Ilmastosuunnitelma-hanke

Ilmastosuunnitelma-hankkeen logo

Läntisen Keski-Suomen seudullinen ilmastosuunnitelma -hanke

Läntisen Keski-Suomen neljän kunnan yhteinen hanke ilmastosuunnitelmien laatimiseksi starttasi marraskuussa 2023. Uuraisten, Multian, Petäjäveden kunnille ja Keuruun kaupungille tullaan hankkeen aikana laatimaan kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat. Ympäristöministeriön 100 % rahoittama hanke kestää kesäkuun loppuun 2025 ja hankkeen vastuukuntana toimii Uuraisten kunta. Kuntien yhteinen hanke antaa mahdollisuuden hyödyntää suunnitelman toteutuksessa yhtä valmistelutapaa jokaisen kunnan erityispiirteet huomioiden.Ilmastosuunnitelma on tiekartta, jolla ohjataan kunnan toimintaa kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta ja tulisi olla linjassa kansallisiin ja maakunnallisiin tavoitteisiin. Valtuustokausittain päivitettävästä ilmastosuunnitelmasta tiedotetaan aktiivisesti kuntalaisille. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kuntaorganisaation toimialat, kuntalaiset, yrittäjät, koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja järjestöt.

Haluatko vaikuttaa kuntasi ilmastotyöhön?

Nyt alueen vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla mahdollisuus kertoa millaisiin asioihin he haluaisivat kunnan panostavan ilmastotyössään. Kyselyssä kartoitetaan myös asukkaiden kiinnostusta oman elämäntavan kestävyyden tarkasteluun ja arkisiin ekotekoihin. Kysely on osa Uuraisten, Multian ja Petäjäveden kuntien sekä Keuruun kaupungin yhteistä ympäristöministeriön rahoittamaan ilmastosuunnitelmahanketta. Vastaa kyselyyn » https://link.webropol.com/s/ilmastokysely2024

Ilmastokyselyn vastaukset

Läntisen Keski-Suomen kuntien asukkaat odottavat ilmastokyselyn perusteella käytännön ilmastotoimia, ekotekojen mahdollistamista ja niistä viestimisestä. Keuruun, Petäjäveden ja Uuraisten 4H kerholaisten toimesta kyselyä tehtiin paikallisissa marketeissa sekä verkkokyselynä. Vastauksia kertyi kaikkiaan 454 kpl ja kyselyä avattiin yli tuhat kertaa. Ilmastokyselyllä alueen kunnat saivat arvokasta tietoa pääasiassa asukkailta, joita oli vastaajista 85 % sekä mökkiläisiltä ja alueella työskenteleviltä, millaista ilmastotyötä kunnissa toivotaan tehtävän. Lisäksi kysyttiin kuntalaisten omia arjen ekotekoja sekä kiinnostusta oman elämäntavan kestävyyden tarkasteluun.

Kyselyn tuloksista

Ilmastotyö koetaan tärkeäksi myös maaseutumaisissa kunnissa ja kaupungeissa.

  • Kunnilta odotetaan käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä konkreettisia toimenpiteitä kuten uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen, kiertotalouden ja jätehuollon kehittämiseen.
  • 2/3 vastaajista piti joukkoliikenteen ja kestävän ruokatalouden kehittämistä sekä hiilinielujen lisäämistä tärkeänä tai melko tärkeänä.
  • Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen koki tärkeäksi tai melko tärkeäksi 80 % vastaajista. Yli puolet vastaajista oli jonkin verran tai paljon huolissaan sään ääriolosuhteiden vaihteluista
  • Asukkaat ovat aktiivisesti tehneet kodeissaan energiaremontteja ja pienempiä energiansäästötoimia, mutta tukea ja neuvontaa kaivataan edelleen.
  • Suurin osa vastaajista käytti omaa autoa liikkumiseen, johtuen pitkistä etäisyyksistä ja julkisen liikenteen puutteesta tai aikataulujen sopimattomuudesta. Asukkaat suhtautuvat pääasiassa myönteisesti kestävän liikkumisen muotoihin kuten pyöräilyyn ja kimppakyyteihin.
  • Vastaajat toivoivat taajamien välisen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien kehittämistä. Lisätietoa kaivataan autojen ekologisista käyttövoimista.

Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään Uuraisten, Multia ja Petäjäveden kuntien sekä Keuruun kaupungille laadittavien ilmastosuunnitelmien valmistelussa.

Lisätietoja:

Jouni Järvinen

Ilmastokoordinaattori

p. 040 185 3880

jouni.jarvinen@uurainen.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue