Uuraisten kunnanhallituksen kokouksen 13.11.2023 keskeiset päätökset

16.11.2023 | Uutisia Uuraisilta

Jouko Salminen

Uuraisten kunnan kulttuuripalkinto Jouko Salmiselle

Uuraisten kunnan sivistyslautakunta on myöntänyt kulttuuripalkinnon jaettavaksi yhdessä toimitsijoiden ja eri ikäisten urheilijoiden palkintojen kanssa kesällä. Kulttuuripalkinnon arvo on ollut nimellinen. Nämä palkinnot on jaettu kuntalaisten ehdottamille henkilöille. Kunnanhallitus päätti siirtää kulttuuripalkinnon jakamisen vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlan ajankohtaan. Tulevina vuosina sivistyslautakunta päättää edelleen kulttuuripalkinnon saajasta kuntalaisilta tulevat ehdotukset huomioiden. Tämän lisäksi sivistyslautakunta pyytää vuodesta 2024 eteenpäin ehdotukset myös nuoresta kulttuuripalkinnon saajasta kuntalaisilta marraskuun kokoukseen mennessä ja palkitsee myös tämän. Palkinnon suuruus on kulttuuripalkinnossa 200 euroa ja nuorten kulttuuripalkinnossa 100 euroa huomionosoituksena.

Vuonna 2023 kulttuuripalkinnon saa Jouko Salminen. Kesällä kunnan verkkosivuilla suoritetun kyselyn mukaan kuntalaiset ovat ehdottaneet kulttuuripalkinnon saajaksi vuonna 2023 Jouko Salmista. Perusteet henkilön valitsemiseksi: Pyyteetön työskentely kulttuurijärjestöjen toiminnan tukemiseksi ja mahdollistamiseksi sekä Uuraisten kunnan kulttuuritoiminnan hyväksi toteutettu asiantuntija- ja työpanos tapahtumatuotannossa, organisoimisessa ja vaativien teknisten ratkaisujen toteuttamisessa.

Sarkolan alueen tonttien hinnoittelu

Uuraisten kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Uuraisten uuden asuinalueen Sarkolan viisi rantatonttia myydään tarjousten perusteella. Valtuuston hyväksymät pohjahinnat ovat 30 000-33 000 euroa. Tontit ovat kooltaan noin 2000 neliötä ja rantaviivaa niistä jokaisessa 30-40 metriä.

Hieman suuremmat kolme kuivan maan tonttia myydään kiintein hinnoin. Hinnoittelun perusteena käytetään kunnan uutta linjaa, jossa maapohjasta maksetaan vain euro neliöltä ja rakennusoikeudesta kahdeksan euro kerrosneliöltä.

Akko-järven rannalla sijaitseville tonteille rakennetaan uusi Rantapellontie jo olemassa olevan Rantatien jatkoksi.

Osavuosikatsaus

Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta syyskuun 2023 loppuun mennessä. Vuoden alkupuoliskon talouskehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Verotulot ovat kehittyneet talousarviota paremmin ja toteuma on 77,61 %. Kuukausittainen verotulo on laskenut loppuvuotta kohti, minkä trendin jatkuminen tarkoittaisi, että koko vuoden kunnallisverotuotto ei olisi ylittymässä. Kunnallisveron toteuma on 78,32 %. Yhteisöveron tuotto on alittamassa talousarvion ja toteuma on 72,97 %. Kiinteistöveron tuotto on ylittämässä talousarvion ja toteuma on 76,38 %. Valtionosuudet ovat kertyneet hiukan talousarviota paremmin, toteumaprosentin ollessa 100,34 %. Toimintakulut ovat toteutuneet selvästi arviota pienempinä toteuman ollessa 68,77 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 75,46 %. Palvelujen ostot ovat olleet arvioitua pienemmät toteuman ollessa 63,03 %. Toimintatuotot ovat jääneet alle arvioidun ja toteuma on 64,39 %. Investointien määrärahamuutoksista teknisellä toimella on erillinen esitys kunnanhallitukselle. Kunnan talous on syyskuun lopussa noin 447 033 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan jaksotetut suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi on kuitenkin syytä huomioida, että kunnalla on hyvinvointialueelle kuuluvia vuokratuottoja tilittämättä 167 558 euroa.

Investointimäärärahamuutokset vuodelle 2023

Vuoden 2023 investointiosaan muutokset vaikuttavat kokonaisuutena seuraavasti tällä hetkellä tiedossa olevien lukemien perusteella:

Menot muuttuvat: 1 335 000 -> 1 410 000, ylittyvät 75 000 €

Tulot muuttuvat: 136 000 -> 227 600, tulot ylittyvät 91 600 €

Nettovaikutus tulojen kasvaessa positiivinen + 16 600 €

Kunnanhallitus hyväksyi investointimäärärahamuutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja päätti esittää ne, sekä Kiinteistöosakeyhtiö Uuraisten Virastotalon (liiketilat numerot 1 ja 3) osakkeiden ostoon käytetyn 34 000 euron kustannukset valtuuston hyväksyttäviksi määrärahamuutoksina vuoden 2023 talousarvioon.

Vuoden 2023 avaava tase

Vuoden 2023 tilinavauksen yhteydessä alkusaldojen muutoksina kunnan taseessa on kirjattu lausunnon mukaisesti Uuraisten kunnan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenosuudet (542.618,87 €) ja hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka (406.558,54 €) siirtyneen henkilöstön osalta peruspääomaa vastaan. Kirjaukset on toteutettu tase-erien välisenä siirtona.

Valintoja työryhmiin ja kokouksiin

Taloustyöryhmä 2024-2025

Taloustyöryhmään nimettiin kunnanhallitus ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja peruspalvelujohtaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kunnan nimeämän taloustyöryhmän tehtävänä on:
– talouden sopeuttaminen ja vakauttaminen tilanteessa, jossa talous on joko ajautumassa epätasapainoon tai on epätasapainossa.
– reagoida ketterästi ja nopeasti negatiivisiin muutoksiin taloudessa ja toiminnassa.
– valmistella toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sovittaen yhteen eri puolilla kuntaa tapahtuvaa valmistelua.

Maankäyttötyöryhmä 2024-2025

Maankäyttötyöryhmään nimettiin kunnanjohtaja, tekninen johtaja, aluearkkitehti, ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija, hallinto- ja HR-asiantuntija ja peruspalvelujohtaja. Luottamushenkilöedustajina ovat Liisa Stenman-Kässi, Matleena Kivelä, Virpi Salminen, Harri Palonen, Antti-Pekka Kotilainen ja Veli Hytönen. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Maankäyttötyöryhmän tehtävänä on valmistella kunnan maankäytön, kaavoituksen ja tontteihin liittyviä asioita maanhankinnan ja -myynnin periaatteiden mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoryhmä 2024-2025

Kunnanhallitus nimesi työ- ja elinkeinoryhmään kunnan johtoryhmän jäsenet, elinkeinoneuvojan, sekä Uuraisten Yrittäjät ry:n ja MTK-Uurainen ry:n nimeämät edustajat. Luottamushenkilöedustajiksi valittiin valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työ- ja elinkeinoryhmällä on oikeus nimetä työryhmän alaisena toimivia alatyöryhmiä.

Uuraisten kunnan työ- ja elinkeinoryhmä edistää kunnassa elinkeinoelämän edellytyksiä ja kunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä aktiivista työllistämistä.

Metsätyöryhmä vuosille 2024-2025

Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajat metsätyöryhmään vuosille 2024 – 2025 Arto Veijosen (puheenjohtaja), Liisa Stenman-Kässin, Harri Palosen, Risto Koiviston, Anssi Vääräsmäen, kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan. Lisäksi metsätyöryhmällä on ollut oikeus nimetä työryhmän alaisuudessa toimivia työryhmiä.

Kunnan nimeämän metsätyöryhmän tehtävänä on:
– seurata kunnan omistuksessa olevien metsien metsätaloudellista käyttöä voimassa olevan metsäsuunnitelman pohjalta
– valmistella kunnan puukauppoja tarvittavassa laajuudessa
– valvoa, että hakkuiden uudistustyöt on kunnan metsissä hoidettu sovitulla tavalla
– toimia muiltakin osin valmistelevana asiantuntijaelimenä kunnan metsäomistukseen liittyvissä asioissa.

Lisäksi kunnanhallitus valitsi edustajat taloyhtiöiden kokouksiin vuosiksi 2024-2025. Uuraisten kunnan tytäryhteisöjä ovat Uuraisten Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Uuraisten Virastotalo. Kunta on osakkaana As Oy Uuraskodossa, As Oy Uuraisten Unelmassa ja Koy Metsäraitissa.

Kunnanhallitus valitsi Uuraisten kunnan edustajaksi Satu Niemisen Jyväskylän kesäyliopiston sääntömääräiseen syyskokoukseen.  Kesäyliopiston hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi vuodeksi 2024 valittiin Juha Valkama.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on nähtävillä kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue