Vammaispalvelut

Vammaispalvelut ovat vammaisuuden tai sairauden perusteella henkilölle järjestettäviä lakisääteisiä palveluja ja tukitoimia. Niiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä parantaa vammaisten henkilöiden tasa-arvoa. Lisäksi sen tarkoituksena on lisätä yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia sekä parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteyskunnan palvelujen suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunta huolehtii siitä, että vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaiselle henkilölle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka avulla selvitetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet.

Vammaispalvelut, joihin on subjektiivinen oikeus:
• Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelu
• Asunnon muutostyöt ja asuntoon liittyvät välineet
• Henkilökohtainen apu
• Päivätoiminta

Vammaispalvelut, jotka ovat harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia:
• Kuntoutusohjaus
• Sopeutumisvalmennus
• Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
• Ylimääräiset ravinto- ja vaatekustannukset

Lainsäädäntö:
Sosiaalihuoltolaki
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue