hirvasen koulu (158 oppilasta) on pääosin kaksisarjainen alakoulu, Höytiän koulu (58 oppilasta) sisältää luokat 1-4. Kyynämöisten koulu (57 oppilasta) on yhdysluokkakoulu sisältäen luokat 1-6. Esiopetusryhmät ovat Koulukeskuksella ja Hirvasella koulujen yhteydessä. Höytiän esiopetusryhmä toimii Oikarissa ja Kyynämöisten ryhmä on yhdistetty Koulukeskuksen ryhmään. Esiopetus on mahdollisesti muuttumassa muutamien vuosien kuluessa kaksivuotiseksi ja tämä on myös huomioitava suunnittelutyössä. Luokkakoko on laskemassa alimmillaan viideksi oppilaaksi yksittäisellä luokalla. Optimaalinen luokkakoko on n. 20 oppilasta, kun huomioidaan, että luokilla saattaa olla myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Mikäli tavoitteeksi otettaisiin 20 oppilaan luokkakoko, niin pystyttäisiin kolmen koulun; Höytiä, Kyynämöinen ja Koulukeskus oppilasryhmät yhdistämään kahdeksi ryhmäksi. Esiopetus näillä lähikoulualueilla olisi mahdollista toteuttaa nykyisen kahden ryhmän sijasta osana vuosista yhdessä ryhmässä.

Lähikoulualueet ovat varsin laajoja. Hirvasen lähikoulualue muodostaa selvän oman maantieteellisen kokonaisuuden, ja oppilaat tulevat kouluun suurelta osin koulun läheltä. Kuitenkin myös Hirvasen koulun lähikoulualuetta on mahdollista tarkastella osana lähikoulualuetarkastelua. Muiden koulujen oppilaat sen sijaan ovat valtaosin kuljetusoppilaita. Varsinkin Höytiän ja Kyynämöisten oppilaat tulevat lähes kokonaisuudessaan oppilaskuljetusten kautta muualta kuin oman kyläkunnan alueelta.

Ei vuokraa vuokratalojen tonteista

Uuraisten kunta omistaa Uuraisten Vuokratalot Oy:n osakkeet kokonaisuudessaan. Vuokrattavien rivitalojen tonteista ei ole peritty vuokraa aiempina vuosina vakiintuneeksi muodostuneen käytännön mukaisesti. Perusteena ei ole ollut Uuraisten Vuokratalot Oy:n tervehdyttämisohjelma vuodelta 2014, koska sen mukaan omistaja tai kunta ei saa periä omille varoille korkoa vuosina 2014 -2039. Omilla varoilla tarkoitetaan kaikkia omia varoja: osakepääomaa, rakennusrahastoa, ns. tertiäärilainaa sekä mahdollisia avustuksia.

Kunnanhallitus päätti, että nykyisessä tilanteessa vuokratonteista ei peritä vuokraa myöskään vuonna 2022.

Määrärahamuutoksia talousarvioon 2021

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavia talousarviomuutoksia vuodelle 2021:

Yleishallinto

– valokuituverkot/takaussaatavien menolisäys 145 800 euroa
– valokuituverkot/pakollinen varaus 626 000 euroa

Sivistystoimi

– varhaiskasvatus/menojen lisäys 34 000 euroa

Sosiaalitoimi

– terveydenhuolto/KSSHP:n vuoden 2021 alijäämien kattaminen/ asiakaspalvelujen osto/pakollinen varaus 275 000 euroa

Investointiosa

– Kiinteistö Oy Oikarinmäen kiinteistön ostaminen/menojen lisäys 763.000 euroa
– keskusurheilukentän saneeraus/menojen vähennys 75 000 euroa ja tuloarvion vähennys 32 000 euroa
– bussiterminaalin muutostyöt/menojen vähennys 40 000 euroa
– As Oy Uuraisten Ykkösrivin/Jokilaivan muutostyöt/menojen vähennys 40.000 euroa

Edellä mainitut muutokset käyttötalouteen heikentävät Uuraisten kunnan vuoden 2021 talousarvion vuosikatetta 1 080 800 euroa ja tilikauden tulos on 1 042 610 alijäämäinen.

Liito-oravan metsä jätetään hakkaamatta

Uuraisten kunta on pyytänyt kaksi tarjouspyyntöä, harvennuspainotteinen ja avohakkuuleimikko. Tarjoukset on pyydetty tiloilta Pienimäki ja Karhukangas. Määräaikaan mennessä 24.11.2021 tarjouksen jättivät seuraavat: Keitele Forest, UPM, MHY-korjuupalvelu, Metsägroup.

Metsätyöryhmä esittää Pienimäen tarjouksen hyväksymistä UPM metsälle kokonaishintaan 94 142,90 euroa ja Karhukankaan tarjouksen hyväksymistä MHY-korjuupalvelulle kokonaishintaan 72 088,00 euroa. Pienimäen tilan yksi uudistushakkuukuvio jätetään pois hakkuusta ja metsänmyynnistä liito-oravan havaintopaikan vuoksi.

Rakennusvalvontayhteistyö Saarijärven kanssa jatkuu

Rakennusvalvonnan yhteistyö Uuraisten kunnan ja Saarijärven kaupungin kesken on todettu hyvin toimivaksi vuoden 2021 aikana. Rakennustarkastajan työkuorma 2pv/vko on voitu todeta oikeaksi viranomaistehtävien hoitamisen osalta, ilman rakennusvalvonnan muita täydentäviä työtehtäviä. Sähköinen lupapalvelu on mahdollistanut rakennustarkastajan tehokkaan työnteon myös etänä, Uuraisten kunnassa miltei 100 % lupahakemuksista tehdään sähköistä palvelua käyttäen.

Vuoden 2021 yhteistyösopimuksessa rakennusvalvonnan lupavalmistelijan avustavat työtehtävät on sovittu tuotettavaksi Uuraisten kunnan puolesta. Kyseiset työtehtävät teki 3.10.2021 saakka palveluinsinööri, mutta tapahtuneen irtisanoutumisen takia kyseiset palvelut hankittiin teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä loppuvuodeksi Saarijärven kaupungilta. Loka- ja marraskuun aikana lupavalmistelijan työtehtävien hoitaminen ja yhteistyökäytännöt on päästy muodostamaan toimiviksi.

Kunnanhallitus esittää Uuraisten kunnanvaltuustolle, että Uuraisten kunta ostaa rakennustarkastajan viranomaistehtävät ja lupavalmistelijan työtehtävät ensi vuonnakin Saarijärven kaupungilta erillisen sopimuksen mukaisesti. Sopimuksella sovitaan kuntalain viranomaistehtävän hoitamisesta siten, että Uuraisten kunta antaa sopimuksessa määritetyt rakennusvalvonnan tehtävät Saarijärven kaupungin viranhaltijan virkavastuulla hoidettavaksi.

Uusi perhepäivähoitaja

Varhaiskasvatuspalveluihin myönnetään täyttölupaa 18.12.2021 alkaen henkilöstösuunnitelman mukaiseen perhepäivähoitajan tehtävään, joka vapautui vakituisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tehtävää hoitaa tällä hetkellä määräaikaisella työsopimuksella palkattu kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoito on varhaiskasvatuksen muodoista se, joka on vähitellen hiipunut ja suurin syy tähän on ollut perhepäivähoitajien eläköityminen tai siirtyminen muihin tehtäviin. Se on kuitenkin palvelumuoto, jonka toivotaan säilyvän varhaiskasvatuksen palveluvalikoimassa ja on etenkin kaikista pienimpien varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten näkökulmasta tärkeä.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue