Uuraisten kunnanvaltuuston 12.9.2022 pidetyn kokouksen keskeiset päätökset

16.09.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuden kaupan rakentaminen alkaa pian

Uuraisten kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheessa saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet sekä kaava-aineistoon tehdyt tarkennukset ja hyväksyä koko Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla.

Eteläiselle suunnittelualueelle osoitetaan asemakaavassa uusi, Kuukantien ja maantien yhdistävä katualue, joka kaavassa nimetään Keskisenraitiksi. Kadun sisämutkaan osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolla on 1800 kem²:n rakennusoikeus. Korttelialueen eteläpuolitse osoitetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten varattu katualue. Pohjoisnurkkaan jää urheilu- ja virkistyspalvelualuetta.

Uuraisten kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 hyväksynyt Osuuskauppa Keskimaan yhteistyökumppanikseen elinvoimahankkeeseen, jossa kumppanuuskaavoituksella muodostetaan uuden vähittäistavarakaupan yksikön rakennuspaikka Saarijärventien ja Kuukantien väliselle maa- ja metsätalousalueelle. Osuuskauppa Keskimaan kanssa on solmittu kaavoituksen käynnistämistä ja alueen kehittämistä koskeva yhteistyösopimus 17.6.2021. Käynnistämissopimuksen mukaisesti asemakaavamuutoksen tavoitteeksi määriteltiin mahdollistaa noin 800-900 kem2:n suuruisen päivittäistavarakaupan ja polttoaineiden kylmäaseman toteuttaminen alueelle. Uuden myymälärakennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023.

Asemakaavamuutoksessa pohjoiselle suunnittelualueelle osoitetaan urheilukenttää palveleva yleinen paikoitusalue ja Haukimäentien katualue poistuu. Rakennettu ajoreitti osoitetaan kaavassa huoltoajolle sallittuna ajoyhteytenä, joka palvelee jatkossa kunnan lämpökeskusaluetta. Kisatietä laajennetaan kaavassa hieman länteen ja sen itäpuolelle osoitetaan kaksi erillispientalotonttia jo lohkottujen tilojen mukaisesti.

Yksityisteille avustusta

Yksityistiekunnilta tulee kuntaan avustushakemuksia harvakseltaan, vaikka yksityisteillä on suuri merkitys tasaisesti asutetussa Uuraisten kunnassa. Maanantain kokouksessa oli poikkeuksellisesti käsittelyssä kaksi avustushakemusta, sekä kiinteän perusparannusavustusten jakoperusteet.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2022 enintään 10 857,70 euron lisämäärärahan Linna-Sauna-ahon tiekunnan perusparannushankkeen avustamiseksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2022 enintään 3425,20 euron lisämäärärahan Mattila-Pölykankaan tiekunnan perusparannushankkeen avustamiseksi. Valtuutettu Harri Palonen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä pöytäkirjan tarkastukseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuosittaisen 20 000 euron määrärahan lisäämisen teknisen lautakunnan talousarvioon yksityisteiden perusparannusavustuksiin jaettavaksi.

Valtuusto hyväksyi myös yksityisteiden perusparannusavustusten päivitetyt myöntämisperusteet, jotka otetaan käyttöön vuoden 2023 haussa.

Avustuksen suuruus määräytyy seuraavasti:

· Jos yksityinen tie on saanut perusparannukseen valtion avustusta vähintään 75 % kustannuksista, kunta ei avusta kyseistä perusparannushanketta.

· Julkisten avustusten yhteenlaskettu enimmäismäärä on yhteensä 75 %.

· Valtion tukemia hankkeita avustetaan 50 % tiekunnan omavastuuosuudesta.

· Avustuksia voidaan myöntää yhteensä vain varatun avustusmäärärahan (20 000 €) verran.

· Perusparannusavustus päätetään hakijan esittämän kustannusarvion- ja suunnitelman perusteella. Jos hankkeen kustannukset ylittävät kustannusarvion, avustussumma ei kasva yli päätetyn avustuksen. Kustannusarvion alittuessa, avustus pienenee vastaamaan 50 %:ia tiekunnan omavastuukustannuksista.

Esitettyjä perusparannusavustuksien myöntämisperusteita sovelletaan myös silloin, jos Uuraisten kunta alkaa tukemaan muilla rahoitusratkaisuilla yksityisteiden perusparannushankkeita.

Valtuutettu Veli Hytönen (vas) esitti lisäksi lisättäväksi seuraavaa: Kunta voi kunnanhallituksen päätöksellä myöntää lainaa sellaisille tiehankkeille, jotka ovat saaneet valtion yksityistiehankkeen avustuspäätöksen. Janne Kari kannatti Veli Hytösen esitystä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Kiinteistökartoitukset jatkuvat

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvioon lisämäärärahan 27.600 € (ALV 0), joka käytetään Kiinteistöverotus 2.0 – maasto- ja tietotyöt toteutukseen. Kartoituksen suorittaa FCG Oy.

Toivola kiinnostaa

Kunnanvaltuustolle hyväksyi 250 000 euron määrärahan maanhankintaan. Määrärahan käyttökohdetta ei nimetty. Kunnanhallitus on 5.9.2022 tehnyt 160 000 euron ostotarjouksen 31,3 hehtaarin määräalasta Toivola-tilasta lähellä Uuraisten keskustaa. Tarjouskilpailussa tilasta on tarjottu huomattavasti suurempi summa kuin Uuraisten kunta on tarjonnut. Kunnalla on mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta.

Kunnan tavoitteena on hankkia maata, jonne voi toteuttaa uusia asuinrakentamisen tonttialueita. Tämä toteuttaa kunnan visiota, joka on olla kestävällä kasvu-uralla.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue