Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on avohuollon tukitoimi (Lsl 36 §), joka voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja perhetyö perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Sen avulla myös tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan perheen voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutusa sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa.

Perhetyötä voidaan myöntää perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi ja joka on lastensuojelun asiakas. Jokaisen perheen tilanne ja tuen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Perhetyötä voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa:

 • perheen äkillinen elämäntilanteen muutos
 • perheen toimintakyvyn heikentyminen
 • tarvitaan tukea ja opastusta lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • tarvitaan tukea arkirutiinien hallinnassa / kodin hoidossa

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista.  Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 1301/2014 (19§) mukaista toimintaa.  Palvelu on kotiin annettavaa arjen apuna kaikille uuraslaisille lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada silloin kun perheen toimintakyky on alentunut sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tällaisia syitä on esimerkiksi:

 • vaikea raskaus, synnytys tai sairastuminen
 • sairas tai vammainen lapsi
 • kaksoset tai kolmoset perheessä
 • uupumus
 • erotilanne perheessä
 • perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema
 • toisen vanhemman vankeustuomio

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu tai luennolla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • ”naapurikin saa kotipalvelua”
 • parisuhteen hoito

Miten palvelua toteutetaan ja mitä palvelu maksaa?

Palvelua toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynneillä, arkisin klo 7.00–18.00. Perheen kanssa tehdään työskentelystä suunnitelma, jossa määritellään mm. työskentelyn tavoitteet ja työskentelytapa.

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä voi ohjata kasvatuksellisissa asioissa tai tukea vanhemmuutta, arkirutiinien hallintaa ja perheen toimintakykyä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Työskentely kestää keskimäärin 1-3 kuukautta, käyntikertoja on 1-3 kertaa/viikossa ja yksi käyntikerta voi kestää maksimissaan 4 tuntia. Asiakaskäynnit dokumentoidaan ja asiakas saa ne pyydettäessä itselleen.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään säännöllisenä ja suunnitelmallisena palveluna ja tilapäisenä kertaluonteisena palveluna. Tilapäistä palvelua myönnetään resurssien mukaan. Kotipalvelua myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelun hakija saa kotipalvelun toteuttamisesta palvelupäätöksen. Kotipalvelusta peritään maksu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  56 §).  Tuloista riippuen palvelu voi olla myös maksutonta. Perittävät maksut määrittää vuosittain Uuraisten peruspalvelulautakunta.

Miten kotipalvelua saa?

Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan yhdessä tapauskohtaisesti palvelun tarve. Työntekijä käy perheen kanssa keskustelua perheen tilanteesta, tuen tarpeesta ja tarvittaessa työntekijä voi olla myös apuna muiden palveluiden järjestämisessä.

Palvelutarpeen arviointiin päästäksesi ota yhteyttä puhelimitse.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue