Sosiaalitoimen palvelujen sähköinen hakeminen

Hakemus palveluihin (kotipalvelu, perhetyö)

Voit hakea sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita Keski-Suomen hyvinvointialueelta sähköisesti.

Lapsiperheen kotipalvelu on kotiin annettavaa arjen apua Uuraisten lapsiperheille. Kotipalvelun tarkoituksena on tukea vanhemmuutta ja auttaa vanhempia lasten hoidon ja kasvatuksen turvaamiseksi. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on pääasiallisesti maksullista. Palvelupäätöksen tekemisen yhteydessä arvioidaan perheen taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa palvelumaksun määräytymiseen. Joissain tapauksissa lapsiperheiden kotipalvelu voidaan myöntää varhaisen tuen ennaltaehkäisevänä palveluna maksuttomana. Mikäli lapsiperheen kotipalvelua haetaan tilapäiseen lastenhoitoon, palvelu on maksullista.

Kotipalvelun hakemisen yhteydessä tulee toimittaa liitteenä perheen tuloista selvitys.

Huoli itsestä tai muista

Sinulla on oikeus olla yhteydessä sosiaalitoimeen itsestäsi tai toisesta henkilöstä mikäli sinulla herää huoli lapsen, aikuisen tai ikäihmisen tilanteesta. Yksityisenä henkilönä sinulla on oikeus tehdä myös lastensuojeluilmoitus nimettömänä. Mikäli haluat pysyä nimettömänä, jätäthän tiedon tästä hakemuksen viestikenttään. Voit tehdä ilmoituksen tällä sähköisellä lomakkeella.

Lastensuojeluilmoitus

Jos sinulla herää huoli lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeesta, kehitystä vaarantavista olosuhteista tai lapsen omasta käyttäytymisestä, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen.

Syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen voivat olla:

  • puutteet lapsen perushoidossa ja huolenpidossa
  • lasta vahingoittava kasvatustyyli (henkinen ja fyysinen väkivalta)
  • vanhempien päihdekäyttö tai psyykkinen vointi
  • lapsen/nuoren itseään vahingoittava käyttäytyminen

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, tai ottamalla virka-aikana yhteyttä sosiaalitoimeen työntekijöihin. Kaikissa lastensuojelullista huolta aiheuttavissa kysymyksissäsi voit myös ottaa työntekijään yhteyttä ja kysyä neuvoa.

  • johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 523 4134
  • sosiaaliohjaaja, p. 040 352 6204

Ilmoitusvelvollisuus

Lastensuojelulain 25§:n mukaan ilmoitusvelvollisen (viranomaistaho, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä terveydenhuolto)) on tehtävä lastensuojeluilmoitus tai otettava yhteys sosiaalitoimen työntekijään viipymättä tuen tarpeen arvioimiseksi. Lisäksi ilmoitusvelvollisen on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun epäilee lapsen joutuneen joko henkisesti tai fyysisesti kaltoinkohdelluksi tai joutuneen seksuaalirikoksen kohteeksi.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvoimiseksi (LsL 25a)

Ilmoitusvelvolliset voivat tehdä huoli-ilmoituksen myös yhteydenottona lastensuojeluun, tai muuna yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi. Tällainen pyyntö voidaan tehdä vain yhteistyössä lapsen tai hänen vanhempiensa kanssa. Ilmoitusvelvollinen arvioi sen, toteutetaanko yhteydenotto sosiaalitoimeen lastensuojeluilmoituksena vai yhteydenottopyyntönä.

Yhteydenottopyynnössä tulee selvitä syyt sekä kerrottava tapahtumat, joiden perusteella pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi on päätetty tehdä. Mikäli ilmoitusvelvollinen tekee yhteydenoton lapsen kanssa, hänen tulee kertoa ilmoituksen tekemisestä lapsen vanhemmille. Yhteydenotto tulee tehdä yhteistyössä viivytyksettä, eikä asiakkaan suostumuksen hankkiminen tai tavoittamattomuus saa viivästyttää ilmoituksen tekemistä. Muussa tapauksessa, tai kiireellistä arviointia vaativissa tilanteissa ilmoitusvelvollisen täytyy tehdä LsL 25§: n mukainen lastensuojeluilmoitus.

Täydentävä / Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Hakiessasi täydentävää tai harkinnanvaraista toimeentulotukea, sinulla tulee olla akuutteja kriisitilanteita lukuun ottamatta Kelasta voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös tai haku vireillä.

(Esim. Jos haet helmikuussa harkinnanvaraista toimeentulotukea, sinulla tulee olla haettuna tätä ennen Kelan perustoimeentulotuesta päätös)

Halutessasi voit hakea täydentävää ja harkinnanvaraista toimeentulotukea samalla kuin haet Kelan perustoimeentulotukea. Tässä tapauksessa sinun tulee kirjoittaa perustoimeentulotukihakemukseen tästä pyyntö, jolloin Kela siirtää hakemuksen täydentävän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen osalta kunnan sosiaalitoimeen.

Täydentävää ja harkinnanvaraista toimeentulotukea voit hakea sähköisellä lomakkeella tai varaamalla ajan sosiaaliohjaajan tapaamiseen, p. 040 352 6204.

Täydentävän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • 1 kk tiliotteet
  • selvitys ja tositteet (esim. lasku) menoista, johon täydentävää tai harkinnanvaraista tukea haetaan
  • työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistus
  • selvitys muista mahdollisista tuloista (esim. eläkkeet)

Hakemus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita voi hakea ympäri vuoden. Palveluhakemuksen liitteeksi tarvitaan aina henkilön hoidosta vastaavien asiantuntijoiden; lääkärin, erikoissairaanhoidon, fysio-/toimintaterapeuttien lausunnot- tai todistukset.

Näissä tulee kuvata henkilön vamma tai pitkäaikainen sairaus, sekä miten se vaikuttaa henkilön arjessa selviytymiseen. Asiantuntijalausunnoissa tulee ilmetä myös mahdollinen haitta-aste määritelmä tai prosentti.

Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin kuuluu muun muassa kuljetuspalvelut, henkilökohtainen avustaja, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen.

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden kohdalla ei arvioida hakijan varallisuutta, jonka vuoksi hakemuksen liitteenä ei tarvitse toimittaa tuloselvitystä.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä
040 523 4134

Sosiaaliohjaaja
040 352 6204

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue