Uuraisten kunnanhallituksen kokouksen 10.10.2022 keskeiset päätökset

13.10.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunta haluaa ostaa Toivolan

Uuraisten kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää 31,3 hehtaarin määräalan Toivola -tilasta ostamisesta 215 000 euron kauppahinnalla.

Kunnanhallitus teki jo 5.9.2022 160 000 euron ostotarjouksen Toivola-tilasta. Tarjouskilpailussa tilasta oli kuitenkin tarjottu suurempi summa kuin Uuraisten kunta on tarjonnut. Näin ollen kunnanhallitus haki valtuustolta määrärahaa maanhankintaan ja saikin 250 000 euron määrärahan maanhankintaan.

Tarjousten jättämisen jälkeen määräalan myyjän kanssa on neuvoteltu sen myymisestä suoraan kunnalle.

Sijaintinsa vuoksi kyseinen maa-alue on omiaan tukemaan Uuraisten kunnan yhdyskuntarakentamista sekä virkistystarkoituksia.

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta aloittaa toimintansa

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kuntien välisen ympäristöterveydenhuollon uuden yhteistoimintasopimuksen ja että tehty päätös pannaan täytäntöön välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Voimassa oleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan 1.1.2021. Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen, Joutsan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat sekä Äänekosken kaupunki muodostavat sopimuksen mukaisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon toimielimenä toimii Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta. Voimassa oleva yhteistoimintasopimus edellyttää, että sopimuksen kustannusten jakoperusteet tarkistetaan vuoden 2022 aikana.

Sopimuksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kustannukset erotellaan pois yhteistoiminta-alueen kokonaiskuluista ennen vuosien 2021-2022 laskutusta ja Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki ovat sopineet erillisellä sopimuksella kustannusten korvaamisesta vuosina 2021-2022.

Kustannusten jakoperusteiden tarkistamisten osalta on sopijaosapuolten kesken pidetty kaksi neuvottelua huhti- ja toukokuussa 2022. Neuvotteluiden perusteella esitetään, että Äänekosken kaupunki tulee mukaan samoihin kustannustenjakoperusteisiin muiden sopijaosapuolten kanssa.

Toimielimen nimi muutetaan Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnaksi (entinen Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta).

Paanalan omaisuus ei tullut Uuraisten kunnalle

Kunnanhallitus haki alkuvuodesta Valtiokonttorilta 7.4.2021 kuolleen Erkki Juhani Paanalan kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Uuraisten kunnalle. Haettavan omaisuuden käyttötarkoitukseksi suunniteltiin nuorisokulttuurin tukemista ja kehittämistä Uuraisten kunnassa.

Paanalalta ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

Valtiokonttori on tehnyt päätöksen em. asiassa 28.9.2022. Päätöksen mukaan kuolinpesän testamenttaamaton omaisuus luovutetaan hakemuksen mukaan toiselle perintöä hakeneelle taholle. Koska kuolinpesään ei enää edellisen luovutuksen jälkeen jää luovutettavaa omaisuutta, Uuraisten kunnan hakemus hylätään.

Helmen lomavelat kuitattiin

Kunnanhallitus päätti, että Uuraisten kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry:ltä ei peritä 3 439,37 euron lomapalkkavelasta koostuvaa summaa vaan se kirjataan päiväkoti Oikarin Helmen muihin menoihin.

Velka syntyi, kun päiväkotitoiminta siirtyi Uuraisten kunnalle liikkeenluovutuksena 1.8.2022 alkaen. Sopimuksen taloudelliset vaikutukset sovittiin niin, että kunta korvaa irtaimistosta yms. 7 000 euroa. Yhdistyksen vastuulle sovittiin vanhoina työntekijöinä siirtyvän henkilökunnan palkoista, lomapalkoista ja lomarahoista vastaaminen liikkeenluovutukseen saakka. Liikkeenluovutushetkellä siirtyvän kuuden työntekijän lomiin liittyvät kulut ovat 10 439,37 euroa. Kun niistä kuitataan em. 7 000 euroa, kunnalla on oikeus sopimuksen perusteella laskuttaa yhdistykseltä 3 439,37 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä yhdistyksellä on kattamatonta alijäämää, minkä vuoksi toiminnan lopettamiseen päädyttiin. Yhdistys esitti, että kunta pidättäytyisi perimästä lomapalkkavelasta koostuvaa summaa.

Puitesopimus hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon Keski-Suomen liiton talousarviosta 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 2023-2025, mutta kaipaisi lisää konkreettista tietoa.

-Kunnanhallitus pitää myönteisenä asiana sitä, että talousarviossa 2023 jäsenkuntien maksuosuudet eivät nouse. Myös talouden tasapainottaminen taloussuunnitelmakauden 2023-2025 aikana on myönteinen kehityssuunta. Keski-Suomen strategian 2020-2050 maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2021 lopulla. Strategisena tavoitteena on mm. saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Nollapäästöjen saavuttamiseksi kaikki päästöt on siis kyettävä ottamaan talteen. Miten tämä strateginen tavoite käytännössä toteutetaan? Liitto on jakanut tietoa vihreistä rahoituslähteistä ja ylipäätään lisännyt tietoisuutta. Tämän lisäksi tarvitsemme kuitenkin kunnassa konkreettista apua paikalliseen hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakuun, Uuraisten kunnanhallitus toivoo.

Kunnanhallitus hyväksyi myös puitesopimuksen Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

Kotouttamisohjelma hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi Uuraisten kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2022-2025 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelman ovat valmistelleet peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen ja työnsuunnittelija Ari Pekka Pasanen.

Ohjelmassa käydään kattavasti läpi kunnan palvelut maahanmuuttajan näkökulmasta. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnalla on yleinen ja yhteensovittamisen vastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunnan on huolehdittava, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja sekä kotoutumisasioiden osaamista.

Moottoritien jatkaminen vaatii kaavan kumoamisen

Kunnanhallitus päätti asettaa Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen osittaisen kumoamisen Hirvaskylän alueella luonnosaineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen valtatielle 4 välille Vehniä-Kuorejoki. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 16 kilometriä. Yleissuunnitelmassa tutkitaan valtatien 4 parantamista moottoritieksi nykyisessä maastokäytävässä, pääosin nykyisellä paikallaan.

Valtatie 4:n yleissuunnitelmassa ratkaistavat rinnakkaistien linjaukset eivät ole kaikilta osin oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisia. Näin ollen Uuraisten kunnan on tarpeen käynnistää yleiskaavan osittainen kumoaminen Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen alueella. Uuraisten kunta ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat neuvotelleet asiasta tammi-helmikuussa 2022. Kaavan kumoaminen on asiakirjoiltaan ja prosessina samanlainen kuin kaavamuutos tai uuden kaavan laatiminen.

Kunnanhallituksen pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue